C# Console Örnekleri-3 - Bilişim Konuları

C# Console Örnekleri-3

Örnek-1: C# Console For Döngüsüyle Piramit Oluşturma yapan programın kodu. * kullanarak 20 basamaktan oluşan bir piramit oluşturuyoruz.

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
for (int i = 1; i < 20; i++)
{
for (int j = i; j < 20; j++)
{
Console.Write(" ");
}
for (int k = 1; k <= i; k++)
{
Console.Write("*");
Console.Write(" ");
}
Console.WriteLine();
}
Console.ReadKey();
}
}

Örnek-2: 1-10 arasında alt alta yazılmış rastgele 10 tane sayı üreten program. Üretilen sayının değeri kadar * işaretini de yanına yazdırıyor.

static void Main(string[] args)
{
int sayi;
Random rnd = new Random();
for( int i=1;i<=10;i++)
{
sayi=rnd.Next(1,10);
Console.Write(sayi);
for(int j=1;j<=sayi;j++)
{
Console.Write("*");
}
Console.WriteLine();
}
Console.ReadKey();
}

Örnek-3: C# Class Kullanarak Daire Alan ve Çevresini Hesaplama. Dairenin Alanını ve Çevresini ClassKullanarak hesaplama yapmayı gösteren küçük bir uygulama oluşturacağız. Uygulamamızı Console Application ortamında gerçekleştireceğiz.

Örneğimize Solution explorer penceresini kullanarak sınıf oluşturarak başlıyoruz. Class’ ımızın ismi Daire.cs olacak. Daire.cs için aşağıdaki kodları oluşturuyoruz. Aşağıda da görüleceği üzere
oluşturduğumuz Classiçerisinde Cevre ve Alan isimli 2 adet metot oluşturularak, gönderilen
parametreye göre double türünde geriye sonuç değerini döndürüyor.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ClassDaire
{
class Daire
{
public double Alan(double r)
{
return 3.14*r*r;
}
public double Cevre(double r)
{
return (2*Math.PI*r);
}
}
}

Program.cs kodlarımız:

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
double yaricap;
Daire d=new Daire();
Console.Write("Yarıçapı Giriniz : ");
yaricap = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Yarıçapı {0} olan dairenin alanı : {1}", yaricap, d.Alan(yaricap));
Console.WriteLine("Yarıçapı {0} olan dairenin alanı : {1}", yaricap, d.Cevre(yaricap));
Console.ReadKey();
}
}

Örnek-4: Girilen String ifadede boşluk karakterine kadar olan kısmı yazdıran örnek:

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
string metin;
Console.Write("Metni Girin : ");
metin = Console.ReadLine();
int no = metin.IndexOf(' ');
Console.WriteLine(metin.Substring(0, no));
Console.ReadKey();
}

Örnek-5: Elemanları kullanıcı tarafından girilen 10 elemanlı string bir dizide, en uzun metni, en uzun metnin karakter sayısını ve en uzun metnin index numarasını bulan ve ekrana yazdıran Console Örneği:

static void Main(string[] args)
{
int uzunluk=0;
string enUzunMetin="";
int indexNo=0;
string[] dizi = new string[10];
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
Console.Write("{0}. elemanı giriniz : ", i + 1);
dizi[i] = Console.ReadLine();
}
for(int i=0;i<10;i++)
{
if(dizi[i].Length>uzunluk)
{
uzunluk = dizi[i].Length;
enUzunMetin = dizi[i];
indexNo = i;
}
}
Console.WriteLine("====================");
Console.WriteLine("Dizi içindeki en uzun metin: {0}", enUzunMetin);
Console.WriteLine("Dizi içindeki en uzun metnin index numarası : {0}", indexNo);
Console.WriteLine("Dizi içindeki en uzun metnin karakter sayısı: {0}", uzunluk);
Console.ReadKey();
}

Örnek-6: C# Console uygulamasında Elemanları kullanıcı tarafından dışarıdan girilen 10 elemanlı bir dizinin elemanlarını %10 arttıran ve ekrana yazdıran örnek:

static void Main(string[] args)
{
//Eleman Girme işlemi
int[] dizi = new int[10];
for(int i=0;i<10;i++)
{
Console.Write("{0}. elemanı giriniz : ", i + 1);
dizi[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}
Console.WriteLine("=========================================");
// Yazdırma işlemi
for(int i=0;i<10;i++)
{
dizi[i]=dizi[i]+(dizi[i]*10/100);
Console.WriteLine("Dizinin {0}. indexi : {1} ", i, dizi[i]);
}
Console.ReadKey();
}

Örnek-7: Verilen bir karakter dizininin substring() metodunu kullanarak string içerisinde arama yapan ve kaç defa geçtiğini bulan program:

static void Main(string[] args)
{
int sayac = 0;
string metin="www.bilisimkonulari.com";
string aranan = "kazim";
int metinuzunluk = metin.Length;
int arananuzunluk = aranan.Length;
for(int i=0;i<=(metinuzunluk-arananuzunluk);i++)
{
if(metin.Substring(i,arananuzunluk)==aranan)
{
sayac++;
}
}
Console.WriteLine(sayac);
Console.ReadKey();
}

Örnek-8: Verilen bir string metnin içerisinde harf yada karakterlerin her birinden kaç adet olduğunu bulan program:

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
String metin = "www.bilisimkonulari.com";
metin = metin.ToLower();
String karakterler = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.?,;";
int[] count = new int[karakterler.Length];
for (int i = 0; i < metin.Length; i++)
{
int index = karakterler.IndexOf(metin[i]);
if (index < 0)
continue;
else
{
count[index]++;
}
}
for (int i = 0; i < count.Length; i++)
{
if (count[i] < 1)
continue;
else
{
Console.WriteLine(karakterler[i] + " " +count[i]);
}
}
Console.ReadKey();
}
}

Örnek-9: Kullanıcının girdiği 3 sayıdan en büyük olanını ekranda gösteren örnek

int s1, s2, s3;
Console.Write("1. sayıyı girin : ");
s1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("2. sayıyı girin : ");
s2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("3. sayıyı girin : ");
s3 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if(s1>s2 && s1>s3)
{
Console.WriteLine("1. sayı en büyük");
}
else if (s2 > s1 && s2 > s3)
{
Console.WriteLine("2. sayı en büyük");
}
else if (s3 > s1 && s3 > s2)
{
Console.WriteLine("3. sayı en büyük");
}
else
{
Console.WriteLine("Farklı sayılar girin");
}
Console.ReadKey();
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

<< Önceki Yazı

Yorum Yap

1 Yorum