MIPS Programlama Dizideki Pozitif Negatif Sayıları ve Adetlerini Bulma - Bilişim Konuları

MIPS Programlama Dizideki Pozitif Negatif Sayıları ve Adetlerini Bulma

Bu yazımızda Mips işlemci programlama olan Mars programında bir dizi içerisinde bulunan sayılardan pozitif sayıları ve negatif sayıları bularak ekranda ayrı ayrı yazdıran aynı zamanda kaç tane pozitif sayı ve kaç tane negatif sayı olduğunu bulan program kodu. Öncelikle 10 elemandan oluşan bir dizi tanımlıyoruz. Daha sonra bu dizi içerisine isteğimiz gibi 10 tane pozitif, sıfır ve negatif sayıları ekliyoruz. Sonrasında ise bir döngü kurarak dizinin her elemanını teker teker kontrol ederek sayının pozitif mi negatif mi yoksa sıfır mı olduğunu bulup ekranda yazdırıyoruz. Aynı zamanda bu sayıların kaçar tene olduğunu başka registerlarda tutarak döngü bittikten sonra ekrana toplam pozitif ve negatif sayılardan kaçar tane olduğunu yazdırıyoruz.

Mips program kodu:

# Mips bir dizi içerisinde bulunan pozitif sayıları ve negatif sayıları bulan ve ekrana yazan ve pozitif negatif sayı adetlerini bulan program
# www.bilisimkonulari.com   		
   		   		   		.data 			# veri tanımlama başlangıç
dizi: 		.word 12, -25, 40, 0, -18, 36, -42, 54, -75, 33 # dizi elemanları
size: 		.word 10 		# dizi boyutu
pozitif_sayi: 	.asciiz "Pozitif sayi:"
pozitif_adet: 	.asciiz "Pozitif sayi adeti:"
negatif_sayi: 	.asciiz "Negatif sayi:"
negatif_adet: 	.asciiz "Negatif sayi adeti:"
br: 		.asciiz "\n"
   		.text 			# veri tanımlama bitiş
   		la  $t0, dizi    	# t0 dizi adresi eklenir
   		la  $t5, size    	# t5 size adresi eklenir
   		lw  $t6, 0($t5)   	# t5 adresindeki değeri okur 10
   		li  $t3,0      	# pozitif sayaç
   		li  $t4,0      	# negatif sayaç
  	loop: 				# döngü başlangıcı
    	   
   		la  $a0, dizi    	# dizi a0 adrese yüklenir
   		add $a1, $zero, 10 	# a1'e 10 değerini atar a1=0+10  a1 döngü değeri 
   		jal yaz 		# yaz'a gider
   
    		la  $a0,pozitif_adet  # a0 adresine pozitif_adet yükler
   		li  $v0, 4      	# ascii karakterleri (pozitif sayilar:) yazdırır
   		syscall 		# yazdırmayı bitirir
   	
   		move $a0,$t3		# a0 kayıtçıya t3 değeri atanır
   		li $v0,1		# t3 değeri yani pozitif değerler adeti yazdırır
   		syscall			# yazdırmayı bitirir
    
   		la  $a0, br    	# a0 adresine br atanır
   		li  $v0, 4      	# alt satıra geçme işlemi yapar
   		syscall 		# yazdırmayı bitirir
   
   		la  $a0, negatif_adet # a0 adresine negatif_adet yükler
   		li  $v0, 4      	# ascii karakterleri (negatif sayilar:) yazdırır
   		syscall 		# yazdırmayı bitirir
   
   		move $a0,$t4		# a0 kayıtçıya t4 değeri atanır
   		li $v0,1		# t4 değeri yani negatif değerler adeti yazdırır
   		syscall			# yazdırmayı bitirir
   
   		li  $v0, 10     	# programı durdurur
   		syscall        	# yazdırmayı bitirir
      
# ****************************************************************
  
   yaz:				# yaz fonksiyonu
      add $t0, $zero, $a0 	# dizi elemanının adresini yükler
   		add $t1, $zero, $a1 	# a1 döngü sayısını t1 e atar 
   dongu: 
      lw $a0, 0($t0)		# a0 değerine dizi elemanını atar
      li $t2,0		# t2 değerine 0 atama yapar (şart için t2=0 kontrolü )
      bge $a0, $t2, True	# a0 >=0 mı kontrolü yapar (if a0>=0)
      addi $t4,$t4,1		# negatif sayaçı 1 artır t4=t4+1
      
   		la  $a0, negatif_sayi # ekrana negatif sayı yazar
   		li  $v0, 4      	# ascii olduğu belirtir
   		syscall 		# yazmayı bitirir
   		
   		lw $a0, 0($t0)		# dizi elemanını yazdırır
   		li  $v0, 1 
   		syscall 
   		
   		la  $a0, br    	# alt satıra geçmek istediğini bildirir
   		li  $v0, 4      	# alt satıra geçer
   		syscall 
        		        
      j Exit			# exit fonksiyonuna gider
   True:
      addi $t3,$t3,1		# pozitif sayaçı 1 artır t3=t3+1
      
      la  $a0, pozitif_sayi # pozitif sayılar yazdırır
   		li  $v0, 4      	# ascii olduğu belirtir
   		syscall 
   		
      lw  $a0, 0($t0)   	# dizi elemanını a0 atar
      
   		li  $v0, 1 
      li $t2,0		# dizi elemanını yazdırır
        syscall       
        la  $a0, br    	# alt satıra iner
   		li  $v0, 4      	# ascii olduğu belirtir
   		syscall         
   Exit:
   
      addi $t0, $t0, 4   	# bir sonraki dizi adresi
   		addi $t1, $t1, -1   	# döngü değerini bir azaltır
   		bgtz $t1, dongu     # dongü bitti mi t1=0 ise döngüden çıkar
   		jr  $ra 		# değeri döndürür return

Programın ekran görüntüsü:

mips-pozitifsayilar-negatifsayilar

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap