C# Access Veri Tabanı İle Araba Kiralama Programı - Bilişim Konuları

C# Access Veri Tabanı İle Araba Kiralama Programı

Bu örneğimizde C# programında Access veri tabanını kullanarak Araba kiralama programı yapacağız. Öncelikle access veri tabanında bulunan tablonun tasarımını yapmamız gerekiyor.

C# Access veri tabanı ile araba kiralama programında şu işlemler yapılabilir.

Kayıt Arama

Kayıt arama işleminde veri tabanında bulunan kayıtlar arasında istenilen bir kaydın bulunması istendiğinde iki yöntem vardır. Birincisi arama kutusuna aranacak kaydın sıra numarası yazılarak ara butonuna tıklanır böylece aranan kayıt bulunmuş olur. İkinci yöntem Listelenen kayıtlar üzerine tıklama yapılarak istenen kaydın bilgilerinin ekrana gelmesi sağlanmış olur.

Kayıt Listeleme

Kayıt listeleme işleminde veri tabanında bulunan tüm kayıtlar bir data grid üzerinde alt alta listelenmiş olur. Ayrıca listelenen kayıtlara fare ile tıklandığında tıklanan kaydın bilgileri ana form ekranında görüntülenir ve ilgili kaydın resmi de ekrana gelir.

Kayıt Güncelleme

Kayıt güncelleme işleminde listelenen kayıtlar üzerinden birine tıklandığında yada arama butonuna tıklandığında bulunan kayıt bilgileri ekrana gelir ve ilgili kaydın istenen alanlarında gerekli düzeltmeler yapılarak kaydı güncelle butonuna tıklanarak ilgili kaydın alanları güncellenmiş olur.

Kayıt Silme

Kayıt sile işleminde silinmek istenen kayıt liste üzerinde tıklanarak ekrana getirilir. Yada silinmek istenen kaydın numarası yazılarak arama butonuna tıklanarak kayıt ekrana getirilir daha sonra kayıt sil butonuna tıklanarak ilgili kayıt silinir.
Kayıt Ekleme

Kayıt arama işleminde programda bulunan tüm alanlar doldurduktan sonra ve ilgili kayıt ile ilgili resimi de seçtikten sonra Kayıt ekle butonuna tıklayarak yeni bir kayıt eklenmiş olur.

Aşağıdaki resimde araba isimli access veri tabanı tablosu görülmektedir. Tabloda alan adı bilgileri ve bu alanların veri türleri görülmektedir.

C-araba-kiralama-programi5

Aşağıdaki resimde programımızın ekran görüntüsü görülmektedir.

C-araba-kiralama-programi1

Programın ekran görüntüsü resimleri
C-araba-kiralama-programi2

Aşağıdaki resimde 5 numaralı kayıt arama işlemi ile aranmış ve ilgili kaydın bilgileri ekrana getirilmiştir.

C-araba-kiralama-programi3

Aşağıdaki resim yine başka bir kaydın ekran görüntüsünü oluşturmaktadır.

C-araba-kiralama-programi4
Programın C# Form kodları

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb; //Access bağlantı dosyaları

namespace Araba_kıralama_programı
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=arac_kiralama.accdb");
    OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
    OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();
    DataSet ds = new DataSet();
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }    void listele()
    {
      baglanti.Open();
      OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("Select * from araba", baglanti);
      adtr.Fill(ds, "araba");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["araba"];
      adtr.Dispose();
      baglanti.Close();
    }
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      listele();
    }
    // araç ekleme bölümü
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      aresmi.Text = pictureBox1.ImageLocation;
      if (sira.Text != "" && marka.Text != "" && model.Text != "" && plaka.Text != "" && kasatipi.Text != "" && uretimyili.Text != "" && yakitturu.Text != "" && km.Text != "" && kiraucreti.Text != "" && renk.Text != "" && aresmi.Text != "" && durum.Text != "")
      {
        komut.Connection = baglanti;
        komut.CommandText = "Insert Into araba(s_no,marka,model,plaka,kasa_tipi,u_yili,y_turu,km,kira_u,renk,resim,durum) Values ( '" + sira.Text + "','" + marka.Text + "','" + model.Text + "','" + plaka.Text + "','" + kasatipi.Text + "','" + uretimyili.Text + "','" + yakitturu.Text + "','" + km.Text + "','" + kiraucreti.Text + "','" + renk.Text + "','" + aresmi.Text + "','" + durum.Text + "')";
        baglanti.Open();
        komut.ExecuteNonQuery();
        komut.Dispose();
        baglanti.Close();
        MessageBox.Show("Kayıt Tamamlandı!");
        ds.Clear();
        listele();
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Boş alan geçmeyiniz!");
      }
    }
    // resim ekleme bölümü
    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        pictureBox1.ImageLocation = openFileDialog1.FileName;
      }
    }
    // kayıt arama bölümü
    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=arac_kiralama.accdb");
      adtr = new OleDbDataAdapter("Select * from araba where s_no like '" + sira.Text + "%'", baglanti);
      ds = new DataSet();
      baglanti.Open();
      adtr.Fill(ds, "araba");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["araba"];
      baglanti.Close();
    }
    // silme bölümü
    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti.Open();
      komut.Connection = baglanti;
      komut.CommandText = "Delete from araba where s_no=" + sira.Text + "";
      komut.ExecuteNonQuery();
      komut.Dispose();
      baglanti.Close();
      MessageBox.Show("Kayıt silindi!");
      ds.Clear();
      listele();
    }

    private void plaka_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }
    // kayıt güncelleme bölümü
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      komut = new OleDbCommand();
      baglanti.Open();
      komut.Connection = baglanti;
      komut.CommandText = "update araba set marka='" + marka.Text + "',model='" + model.Text + "',plaka='" + plaka.Text + "',kasa_tipi='" + kasatipi.Text + "',u_yili='" + uretimyili.Text + "',y_turu='" + yakitturu.Text + "',km='" + km.Text + "',kira_u='" + kiraucreti.Text + "',renk='" + renk.Text + "',resim='" + pictureBox1.ImageLocation + "',durum='" + durum.Text + "' where s_no=" + sira.Text + "";
      komut.ExecuteNonQuery();
      baglanti.Close();
      MessageBox.Show("Kayıt güncellendi!");
      ds.Clear();
      listele();
    }
    // data grid wievden texboxlara atar
    private void dataGridView1_CellEnter(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      sira.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
      marka.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      model.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
      plaka.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
      kasatipi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
      uretimyili.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
      yakitturu.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();
      km.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();
      kiraucreti.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();
      renk.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[9].Value.ToString();
      pictureBox1.ImageLocation = dataGridView1.CurrentRow.Cells[10].Value.ToString();
      durum.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[11].Value.ToString();
      
    }

    private void durum_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }
  }
}

Programın çalışan dosyalarını ArabaKiralamaProgrami indirebilirsiniz.

C# Access Veri Tabanı İle Yapılmış Diğer Proje ÖrnekleriC# access veri tabanı ile araba kiralama programı

C# access veri tabanı ile demirbaş takip programı

C# access veri tabanı ile eczane programı

C# access veri tabanı ile emlakçı programı

C# access veri tabanı ile hal takip programı

C# access veri tabanı ile kullanıcı girişi programı

C# access veri tabanı ile kütüphane programı

C# access veri tabanı ile otel oda programı

C# access veri tabanı ile oto galeri programı

C# access veri tabanı ile otopark programı

C# access veri tabanı ile veresiye takip programı

C# access veri tabanı ile araç kiralama programı

C# access veri tabanı ile demirbaş takip programı

C# access veri tabanı ile eczane takip programı

C# access veri tabanı ile emlakçı programı

C# access veri tabanı ile futbolcu kayıt programı

C# access veri tabanı ile hasta takip programı

C# access veri tabanı ile işçi takip programı

C# access veri tabanı ile kitap kayıt programı

C# access veri tabanı ile kütüphane programı

C# access veri tabanı ile otel müşteri programı

C# access veri tabanı ile otel takip programı

C# access veri tabanı ile otopark programı

C# access veri tabanı ile telefon satış programı

C# access veri tabanı ile muhtar takip programı

C# access veri tabanı ile veresiye takip programı

C# access veri tabanı ile kayıt ekleme, silme, listeleme, arama, güncelleme

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap