2015-2016 Yüz Yüze Eğitimi Mesleki Gekişim-2 Dersi 2.Yazılı - Bilişim Konuları

2015-2016 Yüz Yüze Eğitimi Mesleki Gekişim-2 Dersi 2.Yazılı

2015-2016 Yüz Yüze Eğitimi Mesleki Gekişim-2 Dersi 2.Yazılı

1. İletişim sürecini başlatan öge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mesaj                              B) Kaynak               C) Kanal                 
D) Kodlama                            E) Geri bildirim

2. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde iletişim ögesi değildir?
A) Kim                                    B) Mesaj                 C) Gönderici          
D) Alıcı                                  E) Kaynak

3. Gönderilen mesajların alıcıya ulaştıktan sonra aslına uygun olarak anlamlı bir şekilde yorumlanmasına ne denir?
A) Filtreleme                         B) Hedef                 C) Kod çözme        
D) Geri bildirim                      E) Kanal

4. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde mesajın taşıması gereken özelliklerden biri değildir?
A) Mesaj doğru zamanda iletilmelidir.
B) Mesaj kapalı olmalıdır.     C) Mesaj uygun kanalı izlemelidir.
D) Mesaj anlaşılır olmalıdır.  E) Mesaj açık olmalıdır.

5. Aşağıdakilerden hangisi telekomünikasyon iletişim araçları arasında yer almaz?
A) Telefon                           B) Telex                  C) Faks                   
D) Cep telefonu                      E) El ilanı

6. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi olarak hazırladığı piramidin en tepesinde bulunan ihtiyaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeme                        B) Prestij                C) Sevgi
D) Kendini gerçekleştirme     E) Güvenlik

7. Aşağıdakilerden hangisi kişinin fizyolojik ihtiyaçlarından biridir?
A) Barınma                             B) Saygı                  C) İçme                  
D) Prestij E) Sevgi

8. Aşağıdakilerden hangisi bireyin bedensel gelişimi ile ilgili değildir?
A) Kilo            B) Boy                     C) Kas yapısı          
D) Kemik yapısı      E) Duyguları

9. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal ilişkileri düzenleyen kurallardan biri değildir?
A) Ahlak kuralları                  B) Dini kurallar       C) İnsan hakları     
D) Görgü kuralları                  E) Evlilik törenleri

10. Belirli davranış biçimlerinin toplumda yerleşmesi, bu davranışların tekrarlanması zorunluluğu ve inancının yaygınlaşmasıyla oluşan toplumsal kurallar aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Gelenek ve görenekler      B) İnsan hakları
C) Görgü kuralları            D) Ahlak kuralları
E) Dini kurallar

11. Tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere ne denir?
A) Evrensel kurallar            B) İnsan hakları
C) Genel görgü kuralları        D) Örf ve adetler
E) Ahlak kuralları

12. Toplumsal rollerin birbirini pekiştirmesine ne ad verilir?
A) Toplumsal statü                  B) Rol çatışması     C) Anahtar statü    
D) Rol pekişmesi                   E) Genel roller

13. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ilkeleri arasında yer almaz?
A) Sorumluluk                       B) Hiyerarşi            C) Komuta birliği   
D) Araç birliği                    E) İş bölümü

14. Aşağıdakilerden hangisi iş yeri görgü kuralları arasında yer almaz?
A) Toplantı sırasında telefon açık bırakılmamalıdır.
B) Kıyafet kuralına uyulmalıdır.
C) Bütün toplantılara zamanında gelinmelidir.
D) Konuşan kişinin lafı kesilmemelidir.
E) İnsanlar tanıştırılırken daha önemli kişilerin adı sonra söylenmelidir.

15. Üst yönetim tarafından belli bir yetkinin alt basamaklara devredilmesine ne denir?
A) Disiplin              B) Yetki devri                         C) Yetki                  
D) Liderlik              E) Teşvik

16. Aşağıdakilerden hangisi sanatın unsurlarından biri değildir?
A) Sanat eseri, insanın ihtiyaçlarından doğmuştur.
B) Sanat, sürekli değişen ve genişleyen insan etkinliğidir.
C) Bir şeyi olduğu gibi taklit etmek, sanat etkinliğidir.
D) Sanat eseri, sanatçının yorumunu yansıtır.
E) Sanat eseri, kendine özgü bir iletişim aracıdır.

17. Maddeye biçim veren, genel olarak göze hitap eden, sergilendiği yer özelliği nedeniyle durağan, zamanın belirli bir anı veya belirli bir zaman aralığı ile ifade özelliği gösteren sanatlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fonetik sanatlar      B) İşitsel sanatlar   C) Plastik sanatlar
D) Bileşik sanatlar  E) Ritmik sanatlar

18. Sese ve söze biçim veren, genel olarak kulağa hitap eden, dinamik bir özelliğe sahip sanat alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bileşik sanatlar                 B) Görsel sanatlar  C) Ritmik sanatlar
D) İşitsel sanatlar                 E) Plastik sanatlar

19. Aşağıdakilerden hangisi sanat eserini meydana getiren kişisel unsurlardan biridir?
A) Dil       B) Coğrafya            C) Sezgi                   D) Kültür E) Din

20. Aşağıdakilerden hangisi ritmik sanatlara giren bir sanat dalıdır?
A) Tiyatro               B) Edebiyat             C) Müzik                 D) Heykel
E) Mimari

21. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin ögelerinden değildir?
A) Mesaj B) Kaynak               C) Geri dönüşüm    D) Alıcı

22. İletişim sürecini başlatan öge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaynak               B) Alıcı    C) Mesaj                 D) Kod açma

23. Aşağıdakilerden hangisi mesajın taşıması gereken özelliklerden değildir?
A) Mesaj karmaşık olmalıdır.                B) Mesaj açık olmalıdır.
C) Mesaj doğru zamanda iletilmelidir.
D) Mesaj uygun kanalı izlemelidir.

24. Örf ve âdet kuralının anlam ve içeriği konusunda tartışma olmaması hangi ilke ile ilgilidir?
A) Süreklilik                                           B) Kesinlik             
C) Genel inanç                                       D) Akla uygunluk

25. Aşağıdakilerden hangisi verilmiş bir statüdür?
A) Yaş     B) Evli olmak          C) Meslek               D) Anne olmak

Cevaplar: 1B-2A-3C-4B-5E-6D-7C-8E-9E-10A-11B-12D-13D-14E-15B-16C-17C-18D-19C-20A-21C-22D-23A-24B-25A

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

<< Önceki Yazı

Yorum Yap