MIPS İşlemci Programlama Dizideki En Son Elemanı Bulma - Bilişim Konuları

MIPS İşlemci Programlama Dizideki En Son Elemanı Bulma

Bu yazımızda Mips işlemci programlama olan Mars programında bir dizi içerisinde bulunan elemanlardan en sonda bulunan elemanı bulup bu değeri ekranda yazdıran program kodu. Mips program örneğinde istediğimiz uzunlukta bir dizi tanımlayarak bu dizi içerisine istediğimiz kadar dizi uzunluğu kadar sayı giriyoruz. Daha sonra bir döngü oluşturarak dizinin uzunluğu kadar dönmesini sağlıyoruz. Bu arada dizinin içerisinde bulunan elemanları döngü yardımı ile teker teker işliyoruz. Döngünün en sonuna geldiğimizde elde ettiğimiz sayı döngünün son elemanı olmaktadır. Bulduğumuz bu sayıyı ekranda yazdırarak döngünün son elemanı bulmuş oluyoruz.

Mips program kodu:

# Mıps bir dizi içerisindeki elemanlardan en sonda olan elemanı bulur

   .data
list: .word 30, 10, 71, 32, 6, -27, 43, 79, 73, 17, 12, 125, 89, 25, 20
size: .word 15
   .text
   la  $t0, list    # load address of array
   la  $s0, size    # load address of size variable
   lw  $t1, 0($s0)   # load array size
   li  $t2, -10000000  # max reg

loop: lw  $t3, 0($t0)   # Get value from array F[n] 
   blt $t3, $t5, skip  # 
   move $t2, $t3     # new amx
skip: addi $t0, $t0, 4   # increment address of Fib. number source
   addi $t1, $t1, -1   # decrement loop counter
   bgtz $t1, loop    # repeat if not finished yet.
exit: jal print      # call print routine. 
   li  $v0, 10     # system call for exit
   syscall        # we are out of here.
      
######### routine to print the numbers on one line. 

   .data
space:.asciiz " "     # space to insert between numbers
head: .asciiz "En son deger :"
   .text
print:
   la  $a0, head    # load address of print heading
   li  $v0, 4      # specify Print String service
   syscall        # print heading
   move $a0, $t2     # load max number for syscall
   li  $v0, 1      # specify Print Integer service
   syscall        # print fibonacci number
   jr  $ra       # return

Kodun ekran görüntüsü:

mips-ensondeger

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap