C# Access Veritabanı ile Otopark Programı - Bilişim Konuları

C# Access Veritabanı ile Otopark Programı

C# Access veritabanı kullanılarak yapılmış olan Otopark Programı. Bu program Visual C# Programında yapılmış güzel bir veri tabanı uygulama programıdır. Bu program ile otoparka arabalarını bırakan müşterileri takip etmek amacıyla yapılmıştır. Bu program sayesinde hangi müşteri arabasını ne kadar süre parkta bırakmış takibini ve bilgilerini tutabilirsiniz. Program ile tüm veritabanı işlemlerini yapabilirsiniz. Kayıtları Access veritabanında tutan bir program.

Bu programla:
– Kayıt Listeleme
– Kayıt Arama
– Kayıt Silme
– Kayıt Ekleme
– Kayıt Güncelleme

işlemlerinin tamamı yapılmaktadır.

Programın çalışır hali aşağıdaki resimde görülmektedir.

Programın C# Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb; //Access Bağlantı Dosyaları

namespace otopark_programı
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source= otopark.accdb");
    OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
    OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();
    DataSet ds = new DataSet();

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    void listele()
    {
      baglanti.Open();
      OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("Select * from kiralama", baglanti);
      adtr.Fill(ds, "kiralama");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["kiralama"];
      adtr.Dispose();
      baglanti.Close();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      listele(); 
    }

    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        pictureBox1.ImageLocation = openFileDialog1.FileName;
      }
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      komut = new OleDbCommand();
      baglanti.Open();
      komut.Connection = baglanti;
      komut.CommandText = "update kiralama set s_no='" + sno.Text + "', tc='" + tc.Text + "', adsoyad='" + adsoyad.Text + "', tel='" + telefon.Text + "',model='" + model.Text + "',renk='" + renk.Text + "',plaka='" + plaka.Text + "',g_saati='" + girissaati.Text + "',c_saati='" + cikissaati.Text + "',tarih='" + tarih.Text + "',ucret='" + ucret.Text + "',resim='" + pictureBox1.ImageLocation + "' where s_no=" + sno.Text + "";
      komut.ExecuteNonQuery();
      baglanti.Close();
      MessageBox.Show("kayıt güncellendi");
      ds.Clear();
      listele();
    }

    private void label4_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=otopark.accdb");
      adtr = new OleDbDataAdapter("Select * from kiralama where s_no like '" + sno.Text + "%'", baglanti);
      ds = new DataSet();
      baglanti.Open();
      adtr.Fill(ds, "kiralama");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["kiralama"];
      baglanti.Close();
    }
    //kayıt silme
    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti.Open();
      komut.Connection = baglanti;
      komut.CommandText = "Delete from kiralama where s_no=" + sno.Text + "";
      komut.ExecuteNonQuery();
      komut.Dispose();
      baglanti.Close();
      MessageBox.Show("kayıt silindi");
      ds.Clear();
      listele();
    }
    //kayıt ekleme
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      resim.Text = pictureBox1.ImageLocation;
      if (sno.Text != "" && tc.Text != "" && adsoyad.Text != "" && telefon.Text != "" && renk.Text != "" && plaka.Text != "" && girissaati.Text != "" && renk.Text != "" && cikissaati.Text != "" && tarih.Text != "" && ucret.Text != "" && resim.Text != "")
      {
        komut.Connection = baglanti;
        komut.CommandText = "Insert Into kiralama(s_no,tc,adsoyad,tel,model,renk,plaka,g_saati,c_saati,tarih,ucret,resim) Values ('" + sno.Text + "','" + tc.Text + "','" + adsoyad.Text + "','" + telefon.Text + "','" + model.Text + "','" + renk.Text + "','" + plaka.Text + "','" + girissaati.Text + "','" + cikissaati.Text + "','" + tarih.Text + "','" + ucret.Text + "','" + resim.Text + "')";
        baglanti.Open();
        komut.ExecuteNonQuery();
        komut.Dispose();
        baglanti.Close();
        MessageBox.Show("Kayıt Tamamlandı!");
        ds.Clear();
        listele();
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Boş alan geçmeyiniz!");
      }
    }

    private void dataGridView1_CellEnter(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      sno.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
      tc.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      adsoyad.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
      telefon.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
      model.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
      renk.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
      plaka.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();
      girissaati.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();
      cikissaati.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();
      tarih.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[9].Value.ToString();
      ucret.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[10].Value.ToString();
      pictureBox1.ImageLocation = dataGridView1.CurrentRow.Cells[11].Value.ToString();
      
    }
  }
}

Programı indirmek için Tıklayınız

C# Access Veri Tabanı İle Yapılmış Diğer Proje ÖrnekleriC# access veri tabanı ile araba kiralama programı

C# access veri tabanı ile demirbaş takip programı

C# access veri tabanı ile eczane programı

C# access veri tabanı ile emlakçı programı

C# access veri tabanı ile hal takip programı

C# access veri tabanı ile kullanıcı girişi programı

C# access veri tabanı ile kütüphane programı

C# access veri tabanı ile otel oda programı

C# access veri tabanı ile oto galeri programı

C# access veri tabanı ile otopark programı

C# access veri tabanı ile veresiye takip programı

C# access veri tabanı ile araç kiralama programı

C# access veri tabanı ile demirbaş takip programı

C# access veri tabanı ile eczane takip programı

C# access veri tabanı ile emlakçı programı

C# access veri tabanı ile futbolcu kayıt programı

C# access veri tabanı ile hasta takip programı

C# access veri tabanı ile işçi takip programı

C# access veri tabanı ile kitap kayıt programı

C# access veri tabanı ile kütüphane programı

C# access veri tabanı ile otel müşteri programı

C# access veri tabanı ile otel takip programı

C# access veri tabanı ile otopark programı

C# access veri tabanı ile telefon satış programı

C# access veri tabanı ile muhtar takip programı

C# access veri tabanı ile veresiye takip programı

C# access veri tabanı ile kayıt ekleme, silme, listeleme, arama, güncelleme

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap