C# Veritabanlı Araç Kiralama Programı - Bilişim Konuları

C# Veritabanlı Araç Kiralama Programı

Visual C# Programında yapılmış güzel bir veri tabanı uygulama programı. Bu program ile araç kiralama işleriyle uğraşanlar için kullanabileceği özelliklere sahip kayıtları Access veritabanında tutan bir program.

Bu programla:
– Kayıt Listeleme
– Kayıt Arama
– Kayıt Silme
– Kayıt Ekleme
– Kayıt Güncelleme

işlemlerinin tamamı yapılmaktadır.

Yukarıdaki program resiminde programda kullanılan nesneler görülmektedir. Programın çalışır hali ise aşağıdaki resimde görülmektedir.

Programın C# Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb; //Access bağlantı dosyaları

namespace Araba_kıralama_programı
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=arac_kiralama.accdb");
    OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
    OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();
    DataSet ds = new DataSet();
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }    void listele()
    {
      baglanti.Open();
      OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("Select * from araba", baglanti);
      adtr.Fill(ds, "araba");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["araba"];
      adtr.Dispose();
      baglanti.Close();
    }
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      listele();
    }
    // araç ekleme bölümü
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      aresmi.Text = pictureBox1.ImageLocation;
      if (sira.Text != "" && marka.Text != "" && model.Text != "" && plaka.Text != "" && kasatipi.Text != "" && uretimyili.Text != "" && yakitturu.Text != "" && km.Text != "" && kiraucreti.Text != "" && renk.Text != "" && aresmi.Text != "" && durum.Text != "")
      {
        komut.Connection = baglanti;
        komut.CommandText = "Insert Into araba(s_no,marka,model,plaka,kasa_tipi,u_yili,y_turu,km,kira_u,renk,resim,durum) Values ( '" + sira.Text + "','" + marka.Text + "','" + model.Text + "','" + plaka.Text + "','" + kasatipi.Text + "','" + uretimyili.Text + "','" + yakitturu.Text + "','" + km.Text + "','" + kiraucreti.Text + "','" + renk.Text + "','" + aresmi.Text + "','" + durum.Text + "')";
        baglanti.Open();
        komut.ExecuteNonQuery();
        komut.Dispose();
        baglanti.Close();
        MessageBox.Show("Kayıt Tamamlandı!");
        ds.Clear();
        listele();
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Boş alan geçmeyiniz!");
      }
    }
    // resim ekleme bölümü
    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        pictureBox1.ImageLocation = openFileDialog1.FileName;
      }
    }
    // kayıt arama bölümü
    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=arac_kiralama.accdb");
      adtr = new OleDbDataAdapter("Select * from araba where s_no like '" + sira.Text + "%'", baglanti);
      ds = new DataSet();
      baglanti.Open();
      adtr.Fill(ds, "araba");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["araba"];
      baglanti.Close();
    }
    // silme bölümü
    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti.Open();
      komut.Connection = baglanti;
      komut.CommandText = "Delete from araba where s_no=" + sira.Text + "";
      komut.ExecuteNonQuery();
      komut.Dispose();
      baglanti.Close();
      MessageBox.Show("Kayıt silindi!");
      ds.Clear();
      listele();
    }

    private void plaka_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }
    // kayıt güncelleme bölümü
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      komut = new OleDbCommand();
      baglanti.Open();
      komut.Connection = baglanti;
      komut.CommandText = "update araba set marka='" + marka.Text + "',model='" + model.Text + "',plaka='" + plaka.Text + "',kasa_tipi='" + kasatipi.Text + "',u_yili='" + uretimyili.Text + "',y_turu='" + yakitturu.Text + "',km='" + km.Text + "',kira_u='" + kiraucreti.Text + "',renk='" + renk.Text + "',resim='" + pictureBox1.ImageLocation + "',durum='" + durum.Text + "' where s_no=" + sira.Text + "";
      komut.ExecuteNonQuery();
      baglanti.Close();
      MessageBox.Show("Kayıt güncellendi!");
      ds.Clear();
      listele();
    }
    // data grid wievden texboxlara atar
    private void dataGridView1_CellEnter(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      sira.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
      marka.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      model.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
      plaka.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
      kasatipi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
      uretimyili.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
      yakitturu.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();
      km.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();
      kiraucreti.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();
      renk.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[9].Value.ToString();
      pictureBox1.ImageLocation = dataGridView1.CurrentRow.Cells[10].Value.ToString();
      durum.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[11].Value.ToString();
      
     
 
      
    }

    private void durum_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }
  }
}     

Programı indirmek için Tıklayınız

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
1
+1
1

Yorum Yap

3 Yorum