C# Veritabanlı Hal Takip Programı - Bilişim Konuları

C# Veritabanlı Hal Takip Programı

Visual C# Programında yapılmış güzel bir veri tabanı uygulama programı. Bu program halde çalışan biri için kullanabileceği özelliklere sahip kayıtları veritabanında tutan bir program.

Bu programla:
– Kayıt Listeleme
– Kayıt Arama
– Kayıt Silme
– Kayıt Ekleme
– Kayıt Güncelleme

işlemlerinin tamamı yapılmaktadır.

Yukarıdaki program resiminde programda kullanılan nesneler görülmektedir. Programın çalışır hali ise aşağıdaki resimde görülmektedir.

Programın C# Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb; //Access bağlantı dosyaları

namespace hal_takip_programı
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=hal.accdb");
    OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
    OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();
    DataSet ds = new DataSet();

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    void listele()
    {
      baglanti.Open();
      OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("Select * from sebze", baglanti);
      adtr.Fill(ds, "sebze");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["sebze"];
      adtr.Dispose();
      baglanti.Close();
    }
    //resim ekleme
    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        pictureBox1.ImageLocation = openFileDialog1.FileName;
        label11.Text = openFileDialog1.FileName;
        ur.Text = openFileDialog1.FileName;
      }
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      listele();
    }
    // silme bölümü
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti.Open();
      komut.Connection = baglanti;
      komut.CommandText = "Delete from sebze where s_no=" + sira.Text + "";
      komut.ExecuteNonQuery();
      komut.Dispose();
      baglanti.Close();
      ds.Clear();
      listele();
    }

    private void textBox5_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void textBox7_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }
    //kayıt ekle
    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      label11.Text = pictureBox1.ImageLocation;
      if (uk.Text != "" && ud.Text != "" && ubf.Text != "" && um.Text != "" && utf.Text != "" && uo.Text != "" && uc.Text != "" && ur.Text != "" && label11.Text != "")
      {
        komut.Connection = baglanti;
        komut.CommandText = "Insert Into sebze(urun_kodu,urun_adi,birim_fiyati,miktari,toplam_fiyat,omru,cinsi,resim) Values ('" + uk.Text + "','" + ud.Text + "','" + ubf.Text + "','" + um.Text + "','" + utf.Text + "','" + uo.Text + "','" + uc.Text + "','" + ur.Text + "')";
        baglanti.Open();
        komut.ExecuteNonQuery();
        komut.Dispose();
        baglanti.Close();
        MessageBox.Show("Kayıt Tamamlandı!");
        ds.Clear();
        listele();
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Boş alan geçmeyiniz!");
      }
    }
    //kayıt arama
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=hal.accdb");
      adtr = new OleDbDataAdapter("Select * from sebze where s_no like '" + sira.Text + "%'", baglanti);
      ds = new DataSet();
      baglanti.Open();
      adtr.Fill(ds, "sebze");
      dataGridView1.DataSource = ds.Tables["sebze"];
      baglanti.Close();
    }
    //kayıt güncelle
    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      komut = new OleDbCommand();
      baglanti.Open();
      komut.Connection = baglanti;
      komut.CommandText = "update sebze set urun_kodu='" + uk.Text + "', urun_adi='" + ud.Text + "', birim_fiyati='" + ubf.Text + "', miktari='" + um.Text + "', toplam_fiyat='" + utf.Text + "', omru='" + uo.Text + "', cinsi='" + uc.Text + "', resim='" + ur.Text + "' where s_no=" + sira.Text + "";
      komut.ExecuteNonQuery();
      baglanti.Close();
      ds.Clear();
      listele();
    }

    private void dataGridView1_CellEnter(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      sira.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
      uk.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      ud.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
      ubf.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
      um.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
      utf.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
      uo.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();
      uc.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();
      pictureBox1.ImageLocation = dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();
    }
  }
}

Programı indirmek için Tıklayınız

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0

Yorum Yap