Mesleki Gelişim 1.Dönem 2.Yazılı - Bilişim Konuları

Mesleki Gelişim 1.Dönem 2.Yazılı

1)         Yönetsel yetkinin bireyler tarafından değil de bir grup tarafından icra edilmesidir. Adı geçen yönetim biçimi hangisidir?

a)         İstisnalara göre yönetim
b)         Komite yönetimi
c)         Durumsallık yönetimi
d)        Sonuçlara göre yönetimi

2) Bir insan grubunu, önceden saptanan amaçlara yöneltip ulaştırmak ve planları gerçekleştirmek üzere kumanda, koordine ve kontrol eden kişidir. Yukarıdaki cümlenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a)         Yönetici
b)         Yönetim
c)         Denetim
d)        Yöneltme

3)         Yönetsel süreçlerde en uygun ve doğru yolun tek olmadığı, bu nedenle yönetim için tek bir modelin geçerli olmadığı fikrinden hareket etmektedir. Adı geçen yönetim biçimi hangisidir?

a)         Komite yönetimi
b)         Durumsallık yönetimi
c)         Sonuçlara göre yönetim
d)        Amaçlara göre yönetim

4) Aşağıdakilerden hangisi yönetimin ana fonksiyonlarından biri değildir?

a)         Planlama
b)         Organizasyon
c)         Finansman
d)        Denetim

5) Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir yöneticide bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

a)         İşi ve iş görenleri yakından tanıyabilme
b)         Tarafsız ve insancıl davranabilme
c)         Yeniliklere açık olmamak
d)        İletişime önem vermek

6) İşlerin aksamadan yürümesi için beklenilmeyen olumsuz gelişmeleri, ortaya çıkmadan önleme ya da çözümlerini önceden düşünüp, hazırlıklı olma işlemine  ne denir?

a)         Planlama
b)         Yönetim
c)         Denetim
d)        Yöneltme

7) Aşağıdakilerden hangisi kaynaklardan biri değildir?

a)         İnsan gücü
b)         Para
c)         Veri
d)        Zaman

8) Kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki dağılımı, bakanlıkların iç kuruluşu hangi tür örgütlenme biçimidir?

a)         Fonksiyonel (görevsel) esasa göre örgütlenme
b)         Üretim esasına göre örgütlenme
c)         Coğrafi bölge esasına göre örgütlenme
d)        Hizmet edilen kurumlar esas alınarak örgütlenme

9) Bir örgüt oluşturma veya örgütün etkili olarak çalışabilmesi için seçilen işler, bireyler ve işyerleri arasında yetki ilişkilerinin kurulması faaliyetlerinin tümüne ne denir?

a)         Planlama
b)         Yönetim
c)         Denetim
d)        Örgütlenme

10) Aşağıdakilerden hangisi örgütlenme türlerinden değildir?

a)         Fonksiyonel (Görevsel) Esasa Göre Örgütlenme
b)         Planlama Esasına Göre Örgütlenme
c)         Üretim Esasına Göre Örgütlenme
d)        Hizmet Edilen Kurumlar (gruplar ya da müşteri) Esas Alınarak Oluşturulan Örgütlenme

11) Bir örgütte farklı kademelerdeki dikey ve dolaysız ilişkileri gösteren yapı türüdür. Bu ifade aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?

a)         Emir
b)         Komuta
c)         Yöneltme
d)        Denetim

12) Aşağıdakilerden hangisi emirde bulunması gereken özelliklerden değildir?

a)         Emir akılcı ve yerine getirilmesi mümkün olmalıdır.
b)         Emir tam olmalıdır.
c)         Emir yapılan hizmetle ilgili olmalıdır.
d)        Emrin nedeni açıklanmamalıdır.

13) )Aşağıdakilerden hangisi emir özelliklerinden değildir?

a)         Direktifler yazılı ve sözlü olarak verilmelidir.
b)         Üst, yerine getirilmesi olanaksız veya herhangi bir nedenle yerine getirilmeyecek olan emirler verebilir.
c)         İnsan, direktifin içeriğini anlamalı, nedenini bilmelidir.
d)        Sözlü ve yazılı emirler, kesin ve açık olmalı, hatta kararsızlık oluşturmamalıdır.

14) Faaliyet sonuçlarının planlarla karşılaştırılması ve sapmalar tespit edildikçe gereken düzeltici önlemlerin alınmasıdır. Bu ifade hangi kavramın tanımıdır?

a)         Denetim
b)         Emir
c)         Komuta
d)        Yöneltme

15) Aşağıdakilerden hangisi denetim özelliklerinden değildir?

a)         Yanlış veya hatalı yapılan bir işin düzeltilmesini sağlar.
b)         Yöntemlere uyulup uyulmadığı öğrenilir.
c)         Akılcı bir çalışma yapılıp yapılmadığı belirlenir.
d)        Zaman, para ve emek savurganlığı önlenemez.

16) İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış, iyi kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran felsefe disiplinine ne denir?

a)         Etik
b)         Davranış
c)         Norm
d)        Kural

17) Aşağıdakilerden hangisi yazılı norm değildir?

a)         Yasa
b)         Tüzük
c)         Töre
d)        Yönetmelik

18) Aşağıdakilerden hangisinde yazısız normlar doğru olarak verilmiştir?

a)         Yasa, töre, yönetmelik, kanun
b)         Töre, gelenek, görenek, örf
c)         Gelenek, yasa, yönetmelik, yasa
d)        Yönetmelik, yasa, gelenek, töre

19) Faydacılık yaklaşımı hangi etik sistemin düşüncesinde vardır?

a)         Amaçlanan sonuç etiği
b)         Kişisel etik
c)         Sosyal yaşam etiği
d)        Kural etiği

20) Yönetir, düzeni sürdürür, kısa vadeli bakar, mevcut durumu savunur, işleri doğru yapmaya çalışır. Bunlar aşağıdakilerden hangisine ait özelliklerdir?

a)         Yönetici
b)         Lider
c)         Etik lider
d)        Mesleki lider

21) Aşağıdakilerden hangisi kurumsal etik ortam için liderin yapmaması gereken davranıştır?

a)         Etik ilkeleri herkesin bir numaralı sorunu haline getirir.
b)         Herkesi bu konuda sıkı çalışmaya özendirir.
c)         Bu ilkelere aktif bir ilgi duymayı özendirir.
d)        Etik davranış ile performans arasındaki ilişkiyi önemsemez.

22) Aşağıdakilerden hangisi iş yerlerinde etik değerlere uygun çalışma ortamını gerçekleştirmenin temel koşullarından değildir?

a)         Etik ilkeler belirlenip ilan edilmelidir.
b)         Çalışanlar bu konuda eğitilmelidir.
c)         Davranışlar önemli değildir.
d)        Çalışanlar yasal haklardan yararlanmalıdır.

23) Bir eylemin ahlaki doğruluğu, belli bir toplumun normları ve gelenekleri tarafından belirlenir. Öncüsü Jean Jack Rousseau’dur. Adı geçen etik sistemi hangisidir?

a)         Kişisel etik
b)         Amaçlanan sonuç etiği
c)         Kural etiği
d)        Toplumsal sözleşme etiği

24) Aşağıdakilerden hangisi iş hayatında uyulması gereken etik ilkelerden değildir?

a)         Adalet
b)         Eşitlik
c)         Tarafsızlık
d)        Kişisel çıkar sağlama

25) Aşağıdakilerden hangisi liderde bulunması gereken özelliklerden değildir?

a)         İnsanlarda güven duygusunu geliştirir.
b)         Uzun vadeli bakar
c)         Mevcut durumu savunur.
d)        Yenilikçidir.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap