Nesne Tabanlı Programlama 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

Nesne Tabanlı Programlama 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi nesne tabanlı programlama yazılımı ortamında yeni proje oluşturmak için kullanılmaz?

A) Ctrl+N
B) File-New Project
C) Recent Projects-Create-Project
D) File-New File

2. Aşağıdaki panellerden hangisi nesne tabanlı programlama yazılımı ortamında açık olan proje ve projeye ait dosyaları görüntüler?

A) ToolBox
B) Start Page
C) Solution Explorer
D) Getting Started

3. Oluşturulan konsol uygulamasını çalıştırmak için aşağıdaki kısayol tuşlarından hangisi kullanılabilir?

A) Ctrl+F2
B) Ctrl+F5
C) Ctrl+F6
D) Ctrl+Boşluk

4. Kod yazarken intellisense özelliğinden yararlanmak için hangi kısayol tuşu kullanılır?

A) Ctrl+Boşluk
B) F5
C) Ctrl+F5
D) Ctrl+F2

5. Ekrana mesaj olarak yazdırılmak istenen metinsel ifadeler hangi simgeler arasında yazılmalıdır?

A)( )
B)”
C){ }
D)[ ]

6. “……….. nesneye dayalı, hiyerarşik ve birleşik, içinde çok sayıda sınıf, arayüz ve yapı bulundurabilen kütüphaneler olarak tanımlanabilir.”

A) System
B) Namespace
C) Grafik arayüz
D) Konsol uygulamaları

7. Aşağıdakilerden hangisi bir kod satırının başına eklendiğinde kod satırını yorum satırına dönüştürür?

A) { }
B) [ ]
C) ” ”
D) //

8. Aşağıdakilerden hangisi görsel tasarım yapılan grafiksel arayüz ifadesinin karşılığıdır?

A) Console Application
B) WCF Service Application
C) WPF Application
D) Class Library

9. Üzerinde, form tasarımında kullanılabilecek nesneleri bulunduran panel aşağıdakilerden hangisidir?

A) ToolBox
B) Properties
C) Solution Explorer
D) Start Page

10. Form tasarımında kullanılan nesnelere ait özelliklerin değiştirildiği panel aşağıdakilerden hangisidir?

A) ToolBox
B) Properties
C) Solution Explorer
D) Start Page

11. Form tasarımında kullanılan nesnelere ait kodlar aşağıdaki dosyalardan hangisinde tutulur?

A) App.xaml
B) Program.cs
C) App.xml
D) Window1.xaml.cs

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi parantez içerisinde yazılan metni ekranda ileti olarak gösterir?

A) MsgBox.Show
B) MessageBox
C) MessageBox.Show
D) MsgBox

13. Aşağıdaki nesnelerden hangisinin “Click” özelliği vardır?

A) Label
B) Button
C) TextBox
D) Form

14. Aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?

A) textBox1.Text*textBox2.Text
B) textBox1.Text+textBox2.Text
C) textBox1.Text-textBox2.Text
D) textBox1.Text/textBox2.Text

15. 6.0/3 ifadesinin sonucu hangi veri türünde elde edilir?

A) Int
B) Char
C) String
D) Double

16. 7 * 2 + 5 – 3 * 2 / 1=? İfadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A)15
B)18
C)13
D)21

17. Aşağıdakilerden hangisinde değişken önek azaltma şeklinde kullanılmıştır?

A) –i
B)sayac++
C)++dakika
D)miktar—

18. Aşağıdakilerden hangisinde ToString ifadesi doğru Kullanılmıştır?

A)ToString.i
B)i.ToString()
C)ToString(i)
D)(i).ToString

19. textBox1.Text = “13”; ve textBox2.Text = “2”; ise textBox1.Text+textBox2.Text ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A)132
B)15
C)11
D)26

20. Üzerine buton, metin kutusu vb. nesneler yerleştirilen ara birime ne ad verilir?

A) Solution Explorer
B) Form
C) Properties
D) ToolBox

21. Buton, metinkutusu, label vb. nesnelerin özelliklerini değiştirmek için kullanılan panel aşağıdakilerden hangisidir?

A) Solution Explorer
B) ToolBox
C) Properties
D) Form

22. Nesne tabanlı programlama yazılımı ortamında hazırladığımız uygulamayı çalıştırmak için hangi kısayol tuşu kullanılır?

A) F7
B) F6
C) F3
D) F5

23. Form üzerine nesne yerleştirmek için hangi panel kullanılır?

A) Form
B) ToolBox
C) Properties
D) Solution Explorer

24. Label1.Content = “Adınız”; kod satırının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adınız yazısını mesaj penceresinde gösterir.
B) Adınız yazısını buton nesnesinde gösterir.
C) Adınız yazısını label nesnesinde gösterir.
D) Adınız yazısını TextBox nesnesinde gösterir.

25. messageBox.Show(a); kod satırının açıklaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) a değişkeninin değerini mesaj penceresinde görüntüler.
B) a değişkeninin değerini label nesnesinde görüntüler.
C) a ifadesini mesaj penceresinde görüntüler.
D) Çalışmaz hata verir.

26. c = a.ToString(); kod satırının açıklaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) a değişkeninin değerini string türüne dönüştürerek c değişkenine aktarır.
B) c değişkeninin değerini string türüne dönüştürerek a değişkenine aktarır.
C) a değişkeninin değerini integer türüne dönüştürerek c değişkenine aktarır.
D) c değişkeninin değerini integer türüne dönüştürerek a değişkenine aktarır.

27. Herhangi bir kod satırını yorum satırına dönüştürmek için hangi karakter kullanılır?

A) { }
B) ( )
C) //
D) “”

28. Program içerisinde farklı değerler alabilen ifadelere ne ad verilir?

A) Sabit
B) Sınıf
C) Değişken
D) Hiçbiri

29. sayac++; kod satırının işlevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) sayac değişkeninin değerini 2 artırır.
B) sayac değişkeninin değerini 1 artırır.
C) sayac değişkeninin değerini 2 azaltır.
D) sayac değişkeninin değerini azaltmadan önce kendisiyle toplar.

30. Matematiksel mod alma işlemi için hangi operatör kullanılır?

A) +
B) #
C) *
D) %

31. Aşağıdakilerden hangisi veri türü değildir?

A) int
B) goto
C) string
D) bool

32. Aşağıdakilerden hangisi bool türü bir değişkenin değeri olabilir?

A) “No”
B) 132
C) &
D) False

33. 2(iki) sayısını hafızada saklamak üzere aşağıdaki veri türlerinden hangisi kullanılamaz?

A) bool
B) int
C) string
D) char

34. İşlem önceliği kavramına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 7+14/7=3
B) 2+7*3=27
C) 12+3/3=13
D) 15-5/1=11

35. ntp35 resimdeki nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A) Label
B) textBox
C) Buton
D) ListBox

36. ntp36  resimdeki nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A) Label
B) textBox
C) Buton
D) ListBox

ntp37-38-39

37-38-39-40. soruları yukarıdaki koda göre yapınız.

37. textBox2 kontrolüne girilen değer -25 ve textBox1 kontrolü de boş bırakılıp button1 kontrolüne tıklanırsa sonuc değişkeninin son değeri aşağıdakilerden hangi olur?

A) 25
B) -25
C) 26
D) 24

38. Resim 2.16‘da yer alan kodlamaya göre if (s1 < 0) s1 *= -1; satırı ile yapılmak istenen aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

A) textBox1 kontrolüne girilen değeri, sayısal değere dönüştürür.
B) textBox1 kontrolüne veri girilmemişse -1 girilmiş gibi değerlendirir.
C) textBox1 kontrolüne girilen veriden 1 eksiltir.
D) textBox1 kontrolüne girilen değeri pozitif değere dönüştürür.

39. Yukarıdaki Resim 2.16‘da yer alan kodlamayla ilgili aşağıdakilerden hangi veya hangileri yanlıştır?

I. textBox kontrollerine veri girilmediğinde program hata vermez.
II. Kodlamada mantıksal operatör kullanılmamıştır.
III. sonuc değişkeninin değeri textBox1 ile textBox2 kontrollerinin toplamıdır.

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III

40. Switch yapısında her bir durum hangi komutla ifade edilir?

A) case
B) break
C) default
D) else

41. Aşağıdaki veri türlerinden hangi veya hangileri ile tanımlanan bir değişken switch ifadesinde kontrol deyimi olarak kullanılabilir?

I. int
II. float
III. string

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

ntp42

42. Yukarıdaki Resim 3.15‘te görülen kodlama denetim değişkeni (sayaç) değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) x
B) s
C) s1
D) s2

43. Yukarıdaki Resim 3.15 ‘teki kodlamanın form görüntüsü Resim 3.16 ‘da görüldüğü gibi ise “Hesapla” butonuna tıklandığında sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) 25
B) 7
C) 10
D) 32

44. Yukarıdaki Resim 3.15 ‘teki kodlamanın form görüntüsü Resim 3.16‘da görüldüğü gibi ise “Hesapla” butonuna tıklandığında x değişkeninin son değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

45. Döngülerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

I. Kodlamalardaki şartlı işlemleri yerine getiren yapılardır.
II. Döngünün ilerlemesi ve sonlanması denetim değişkeniyle gerçekleşir.
III. For döngüsünde denetim değişkeni kullanılmamaktadır.

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II

46. Başlangıç ve bitiş değeri bilinen tekrarlı işlemlerde kullanılması en uygun olan döngü aşağıdakilerden hangisidir?

A) while
B) for
C) do
D) switch

47. Aşağıdaki döngülerden hangisi içine yazılan kodlar, en az bir kere mutlaka çalışır?

A) while
B) for
C) do
D) switch

48. Boolean değişkenler tanımlamak için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır?

A) bool
B) boolean
C) switch
D) while

49. Aşağıdaki yapılardan hangisi veya hangileri kodlamalardaki tekrarlı işlemleri yapmak için kullanılır?

I. if
II. for
III. switch

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III

50. break komutuyla işlemlerin sonlandırılıp yapı dışına çıkılan şart ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) for
B) if
C) do
D) switch

51. İki şartın bulunduğu bir programda aşağıdaki yapılardan hangisi kesinlikle kullanılmalıdır?

A) while
B) if
C) if – else
D) switch

52. Switch yapısında, programda meydana gelebilecek her bir durum hangi komutla ayrılır?

A) break
B) case
C) continue
D) for

53. Bir programda kullanılan switch yapısındaki default ifadesi için hangisi doğrudur?

A) Her switch yapısında olması gereken bir ifadedir.
B) Kendinden önceki şartlar gerçekleşmediğinde çalışır.
C) switch yapısında, bütün durumlardan önce değerlendirilir.
D) Switch yapısından çıkmak için kullanılır.

54. Bir döngüdeki denetim değişkeni (sayaç) için aşağıdakilerden hangisi veya hangileri kesinlikle doğrudur?

I. Her döngüde olmak zorunda değildir.
II. Bir döngünün ilerlemesini sağlar.
III. Döngünün bitiş değerinden küçük olmalıdır.

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III

55. ( D ) Değişken tanımlarken, değişken adının başında olmamak şartıyla rakam kullanılabilir.

56. ( D ) Herhangi bir değişken Veri_turleri şeklinde adlandırılabilir.

57. ( Y ) yuzde% adlı bir değişken tanımlanabilir.

58. ( Y ) Programda int adlı bir değişken tanımlanabilir.

59. ( D ) int a = 30*5; şeklinde bir tanımlama yapılabilir.

60. ( Y ) Değer atanmamış herhangi bir değişken kodlar içerisinde kullanılabilir.

61. ( Y ) float sayac = textBox1.Text; ifadesi doğru bir tanımlamadır.

62. ( D ) Int32.Parse ifadesi bir dize değerini int değerine dönüştürmeyi sağlar.

63. ( D ) ToString ifadesi rakamsal bir değeri string değere dönüştürmek için kullanılır.

64. ( Y ) char tipi değişkenler 16 karaktere kadar veri saklayabilir.

65. ( D ) Switch ifadesinde case ile belirtilen durumlardaki kodlamaları sonlandıran komut “break”tir.

66. ( Y ) Switch ifadesindeki kontrol deyimi (switch(kontroldeyimi)), durum ifadelerinden (case)hiçbiri ile uyuşmuyorsa else bölümündeki kodlar çalışır.

67. ( Y ) Aynı sınıf kapsamında birden fazla metot tanımlanamaz.

68. ( D ) Overload yöntemi metotların işlevselliğini artırmak için kullanılır.

69. ( Y ) Overload yönetiminde metot isimlerinin aynı olması zorunlu değildir.

70. ( Y ) Bir metodun aşırı yüklenmesi geri döndürdüğü veri türüne bağlıdır.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0

Yorum Yap

1 Yorum