Bilişim Mesleki Yabancı Dil 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

Bilişim Mesleki Yabancı Dil 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları

1. HARDWARE UNITS
1.1. Internal Hardware Units
1.1.1. Motherboard (Mainboard)
The motherboard provides connections for all parts of a computer. The memory, CPU, hard drives, optical drives, sound card, video card and other ports and expansion cards all connect to the motherboard directly or via cables.

1. DONANIM BİRİMLERİ
1.1. Dahili (İç) Donanım Birimleri
1.1.1. Anakart
Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarının bağlantısını sağlar. Bellek, işlemci,hard disk, optik diskler, ses kartı, ekran kartı, diğer portlar ve genişleme kartlarının tamamı anakart üzerine direk ya da via kabloları ile bağlanır.

anakart

1.1.2. CPU (Central Processing Unit)
The central processing unit (CPU) is the portion of a computer system that carries out the instructions of a computer program, to perform the basic arithmetical, logical, and input/output operations of the system.

1.1.2. MİB (Merkezi işlem birimi)
Merkezi işlem birimi (MİB) sistemin temel aritmetik, mantıksal, ve giriş / çıkış işlemlerini gerçekleştiren ve bilgisayar programı komutlarını yürüten bir bilgisayar sistemini bölümüdür.

islemci

1.1.3. RAM (Random Access Memory)
Random Access Memory (RAM) maintains temporary computer data storage. Also RAM increases your process speed according to its data transfer rate. Double data rate RAMs are known to be the fastest RAMS. (ex: DDR, DDR2, DDR3). The faster your RAM is the more you can cope with various programs at the same time.

1.1.3. RAM (Rasgele Erişimli Bellek)
Rasgele erişimli bellek bilgisayar verilerini geçici olarak tutar. Ayrıca RAM veri aktarım hızına göre işlem hızınızı artırır. Çift veri hızlı Ram ler en hızlı Ram ler olarak bilinir. (Örneğin DDR, DR2, DDR3 ). Daha hızlı RAM aynı anda çeşitli programlarla başa çıkabilir.

ram

1.1.4. Disc Drives
1.1.4.1. Hard Disk Drive
It is a storage device with very large capacity, which ranges from 1GB to Terabytes in the modern scenario. It is placed in side the cabinet of CPU. It is not a removable drive in normal circumstances. It is hidden inside the computer and cannot be seen by us. There can be one or more hard disk in the system unit of a computer.

1.1.4 Disk Sürücüleri
1.1.4.1. Sabit Disk Sürücüsü
Modern yelpazede sınırı 1 gb’dan Terabaytlara varan çok geniş kapasiteli depolama aygıtıdır. İşlemcinin yan tarafında raflı bir göze yerleştirilmiştir. Normal şartlarda taşınabilir bir sürücü değildir. Bilgisayarın iç tarafında gizlenmiştir, bizim tarafımızdan görülmez. Bir bilgisayar sisteminde bir veya daha fazla sabit disk bulunabilir.

disk-suruculeri

1.1.4.2. Optic Drives
CD-ROM – CD RW
CD-ROM reads thet data in the CD.
CD RW not only reads the data in the Cd but also writes data in the CD.

1.1.4.2 Optik Sürücüler
CD-ROM – (Sadece okunabilir bellek) Cd nin içindeki verileri okur.
CD-RW – (Okuma yazma) Yanlızca Cd içindeki verileri okumaz aynı zamanda Cd içerisine veri yazar.
DVD – ROM – DVD RW
DVD – ROM reads the data in the CD and DVD.
DVD – RW not only reads the data in the CD but also writes the data in CD veya DVD.
DVD – ROM – DVD RW
DVD-ROM Cd ve DVD içindeki verileri okur. DVD-RW Sadece Cd içindeki verileri okumaz aynı zamanda Cd ve Dvd içerisine veri yazar.

cd-romdvd-rom

1.1.5.Card Reader
It is a hardware unit that enables the data in the memory cards to be processed.

1.1.5. Kart Okuyucu
Bellek kartları içerisindeki verileri işleyebilmemizi
sağlayan bir donanım birimidir.

kart-okuyucu

1.1.6. Floppy Disk
It is a smaller capacity removable storage device. It is made up of thin and flexible plastic material. This thin plastic film is coated with a magnetic material known as iron oxide for recording data and is protected by a hard outer cover.

1.1.6. Disket
Küçük kapasiteli taşınabilir depolama birimidir. İnce ve esnek plastik malzemeden yapılmıştır. Bu ince plastik film verileri kaydetmek için demir oksit olarak bilinen manyetik bir malzeme ile kaplıdır ve sert bir dış kapak ile korunmaktadır.

disket

1.1.7. Cards
Cards are components added to computers to increase their capability. When adding a peripheral device make sure that your computer has a slot of the type needed by the device.

1.1.7. Kartlar
Kartlar bilgisayarların yeteneklerini artırmak için eklenen bileşenlerdir. Bilgisayarınıza çevresel bir aygıt eklerken bilgisayarınızda bu aygıtın ihtiyaç duyduğu yuvanın bulunduğundan emin olun.

1.1.7.1. Sound Cards
Sound cards allow computers to produce sound like music and voice.

1.1.7.1. Ses Kartları
Ses kartları bilgisayarların müzik ve konuşma gibi sesler üretmesine izin verir.

ses-karti

1.1.7.2. Video cards
Allow computers to display video and animation. Recent video cards mostly have HDMI support.

1.1.7.2. Ekran Kartları
Bilgisayarların video ve animasyon görüntülemesine izin verir. Son ekran kartları çoğunlukla HDMI desteğine sahipler.

ekran-karti

1.1.7.3. Network cards
Allow computers to connect together to communicate with each other and maintains a network jack for ethernet cable connection.

1.1.7.3. Ağ Kartları
Bilgisayarların birbirine bağlaması ve herbiriyle iletişim kurması için izin verir ve ethernet kablo bağlantısı için bir ağ jakı tutar.

ag-karti

1.1.8. Power Supply
A power supply unit (PSU) supplies direct current (DC) power to the other components in a computer. It converts general-purpose alternating current (AC) electric power from the mains to low-voltage DC power for the internal components of the computer

1.1.8. Güç Kaynağı
Bir güç kaynağı ünitesi bir bilgisayardaki diğer bileşenler için doğru akım güç sağlar. Şebekedeki genel amaçlı elektrik gücü olan alternatif akımı bilgisayarın iç bileşenleri için düşük voltajlı doğru akım gücüne dönüştürür.

guc-kaynagi

1.1.9. PC Ports

1.1.9.1. Parallel Port
Parallel ports can be used to connect a host of popular computer peripherals like:

 • Printers
 • Scanners
 • CD burners
 • External hard drives
 • Removable drives
 • Network adapters
 • Tape backup drives
 • The standard parallel port is capable of sending 50 to 100 kilobytes of data per second.

1.1.9. Bilgisayar Portları

1.1.9.1. Paralel Port

 • Paralel portlar şunlar gibi bir dizi popüler bilgisayar çevre birimini bağlamak için kullanılabilir:
 • Yazıcılar
 • Tarayıcılar
 • CD Yazıcılar
 • Harici Sabit Sürücüler
 • Taşınabilir Sürücüler
 • Ağ adaptörleri
 • Teyp yedekleme sürücüleri
 • Standart paralel port saniyede 50 ila 100 kilobayt veri gönderme yeteneğine sahiptir.

paralel-port

1.9.1.2. Serial ports
A serial port is commonly used to connect external modems, scanners or the older computer mouse to the computer.

1.1.9.2. Seri Port
Bir seri port genellikle harici modemleri, tarayıcıları ve eski bilgisayar farelerini bilgisayara bağlamak için kullanılır.

seri-port

1.9.1.3. USB Port
(Universal Serial Bus) Port USB is an industry Standard developed in the mid-1990s that defines the cables, connectors and protocols used for connection, communication and power supply between computers and electronic devices. A sample list of USB devices that you can use today includes:

 • Printer
 • Scanner
 • Microphone
 • Joystick
 • Digital camera
 • WebCam
 • Scientific data acquisition device
 • Modem
 • Speaker
 • Telephone
 • Video phone
 • Storage device such as Zip drive
 • Network connection

1.1.9.3. USB Port
(Evrensel Seri Veriyolu) 1990 ların ortalarında bir endüstri standardı olarak geliştirilen USB, bilgisayarlar ve elektronik aygıtlar arasında güç kaynağı, iletişim, bağlantı için kullanılan protokol, konnektör ve kablo olarak tanımlanır. Bugün kullanabileceğiniz USB aygıtları bir örnek listesi şunları içerir:

 • Yazıcı
 • Tarayıcı
 • Mikrofon
 • Oyun Kolu
 • Dijital Kamera
 • Web Kamerası
 • Bilimsel veri toplama cihazı
 • Modem
 • Hoparlör
 • Telefon
 • Video araması
 • Zip gibi depolama aygıtları
 • Ağ bağlantıları

usb-port

1.9.1.4. Firewire Ports
This port was originally created by Apple and standardized in 1995 as the specification IEEE 1394 High Performance Serial Bus and is very similar to Universal Serial Bus (USB). The key difference between FireWire and USB is that FireWire is intended for devices working with a lot more data — things like camcorders, DVD players and digital audio equipment.

1.1.9.4. Firewire Portu
Bu port aslında Apple tarafından 1995 yılında üretilip standartlaştırılmıştır, IEEE 1394 Yüksek Performanlı Seri Veriyolu olarak tanımlanır ve Evrensel Seri Veriyolu (USB) ye çok benzemektedir. Firewire ve USB arasındaki önemli fark şudur, FireWire çok daha fazla veri ile çalışan cihazlar için tasarlanmıştır – video kameralar, DVD oynatıcılar ve dijital ses ekipmanı gibi.

firewire-portu

1.9.1.5. PS / 2 Port
It is also called a mouse port. It is used to connect a computer mouse or keyboard. Nowadays few computers have two PS/2 ports, one for keyboard (purple) and one for Mouse (green).

1.1.9.5. P/S 2 Portu
Ayrıca fare portu olarak da bilinir. Bir bilgisayar faresini veya klavyesini bağlamak için kullanılır. Günümüzde birçok bilgisayar iki tane PS/2 portuna sahiptir, bir tanesi klayve için (mor) diğeri fare için (yeşil).

ps2-portu

1.9.1.6. Monitor Port
This connector is used to attach a computer display monitor to a computer’s video card. The connector has 15 holes.

1.1.9.6. Monitör Portu
Bu konnektör bilgisayarın ekranını bilgisayarın ekran kartına bağlamak için kullanılır. Konnektörün 15 deliği vardır.

monitor-portu

1.9.1.7. Audio/Speaker and Microphone Socket
At the back of the computer system we can find three small sockets of blue, green and pink colours used to connect speakers, audio input devices and microphones to the PC respectively. The connectors for microphone and speakers look like as shown in the adjacent figure. They are colour coded to help in troubleshooting.

1.1.9.7. Ses, Hoparlör ve Mikrofon Soketi
Bilgisayar sisteminin arkasında biz sırasıyla hoparlörleri, ses giriş aygıtlarını ve mikrofonları PC ye bağlamak için kullanılan, mavi, yeşil ve pembe renklerde üç küçük yuva bulabiliriz. Mikrofon ve hoparlörler için konnektörler bitişikteki şekilde görüldüğü gibidir. Sorun gidermede yardımcı olması için renk kodlulardır.

ses-hoparlor-mikrofon

1.9.1.8. Ethernet Port
Is a family of computer networking technologies for local area networks (LANs) commercially introduced in 1980.

1.1.9.8. Ethernet Portu
Piyasada 1980 yılında tanıtılan yerel alan ağları (LAN) için bilgisayar ağ teknolojileri ailesidir.

ethernet-portu

İngilizce                             

hHardware

Internal

External

Motherboard

Drive

Cable

CPU

Logicial

Storagge

Data

Process

Software

Disc

Capacitiy

Removable

Hidden

Floppy

Magnetic

Network

Local Area Network

Alternative Current

Voltage

Printer

Scanner

Parallel

Serial

Microphone

Joystick

Speaker

Network Connection

Keyboard

Mouse

Audio

Speaker

Graphic Adapter

Video Card

Türkçe

Donanım

Dahili

Harici

Anakart

Sürücü

Kablo

MİB

Lojik

Hafıza

Veri

İşlem

Yazılım

Disk

Kapasite

Taşınabilir

Gizli

Disket

Manyetik

Yerel Alan Ağı (YAA)

Alternatif Akım

Voltaj (Gerilim)

Yazıcı

Tarayıcı

Paralel

Seri

Mikrofon

Oyun kolu

Hoparlör

Ağ Bağlantıları

Klavye

Fare

Ses

Hoparlör

Ekran Kartı

Ekran Kartı

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap