C# Access Veritabanlı Veresiye Takip Programı - Bilişim Konuları

C# Access Veritabanlı Veresiye Takip Programı

C# Access veritabanı kullanılarak yapılmış olan Versiye Takip Programı. Bu program Visual C# Programında yapılmış güzel bir veri tabanı uygulama programıdır. Bu program ile müşterilerinizin takibini yapabilmektesiniz. Kimin ne kadar borcu var defter yerine bilgisayar programıyla rahatlıkla takibini yapabilirsiniz. Arama sayesinde borçlu ve tarihi geçen müşterilerinizin takibini yapabilirsinizç. Program ile tüm veritabanı işlemlerini yapabilirsiniz. Kayıtları Access veritabanında tutan bir program.

Bu programla:
– Kayıt Listeleme
– Kayıt Arama
– Kayıt Silme
– Kayıt Ekleme
– Kayıt Güncelleme

işlemlerinin tamamı yapılmaktadır.

Programın çalışır hali aşağıdaki resimde görülmektedir.

Programın C# Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb; //Acces bağlantı dosyaları

namespace Veresiye
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    //Veri Tabanı Değişkenlerini Tanımlama Bölümü
    OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=takip.accdb");
    OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
    OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();
    DataSet ds = new DataSet();
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    //DataGridWiev de kayıtları listeleme bölümü
    void listele()
    {
      baglanti.Open();
      OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("Select * from veresiye", baglanti);
      adtr.Fill(ds, "veresiye");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["veresiye"];
      adtr.Dispose();
      baglanti.Close();
    }


    private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {

    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      listele();
    }
    // silme bölümü
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult c;
      c = MessageBox.Show("Silmek istediğinizden emin misiniz?", "Uyarı!", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
      if (c == DialogResult.Yes)
      {
        baglanti.Open();
        komut.Connection = baglanti;
        komut.CommandText = "Delete from veresiye where s_no=" + sno.Text + "";
        komut.ExecuteNonQuery();
        komut.Dispose();
        baglanti.Close();
        ds.Clear();
        listele();
      }
    }

    private void sno_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }
    // resim yükleme butonu
    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        pictureBox1.ImageLocation = openFileDialog1.FileName;
        mresmi.Text = openFileDialog1.FileName;
        pictureBox1.ImageLocation = openFileDialog1.FileName;
      }
    }
    // kayıt arama
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=takip.accdb");
      adtr = new OleDbDataAdapter("SElect *from veresiye where s_no like '" + sno.Text + "%'", baglanti);
      ds = new DataSet();
      baglanti.Open();
      adtr.Fill(ds, "veresiye");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["veresiye"];
      baglanti.Close();

    }
    // kayıt ekleme bölümü
    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      mresmi.Text = pictureBox1.ImageLocation;
      if (sno.Text != "" && musadi.Text != "" && mussoyadi.Text != "" && evtel.Text != "" && ceptel.Text != "" && adres.Text != "" && urunadi.Text != "" && urunadeti.Text != "" && birfiyati.Text != "" && sno.Text != "" && mresmi.Text != "")
      {
        komut.Connection = baglanti;
        komut.CommandText = "Insert Into veresiye(s_no,m_adi,m_soyadi,ev_tel,cep_tel,adres,urun_adi,urun_adeti,birim_fiyati,toplam_borç,resim) Values ('" + sno.Text + "','" + musadi.Text + "','" + mussoyadi.Text + "','" + evtel.Text + "','" + ceptel.Text + "','" + adres.Text + "','" + urunadi.Text + "','" + urunadeti.Text + "','" + birfiyati.Text + "','" + topborç.Text + "','" + mresmi.Text + "')";
        baglanti.Open();
        komut.ExecuteNonQuery();
        komut.Dispose();
        baglanti.Close();
        MessageBox.Show("Kayıt Tamamlandı!");
        ds.Clear();
        listele();
      }
    }
    // kayıt güncelleme
    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      komut = new OleDbCommand();
      baglanti.Open();
      komut.Connection = baglanti;
      komut.CommandText = "update veresiye set m_adi='" + musadi.Text + "', m_soyadi='" + mussoyadi.Text + "', ev_tel='" + evtel.Text + "', cep_tel='" + ceptel.Text + "', adres='" + adres.Text + "', urun_adi='" + urunadi.Text + "' , urun_adeti='" + urunadeti.Text + "' , birim_fiyati='" + birfiyati.Text + "' , toplam_borç='" + topborç.Text + "' , resim='" + pictureBox1.ImageLocation + "' where s_no=" + sno.Text + "";
      komut.ExecuteNonQuery();
      baglanti.Close();
      MessageBox.Show("kayıt güncellendi!");
      ds.Clear();
      listele();
    }

    private void dataGridView1_CellEnter(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      sno.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
      musadi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      mussoyadi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
      evtel.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
      ceptel.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
      adres.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
      urunadi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();
      urunadeti.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();
      birfiyati.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();
      topborç.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[9].Value.ToString();
      pictureBox1.ImageLocation = dataGridView1.CurrentRow.Cells[10].Value.ToString();
    }
  }
}

Programı indirmek için Tıklayınız

C# Access Veri Tabanı İle Yapılmış Diğer Proje ÖrnekleriC# access veri tabanı ile araba kiralama programı

C# access veri tabanı ile demirbaş takip programı

C# access veri tabanı ile eczane programı

C# access veri tabanı ile emlakçı programı

C# access veri tabanı ile hal takip programı

C# access veri tabanı ile kullanıcı girişi programı

C# access veri tabanı ile kütüphane programı

C# access veri tabanı ile otel oda programı

C# access veri tabanı ile oto galeri programı

C# access veri tabanı ile otopark programı

C# access veri tabanı ile veresiye takip programı

C# access veri tabanı ile araç kiralama programı

C# access veri tabanı ile demirbaş takip programı

C# access veri tabanı ile eczane takip programı

C# access veri tabanı ile emlakçı programı

C# access veri tabanı ile futbolcu kayıt programı

C# access veri tabanı ile hasta takip programı

C# access veri tabanı ile işçi takip programı

C# access veri tabanı ile kitap kayıt programı

C# access veri tabanı ile kütüphane programı

C# access veri tabanı ile otel müşteri programı

C# access veri tabanı ile otel takip programı

C# access veri tabanı ile otopark programı

C# access veri tabanı ile telefon satış programı

C# access veri tabanı ile muhtar takip programı

C# access veri tabanı ile veresiye takip programı

C# access veri tabanı ile kayıt ekleme, silme, listeleme, arama, güncelleme

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap