C# Access Veri Tabanı İle Eczane Programı - Bilişim Konuları

C# Access Veri Tabanı İle Eczane Programı

Bu örneğimizde C# programında Access veri tabanını kullanarak Eczane programı yapacağız. Program kodlarını yazmaya başlamadan önce access veri tabanı programında kayıtların tutulmasını sağlayan tablonun tasarımını yapmamız gerekiyor.

C# Access veri tabanı ile Eczane programında kayıtlar üzerinde yapılabilecek işlemler şunlardır.

Veri Tabanında Kayıt Arama

Kayıt arama işleminde veri tabanında bulunan kayıtlar arasında istenilen bir kaydın bulunması istendiğinde iki yöntem vardır. Birincisi arama kutusuna aranacak kaydın sıra numarası yazılarak ara butonuna tıklanır böylece aranan kayıt bulunmuş olur. İkinci yöntem Listelenen kayıtlar üzerine tıklama yapılarak istenen kaydın bilgilerinin ekrana gelmesi sağlanmış olur.

Veri Tabanında Kayıt Listeleme

Kayıt listeleme işleminde veri tabanında bulunan tüm kayıtlar bir data grid üzerinde alt alta listelenmiş olur. Ayrıca listelenen kayıtlara fare ile tıklandığında tıklanan kaydın bilgileri ana form ekranında görüntülenir ve ilgili kaydın resmi de ekrana gelir.

Veri Tabanında Kayıt Güncelleme

Kayıt güncelleme işleminde listelenen kayıtlar üzerinden birine tıklandığında yada arama butonuna tıklandığında bulunan kayıt bilgileri ekrana gelir ve ilgili kaydın istenen alanlarında gerekli düzeltmeler yapılarak kaydı güncelle butonuna tıklanarak ilgili kaydın alanları güncellenmiş olur.

Veri Tabanında Kayıt Silme

Kayıt sile işleminde silinmek istenen kayıt liste üzerinde tıklanarak ekrana getirilir. Yada silinmek istenen kaydın numarası yazılarak arama butonuna tıklanarak kayıt ekrana getirilir daha sonra kayıt sil butonuna tıklanarak ilgili kayıt silinir.
Veri Tabanına Kayıt Ekleme

Kayıt arama işleminde programda bulunan tüm alanlar doldurduktan sonra ve ilgili kayıt ile ilgili resimi de seçtikten sonra Kayıt ekle butonuna tıklayarak yeni bir kayıt eklenmiş olur.

Aşağıdaki resimde ilac isimli access veri tabanı tablosu görülmektedir. Tabloda alan adı bilgileri ve bu alanların veri türleri aşağıdaki resimde görülmektedir. Programın çalışması için bu alanlar bire bir aynı oluşturulmalıdır. Yada kodlar kendi veri tabanı alanlara göre değiştirilmelidir.

C-eczane-programi1

Aşağıdaki resimde veresiye takip programımızın ekran görüntüsü görülmektedir.

C-eczane-programi2

Programın ekran görüntüsü resimleriC-eczane-programi3

Aşağıdaki resimde 5 numaralı kayıt arama işlemi ile aranmış ve ilgili kaydın bilgileri ekrana getirilmiştir.

C-eczane-programi4

Aşağıdaki resim başka bir kaydın ekran görüntüsünü oluşturmaktadır. Bu resimde seçilen kaydın ve diğer kayıtların bir listesi yer almaktadır. Bu listede tabloda bulunan alanlar ve bu alanlardaki bilgiler görülmektedir.

C-eczane-programi5
Programın C# Form kodları

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb; //Access bağlantı dosyaları

namespace eczane_2
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=eczane.accdb");
    OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
    OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();
    DataSet ds = new DataSet();
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    //DataGrid üzerinde kayıtları listeleme bölümü
    void listele()
    {
      baglanti.Open();
      OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("Select * from ilac", baglanti);
      adtr.Fill(ds, "ilac");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["ilac"];
      adtr.Dispose();
      baglanti.Close();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      listele();
    }
    // resim ekleme bölümü
    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        pictureBox1.ImageLocation = openFileDialog1.FileName;
        resim.Text = openFileDialog1.FileName;
      }
    }
     // kayıt ekleme bölümü
    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      resim.Text = pictureBox1.ImageLocation;
      if (sno.Text != "" && ilackodu.Text != "" && ilacadi.Text != "" && sktarihi.Text != "" && barkodno.Text != "" && fiyati.Text != "" && adedi.Text != "" && uretimfirmasi.Text != "" && kullanmasekli.Text != "" && resim.Text != "")

      {
        komut.Connection = baglanti;
        komut.CommandText = "Insert Into ilac(s_no,ilac_kodu,ilac_adı,sk_tarihi,barkod_no,fiyat,adedi,u_firma,k_sekli,resim) Values ('" + sno.Text + "','" + ilackodu.Text + "','" + ilacadi.Text + "','" + sktarihi.Text + "','" + barkodno.Text + "','" + fiyati.Text + "','" + adedi.Text + "','" + uretimfirmasi.Text + "','" + kullanmasekli.Text + "','" + resim.Text + "')";
        baglanti.Open();
        komut.ExecuteNonQuery();
        komut.Dispose();
        baglanti.Close();
        MessageBox.Show("Kayıt Tamamlandı!");
        ds.Clear();
        listele();
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Boş alan geçmeyiniz!");
      }
    }
    // kayıt arama bölümü
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=eczane.accdb");
      adtr = new OleDbDataAdapter("Select * from ilac where s_no like '" + sno.Text + "%'", baglanti);
      ds = new DataSet();
      baglanti.Open();
      adtr.Fill(ds, "ilac");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["ilac"];
      baglanti.Close();
    }
    // kayıt silme bölümü
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti.Open();
      komut.Connection = baglanti;
      komut.CommandText = "Delete from ilac where s_no=" + sno.Text + "";
      komut.ExecuteNonQuery();
      komut.Dispose();
      baglanti.Close();
      ds.Clear();
      listele();
    }
     //    data girid wiew dekileri text boxsa atar
    private void dataGridView1_CellEnter(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {

      sno.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
      ilackodu.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      ilacadi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
      sktarihi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
      barkodno.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
      fiyati.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
      adedi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();
      uretimfirmasi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();
      kullanmasekli.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();
      pictureBox1.ImageLocation = dataGridView1.CurrentRow.Cells[9].Value.ToString();
      
    }
    // kayıt güncelleme
    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      komut = new OleDbCommand();
      baglanti.Open();
      komut.Connection = baglanti;
      komut.CommandText = "update ilac set ilac_kodu='" + ilackodu.Text + "', ilac_adı='" + ilacadi.Text + "', sk_tarihi='" + sktarihi.Text + "', barkod_no='" + barkodno.Text + "', fiyat='" + fiyati.Text + "', adedi='" + adedi.Text + "', u_firma='" + uretimfirmasi.Text + "', k_sekli='" + kullanmasekli.Text + "' , resim='" + resim.Text + "' where s_no=" + sno.Text + "";
      komut.ExecuteNonQuery();
      baglanti.Close();
      MessageBox.Show(" kayıt güncellendi");
      ds.Clear();
      listele();
    }
  }
}

Programın çalışan C# dosyaların EczaneProgrami indirebilirsiniz.

C# Access Veri Tabanı İle Yapılmış Diğer Proje ÖrnekleriC# access veri tabanı ile araba kiralama programı

C# access veri tabanı ile demirbaş takip programı

C# access veri tabanı ile eczane programı

C# access veri tabanı ile emlakçı programı

C# access veri tabanı ile hal takip programı

C# access veri tabanı ile kullanıcı girişi programı

C# access veri tabanı ile kütüphane programı

C# access veri tabanı ile otel oda programı

C# access veri tabanı ile oto galeri programı

C# access veri tabanı ile otopark programı

C# access veri tabanı ile veresiye takip programı

C# access veri tabanı ile araç kiralama programı

C# access veri tabanı ile demirbaş takip programı

C# access veri tabanı ile eczane takip programı

C# access veri tabanı ile emlakçı programı

C# access veri tabanı ile futbolcu kayıt programı

C# access veri tabanı ile hasta takip programı

C# access veri tabanı ile işçi takip programı

C# access veri tabanı ile kitap kayıt programı

C# access veri tabanı ile kütüphane programı

C# access veri tabanı ile otel müşteri programı

C# access veri tabanı ile otel takip programı

C# access veri tabanı ile otopark programı

C# access veri tabanı ile telefon satış programı

C# access veri tabanı ile muhtar takip programı

C# access veri tabanı ile veresiye takip programı

C# access veri tabanı ile kayıt ekleme, silme, listeleme, arama, güncelleme

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
2
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap