C# Access Veritabanı ile Otel Müşteri Programı - Bilişim Konuları

C# Access Veritabanı ile Otel Müşteri Programı

Herhangi bir otelde konaklayan müşterilerin takibinin yapılması amacıyla hazırlanmış access veri tabanını kullanan bir program.

Tüm müşteri kayıtları access veri tabanında yapılmaktadır. Veri tabanı üzerinde kayıt ekleme, kayıt silme, kayıt listeleme, kayıt arama ve kayıt güncelleme işlemleri yapılmaktadır.

Öncelikle veri tabanında bulunan tablonun alanlarını ve veri türlerini yazalım.

otel-tablo-min

Yukarıdaki alanlardan ve veri türlerinde oluşan tabloyu oluşturduktan sonra form üzerinde istediğimiz gibi tasarım yapıp kodlamaya geçebiliriz.

Programla neler yapılabilir:

 1. Yeni kayıt ekleme: Yeni bir müşteri geldiğinde müşteri bilgilerini yazarak tabloya yeni bir kayıt ekleyebiliriz.
 2. Kayıt listeleme: Tabloda bulunan tüm kayıtları ekranda bir datagrid üzerinde listeleyebiliriz.
 3. Kayıt Arama: İstediğimiz herhangi bir kritere göre kayıt arama yaptırabiliriz. Aranan kayıt bulunduğunda tüm bilgileri ekrana getirilir.
 4. Kayıt Güncelleme: Tabloda bulunan herhangi bir kaydı bularak kayıt üzerinde istediğimiz gibi güncelleme işlemi yapabiliriz.
 5. Kayıt Silme: Veri tabanından istenilen bir kayıt bulunarak veri tabanından silme işlemi yapılabilir.

Programın ekran görüntüsü:

otel-min

Programın C# kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb; //Veritabanı bağlantı kütüphanesi


namespace otel
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    //Veri Tabanı Değişkenlerini Tanımlama Bölümü
    OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=otel.accdb");
    OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
    OleDbDataAdapter adaptor = new OleDbDataAdapter();
    DataSet tasima = new DataSet();
    string resimo;
    //DataGridWiev de kayıtları listeleme bölümü
    void listele()
    {
      baglanti.Open();
      OleDbDataAdapter adaptor = new OleDbDataAdapter("Select * from otel", baglanti);
      adaptor.Fill(tasima, "otel");
      dataGridView1.DataSource = tasima.Tables["otel"];
      adaptor.Dispose();
      baglanti.Close();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      listele();
    }
    //Resim ekleme butonu
    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        pictureBox1.ImageLocation = openFileDialog1.FileName;
        m_resim.Text = openFileDialog1.FileName;
      }

      // "\" karakterinin ascii kodunu alma bölümü
      int s = 92;
      string harf = ((char)s).ToString();
      // Resmin adresinin tersten yazdırama bölümü
      string yazi = m_resim.Text; string metin = "";
      int yaziuzunlugu = yazi.Length;
      for (int i = yaziuzunlugu; i > 0; i--)
      {
        if (yazi.Substring(i - 1, 1) == harf)
        {
          break;
        }
        metin = metin + (yazi.Substring(i - 1, 1));
      }
      // Bulunan resim adını düzden yazdırma bölümü
      int uzunluk = metin.Length; string kelime = "";
      for (int a = uzunluk; a > 0; a--)
      {
        kelime = kelime + (metin.Substring(a - 1, 1));
      }
      //resim adını oresim kutusuna yazdırma bölümü
      { 
       m_resim.Text = "Resim/" + kelime;
       resimo = m_resim.Text;
       }    }

    //Kayıt Ekleme Butonu
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      m_resim.Text = pictureBox1.ImageLocation;
      if (m_tc.Text != "" && m_adi.Text != "" && m_soyadi.Text != "" && m_telefonu.Text != "" && m_mail.Text != "" && m_giris_tarihi.Text != "" && m_cikis_tarihi.Text != "" && m_oda_no.Text != "" && m_oda_ozellik.Text != "" && m_tutar.Text != "" && m_resim.Text != "")
      {
        komut.Connection = baglanti;
        komut.CommandText = "Insert Into otel(m_tc,m_adi,m_Soyadi,m_telefonu,m_mail,m_adresi,m_giris_tarihi,m_cikis_tarihi ,m_oda_no,m_oda_ozellik,m_tutar,m_resim) Values ('" + m_tc.Text + "','" + m_adi.Text + "','" + m_soyadi.Text + "','" + m_telefonu.Text + "','" + m_mail.Text + "','" + m_adresi.Text + "','" + m_giris_tarihi.Text + "','" + m_cikis_tarihi.Text + "','" + m_oda_no.Text + "','" + m_oda_ozellik.Text + "','" + m_tutar.Text + "','" + resimo + "')";
      
       baglanti.Open();
       komut.ExecuteNonQuery();
       komut.Dispose();
       baglanti.Close();
       MessageBox.Show("Kayıt Tamamlandı!");
       tasima.Clear();
       listele();
       }
       else
       {
       MessageBox.Show("Boş alan geçmeyiniz!");
       }
    }
    //yeni kayıt ekleme
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      m_id.Text = "";
      m_tc.Text = "";
      m_adi.Text = "";
      m_soyadi.Text = "";
      m_telefonu.Text = "";
      m_mail.Text = "";
      m_adresi.Text = "";
      m_giris_tarihi.Text = "";
      m_cikis_tarihi.Text = "";
      m_oda_no.Text = "";
      m_oda_ozellik.Text = "";
      m_tutar.Text = "";
      m_resim.Text = "";
      pictureBox1.ImageLocation = "";

    }
    //Kayıt Silme Bölümü
    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult c;
      c = MessageBox.Show("Silmek istediğinizden emin misiniz?", "Uyarı!", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning);
      if (c == DialogResult.Yes)
      {
        baglanti.Open();
        komut.Connection = baglanti;
        komut.CommandText = "Delete from otel where m_id=" + textBox15.Text + "";
        komut.ExecuteNonQuery();
        komut.Dispose();
        baglanti.Close();
        tasima.Clear();
        listele();
      }
    }
    //DataGridView üzerinde tıklanan kaydın ekranda gösterilmesi
    private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      m_id.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
      m_tc.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      m_adi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
      m_soyadi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
      m_telefonu.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
      m_mail.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
      m_adresi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();
      m_giris_tarihi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();
      m_cikis_tarihi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();
      m_oda_no.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[9].Value.ToString();
      m_oda_ozellik.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[10].Value.ToString();
      m_tutar.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[11].Value.ToString();
      pictureBox1.ImageLocation = dataGridView1.CurrentRow.Cells[12].Value.ToString();
      m_resim.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[12].Value.ToString();
    }
    //Kayıt Arama Bölümü
    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=otel.accdb");
      adaptor = new OleDbDataAdapter("SElect * from otel where m_id like '%" + textBox14.Text + "%'", baglanti);
      tasima = new DataSet();
      baglanti.Open();
      adaptor.Fill(tasima, "otel");
      dataGridView1.DataSource = tasima.Tables["otel"];
      baglanti.Close();
      //Bulunan kayıt textboxlara atanarak gösteriliyor.
      m_id.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
      m_tc.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      m_adi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
      m_soyadi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
      m_telefonu.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
      m_mail.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
      m_adresi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();
      m_giris_tarihi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();
      m_cikis_tarihi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();
      m_oda_no.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[9].Value.ToString();
      m_oda_ozellik.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[10].Value.ToString();
      m_tutar.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[11].Value.ToString();
      pictureBox1.ImageLocation = dataGridView1.CurrentRow.Cells[12].Value.ToString();
      m_resim.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[12].Value.ToString();
    }
    //Öğrenci numarasına göre arama
    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OleDbConnection con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=otel.accdb"); con.Open();
      OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("Select * from otel where m_tc like '%" + textBox1.Text + "%'", con);
      OleDbDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
      while (dr.Read())
      {
        m_id.Text = dr["m_id"].ToString();
        m_tc.Text = dr["m_tc"].ToString();
        m_adi.Text = dr["m_adi"].ToString();
        m_soyadi.Text = dr["m_soyadi"].ToString();
        m_telefonu.Text = dr["m_telefonu"].ToString();
        m_mail.Text = dr["m_mail"].ToString();
        m_adresi.Text = dr["m_adresi"].ToString();
        m_giris_tarihi.Text = dr["m_giris_tarihi"].ToString();
        m_cikis_tarihi.Text = dr["m_cikis_tarihi"].ToString();
        m_oda_no.Text = dr["m_oda_no"].ToString();
        m_oda_ozellik.Text = dr["m_oda_ozellik"].ToString();
        m_tutar.Text = dr["m_tutar"].ToString();
        pictureBox1.ImageLocation = dr["m_resim"].ToString();
        m_resim.Text = dr["m_resim"].ToString();
      }
      con.Close();

    }
    // Kayıt güncelleme bölümü
    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      komut = new OleDbCommand();
      baglanti.Open();
      komut.Connection = baglanti;
      komut.CommandText = "update otel set m_tc='" + m_tc.Text + "',m_adi='" + m_adi.Text + "', m_soyadi='" + m_soyadi.Text + "',m_telefonu='" + m_telefonu.Text + "',m_mail='" + m_mail.Text + "',m_adresi='" + m_adresi.Text + "', m_giris_tarihi='" + m_giris_tarihi.Text + "', m_cikis_tarihi='" + m_cikis_tarihi.Text + "', m_oda_no='" + m_oda_no.Text + "', m_oda_ozellik='" + m_oda_ozellik.Text + "', m_tutar='" + m_tutar.Text + "', m_resim='" + m_resim.Text + "' where m_id=" + m_id.Text + "";
      komut.ExecuteNonQuery();
      baglanti.Close();
      tasima.Clear();
      listele();

    }

    private void label5_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }
  }
}

C# Access Veri Tabanı İle Yapılmış Diğer Proje ÖrnekleriC# access veri tabanı ile araba kiralama programı

C# access veri tabanı ile demirbaş takip programı

C# access veri tabanı ile eczane programı

C# access veri tabanı ile emlakçı programı

C# access veri tabanı ile hal takip programı

C# access veri tabanı ile kullanıcı girişi programı

C# access veri tabanı ile kütüphane programı

C# access veri tabanı ile otel oda programı

C# access veri tabanı ile oto galeri programı

C# access veri tabanı ile otopark programı

C# access veri tabanı ile veresiye takip programı

C# access veri tabanı ile araç kiralama programı

C# access veri tabanı ile demirbaş takip programı

C# access veri tabanı ile eczane takip programı

C# access veri tabanı ile emlakçı programı

C# access veri tabanı ile futbolcu kayıt programı

C# access veri tabanı ile hasta takip programı

C# access veri tabanı ile işçi takip programı

C# access veri tabanı ile kitap kayıt programı

C# access veri tabanı ile kütüphane programı

C# access veri tabanı ile otel müşteri programı

C# access veri tabanı ile otel takip programı

C# access veri tabanı ile otopark programı

C# access veri tabanı ile telefon satış programı

C# access veri tabanı ile muhtar takip programı

C# access veri tabanı ile veresiye takip programı

C# access veri tabanı ile kayıt ekleme, silme, listeleme, arama, güncelleme

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap

2 Yorum

 • Bu projeyi 2. kez yapmaya çalışıyorum olmuyor textBox ların isimlerini de değiştirdim veritabanınıda hallettim ama bir türlü kayıt ettiremiyorum sadece veritabanına girip oradan kayıt yapabiliyorum yardımcı olursanız sevinirim. Proje paylaşma Şansınız varsa lütfen atarmısınız ?

  • Merhaba
   Proje çok eski olduğu için şu an dosyaları yok maalesef yani bulamadım. Yinede bakıyorum bulursan paylaşacağım. Ancak bu kodlar tamamen çalışır durumdaki bir projenin kaynak kodlarıdır. Yani bire bir aynısı ve çalışır durumda yapmıştım. Siz kodlarınızı tekrar kontrol edin lütfen.