JavaScript Değişken Örnekleri - Bilişim Konuları

JavaScript Değişken Örnekleri

Javascript programlama dilinde değişkenler önemli bir kaplamaktadır. Değişkenler bir programlama dili için vazgeçilmez nesnelerdir. Javascript programlama dilinde değişkenlerin kullanım alanlarıyla ilgili örnekler aşağıda anlatılmaktadır.

1. Satır sonuna açıklama yazmak için // kullanılır. Birkaç satırlık açıklama için /* */ kullanılır.

var /* buraya açıklama yapabilirim */ a; // buraya da açıklama yapabilirim.

2. Değişkenin başına var kelimesi getirilir ( Getirilmese de olur).

var a; // a isimli değişken oluştur.

3. Değişkenlere ilk değer atanabilir.

Var a=3; // a değişkenin oluştur 3 rakamını ilk değer olarak ata.
b=4; // b de
ğişkenin oluştur 4 rakamını ilk değer olarak ata. Var kelimesi kullanılmadı.
c=a+b+2; // c değişkenin oluştur a+b+2 nin karşılığı olan 9 rakamını ilk değer olarak ata.

4. Değişkenler rakam ile başlamaz.

Var 12a // HATA: 12a isimli değişken olamaz.

5. Değişken ismi 255 karakterden fazla olamaz.

6. Özel JavaScript fonksiyonlarının ismi değişken ismi olamaz.

Var Function=5 // HATA: function özel bir kelimedir değişken ismi olamaz.

7. Boşluk veya operatör(+-*/%&!| < > =) içermez.

var a+b  // HATA: a+b isimli değişken olamaz.
var kayit parasi=100 // HATA: değişken isimleri boşluk içermez.
var 3=x  // HATA: x değeri 3 rakamına atanamaz. 3 hiçbir zaman değişmez atama kabul etmez.
var 123a=8 // HATA: değişkenler rakamla başlamaz.
var ışı_üret_çıkar=8 // HATA: değişkenler Türkçe harf almazlar.
var a b // HATA: ab veya a yı ayrı b yi ayrı tanımlayın.

8. Değişken isimleri Küçük büyük harfe duyarlıdır.

Var a=3; a=5 ; // a nın değeri 5 dir.
Var a=3; A=5; // a n
ın değeri 3 dür. Çünkü A, a değildir. İkisi birbirinden ayrı ayrı değişkenlerdir.

9. Değişken tipleri Sayı,Yazı,Karşılaştırma,boş,nesne ve fonksiyon olabilir.

Tip                 : Yazılabilecek değer ve açıklama.
String            : “Merhaba MYO”
Number        : 3.5
Boolean        : True
Null               : Null
Object           : Aslında her şey object dir.
Function      : Fonksiyon tanımlamada kullanılır.

10. Değişkenin tipi değişkene atana değerin tipine göre otomatik değişir.

Var a
a = “MYO”; // a ya myo yu ata “MYO” yazısını ata.
a = null; // a ya myo yu ata null değerini ata.
a = (1<2) // a ya myo yu ata false değerini ata.
a = 8 // a ya myo yu ata 8 tamsayısını ata.
a= 8.3 // a ya myo yu ata 8.3 küsuratlı sayıyı ata.
a=Windows.document.form1 // a ya myo yu ata Windows.document.form1 nesnesini ata.

11. Değişkenler ikiye Global ve Lokal olara ikiye ayrılırlar.

a) Global (küresel) değişkenler yüklendikleri değerleri program çalıştığı sürece hafızada tutarlar.

function topla(a,b){ var lokal=5 // a,b ve lokal değişkenini oluştur. lokal a 5 rakamını ata. }

b) Lokal (yöresel) değişkenler yüklendikleri değerleri program çalıştığı sürece hafızada tutmazlar.

var deneme=5; // deneme isimli global değişkeni oluştur. 5 rakamını ata.
Function topla(a,b){ var x=deneme } // x isimli lokal değişkeni denme isimli global değişkenin değerini ata.
Function topla(x,y){ var aaa=5 }
var deneme=aaa; // HATA: deneme isimli lokal değişkeni aaa nın değeri atanmaz, çünkü aaa in değeri fonksiyonun sonlandırılması ile sonlanmıştır.

12. Atama için = kullanılır; = sağ tarafındakilerin değerini sol taraftaki değişkene aktarır.

13. İşlemler için +, -, *, /, %, +=, -=, *=, /=, %=, ++, — operatörleri kullanılır.

Var a=1; a++; ++a; a+=1; a=a+1; // a nın değeri 5 dir.
Var b=1; b=-b; // b nin değeri -1 dir.
Var c=10/2; d=10%3 ; // c nın değeri 5 dir. d nin değeri 1 dir. Mod 3 e göre 10 veya 10 u 3 bölümünden kalandır d.

14. toplama (+) operatörü; sayıları toplar, yazıları birleştirir, yazı ve sayı karışımı varsa ikisini de yazı gibi görür. NaN ile sayının toplama NaN dır.

a=”ali”+”veli” // a nın değeri aliveli dir
a=2+3 // a nın değeri 5 dir
a=”2″+”5″ // a nın değeri 25 dir.
a=2+”5″ // a nın değeri 25 dir.
a=”2″+5 // a nın değeri 25 dir.
a=3+6+”9″ // a nın değeri “99” dır. önce 3 ile 6 yı toplar. Durum 9+”9″ olur…..

15. 0, “”, NaN, null, undefined ifadelerini boolen değeri false dir. Diğerleri true dir.

a=NaN+5 // a nın değeri NaN dır.
a=isNaN(NaN) // NaN Nanmıdır sorusunun cevabı evet yani true dir.
a=1/0 // a nın değeri sonsuzdur yani infinitive.
a=-1/0 // a nın değeri -sonsuzdur yani -infinitive.
a=!!999 // 0 dışındaki sayılar trudur. True nin değilinin değili yine trıue dir.
a=!!”” // harf true dir, harf yoksa false dir. Harf yokun değilinin değili false dir.
A= “at”==”at” // a nın değeri true
A= 1==true // a nın değeri true. 1 de true dur. True esitmidir True ye? cevap evet
A= 1===true // a nın değeri false. === in anlamı denkmidir. Yani birebir her şeyi denk midir.
A= true===true // a nın değeri true

16. toplama (*) operatörü; sayıları çarpar, yazıları sayıya çevirip çarpar.

a=”ali”+”veli”*1 // HATA: alfabetik yazılar yazıya çevrilmezler.
a=2+3*4 // a nın değeri 15. Önce çarpma sonra toplama yapılır.
a=”2″*1+”5″*1 // a nın değeri 10.
a=2+”5″*1 // a nın değeri 10.
a=”2″*1+5 // a nın değeri 10.
a=3+6+”9″*1 // a nın değeri 18.
a=”3″ + 4 + 5 // a nın değeri 345.
a=3 + 4 + “5” // a nın değeri 345.

17. Text i rakama çevirmek için parse….() fonksiyonu kullanılır. Matematiksel fonksiyon içim Math sınıfı kullanılır.

A=parseInt(“7”) // A nın değeri 7.
A=parseInt(“7.66”) // A nın değeri 7.
A=parseFloat(“7”) // A nın değeri 7.
A=parseFloat(“7.66”) // A nın değeri 7.66.
A=Math.sin(30*3.14/180) // A nın değeri 0.5.
A=Math.PI * 1 * 1; // A nın değeri 3.14.
A=3+6+parseInt(“9”) // A nın değeri 18.
A=parseInt(“123”) // A nın değeri 123.
A=parseInt(“010”) // A nın değeri 8. Derleyici 010 u ikilik istem kabul eder.
A=parseInt(“010”, 10) // A nın değeri 10. Onluk sistemde “010” ü tamsayıya çevir.
A=parseInt(“123”, 10) // A nın değeri 123 . Onluk sistemde “123” ü tamsayıya çevir.
A=parseInt(“11”, 2) // A nın değeri 3. ikilik sistemde “11” i tamsayıya çevir.
A=parseInt(“selam”, 10) // A nın değeri NaN Onluk sistemde “selam” ı tamsayıya çevir.

18. String in kaç haneden oluştuğunu öğrenmek için length metodu kullanılır.

A= (“”+”963”) // A nın değeri “963”.
A= (“”+”963”).length // A nın değeri 3 işlem yapıldıktan sonra length hesaplanır.
A= ‘Merhaba MYO’.length // A nın değeri 11.
A= (‘Merhaba MYO’).length // A nın değeri 11.

19. String in herhangi bir karekterine ulaşmak için charAt() metodu kullanılır.

A=’Merhaba MYO’.charAt(0) // A nın değeri “M”.

20. String in herhangi bir karekterine ulaşmak için diziismi[harfsıradı] formatı kullanılır.

yazi=’Merhaba MYO’;
a=yazı[0]; // a nın değeri “M”
b=yazı[1]; // b nın değeri “e”
c=yazı[1]; // c nın değeri “r”

21. String i büyük harfe çevimek için toUpperCase() metodu kullanılır.

A=’Merhaba MYO’.toUpperCase(); // A nın değeri “MERHABA MYO”.

22. String i küçük harfe çevimek için toLowerCase() metodu kullanılır.

A=’Merhaba MYO’.toLowerCase(); // A nın değeri “merhaba myo”.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

<< Önceki Yazı

Yorum Yap