Mesleki Gelişim 2.Dönem 2.Yazılı-Test - Bilişim Konuları

Mesleki Gelişim 2.Dönem 2.Yazılı-Test

1. Bireyin olgunlaşma düzeyine göre yaşantıları aracılığıyla veya çevresiyle etkileşimi sonucunda yeni davranışlar kazanması ya da eski davranışlarını değiştirmesi sürecine ne denir?

A) Eğitim
B) Öğrenme
C) Büyüme
D) Davranış
E) Okuma

2. İnsanlar okuduklarının yüzde kaçını hatırlamaktadır?

A) %5
B) %15
C) %20
D) %10   
E) %30

3. Kendi kendine okuyarak öğrenen kişi aşağıdaki öğrenme yöntemlerinden hangisini kullanmaktadır?

A) Görsel öğrenme               
B) İşitsel öğrenme
C) Dokunsal öğrenme
D) Kinestetik öğrenme
E) Duyuşsal öğrenme

4. Aşağıdakilerden hangisi öğrenen ile ilgili faktörlerden biri değildir?

A) Eski yaşantılar
B) Olgunlaşma
C) Konunun yapısı
D) Güdü
E) Dikkat

5. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal uyum kapsamında eğitimin sosyal faydalarından biri değildir?

A) Bireysel sağlığını koruma
B) Demokratikleşme
C) Suç oranında azalma
D) Yönetilme
E) Bireyin daha fazla gelir elde etmesi

6. Problem çözme yöntemi hangi aşama ile başlar?

A) Problemin tanımlanması
B) Hipotezlerin oluşturulması
C) En uygun hipotezin seçilmesi
D) Problemin fark edilmesi
E) Genel bir sonuca varılması

7. Aşağıdakilerden hangisi fikir üretme tekniklerinden birisi değildir?

A) Pareto analizi   
B) Altı şapkalı düşünme tekniği
C) Kuvvet / güç alanı analizi
D) Odak grupları
E) Mülakat

8. Aşağıdakilerden hangisi bir sorunun çözümünü destekleyen ve engelleyen güçlerin ortaya çıkartılarak pozitif etkenlerin güçlendirilmesi ve negatif etkenlerin yok edilmesi veya zayıflatılması için kullanılan bir tekniktir?

A) Ağaç diyagramı
B) Beyin fırtınası
C) Balık kılçığı diyagramı
D) Kuvvet / güç alanı analizi
E) İlişki diyagramı

9. Belirli bir hedefe ulaşmak amacıyla yapılması gereken işlerin bir haritasını çıkarmaya yarayan, neden ve nasıl sorularının haritasının çıkarıldığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlişki diyagramı
B) Balık kılçığı diyagramı
C) Nominal grup tekniği
D) Kuvvet / güç alanı analizi
E) Problem ağacı

10. Aşağıdakilerden hangisi balık kılçığı yöntemi için söylenemez?

A) Problemin nedenlerini ortaya koyar.
B) Alt nedenler belirtilir.
C) Problem en sağa yazılır.
D) Problemin çözümünü gösterir.
E) Kılçıklar alt kılçıklara ayrılabilir.

11. Görsel ağırlıklı öğrenenlerde aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?

A) Planlı ve programlıdırlar.
B) Karmaşık ve karışık ortamlarda huzursuz olurlar.
C) Liste yapmayı severler.
D) Resimlerden ve resimli anlatımlardan hoşlanmazlar.
E) Tertipli ve düzenlidirler.

12. Öğrenme sürecini gösteren şema hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Kısa süreli hafıza→Düzenli ve aralıklı tekrar→Tekrar yapmama→Sınama→Öğrenme
B) Kısa süreli hafıza→ Sınama→Düzenli ve aralıklı tekrar→Uzun süreli hafıza→Öğrenme
C) Düzenli ve aralıklı tekrar → Sınama→Kısa süreli hafıza→Uzun süreli hafıza→Öğrenme
D) Kısa süreli hafıza→Tekrar yapmama→Uzun süreli hafıza→Sınama→Öğrenme
E) Kısa süreli hafıza→Düzenli ve aralıklı tekrar→Uzun süreli hafıza→Sınama→Öğrenme

13. Yeni bir eve taşınan birinin, adresi sorulduğunda bir önceki ev adresini vermesi hangiöğrenme aktarımına örnektir?

A) Geriye etkin kolaylaştırma (geriyi destekleme)
B) İleriye ket vurma
C) Geriye ket vurma
D) Olumsuz aktarma
E) Olumlu aktarma

14. Araştırmacının oluşturduğu probleme cevap olabileceğini düşündüğü varsayımlara ne denir?

A) Problem
B) Konu
C) Araştırmanın sınırlılıkları
D) Hipotez
E) Bilgi

15. Aşağıdakilerden hangisi önerileri / nedenleri önceliklendirme tekniklerinden birisidir?

A) Ağaç diyagramı
B) İlgi / yakınlık diyagramı
C) İlişki diyagramı 
D) Yoklama kâğıtları
E) Kuvvet / güç alanı analizi

16. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi beyin fırtınası tekniğinin kurallarından biri değildir?

A) Katılan her kişiye eşit söz hakkı verilir.
B) Zaman limiti oluşturulmamalıdır.
C) Konuşmacıya müdahale edilmemelidir.
D) Konuşmacılar eleştirilmemelidir.
E) Uygulama esnasında değerlendirme yapılmamalıdır.

17. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma yöntemi değildir?

A) Deneysel araştırma
B) Alan araştırması
C) Piyasa araştırması
D) Tanıtıcı araştırma
E) İstatistiki araştırma

18. Herhangi bir materyali işleme tabi tutarak veya işleme tabi tutmadan oluşturulmuş bir ortamda, değişken ve etkenlerinin denetlenebildiği, sonucun izlendiği araştırma yöntemi hangisidir?

A) İstatistiki araştırma
B) Deneysel araştırma
C) Alan araştırması
D) Kütüphane araştırması
E) Tanıtıcı araştırma

19. Araştırma konusuyla ilgili olarak daha önceden yayınlanmış kitap, makale, tez, el kitabı ve diğer araştırmaların incelenmesi hangi veri toplama yöntemidir?

A) Gözlem
B) Deney
C) Görüşme
D) Literatür taraması
E) Arşiv taraması

20. Bir yerde geliştirilip bulunan fikir, bilgi ve tekniklerin başka bir yerde uygulanması sürecine ne denir?

A) Bilgi üretimi
B) Bilgi güncelleme
C) Bilgi transferi    
D) Bilgi toplama
E) Bilgi kaynakları

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0

Yorum Yap