Nesne Tabanlı Programlama 2.Dönem 2.Yazılı - Bilişim Konuları

Nesne Tabanlı Programlama 2.Dönem 2.Yazılı

 Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf  Nesne Tabanlı Programlama Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi nesne tabanlı programlama yazılımı ortamında yeni proje oluşturmak için kullanılmaz?

A) Ctrl+N B) File-New Project C) Recent Projects-Create-Project D) File-New File

2. Aşağıdaki panellerden hangisi nesne tabanlı programlama yazılımı ortamında açık olan proje ve projeye ait dosyaları görüntüler?

A) ToolBox B) Start Page C) Solution Explorer D) Getting Started

3. Oluşturulan konsol uygulamasını çalıştırmak için aşağıdaki kısayol tuşlarından hangisi kullanılabilir?

A) Ctrl+F2 B) Ctrl+F5 C) Ctrl+F6 D) Ctrl+Boşluk

4. Kod yazarken intellisense özelliğinden yararlanmak için hangi kısayol tuşu kullanılır?

A) Ctrl+Boşluk B) F5 C) Ctrl+F5 D) Ctrl+F2

5. Ekrana mesaj olarak yazdırılmak istenen metinsel ifadeler hangi simgeler arasında yazılmalıdır?

A)( ) B)” ”
C){ } D)[ ]

6. “……….. nesneye dayalı, hiyerarşik ve birleşik, içinde çok sayıda sınıf, arayüz ve yapı bulundurabilen kütüphaneler olarak tanımlanabilir.”

A) System B) Namespace C) Grafik arayüz D) Konsol uygulamaları

7. Aşağıdakilerden hangisi bir kod satırının başına eklendiğinde kod satırını yorum satırına dönüştürür?

A) { } B) [ ] C) ” ” D) //

8. Aşağıdakilerden hangisi görsel tasarım yapılan grafiksel arayüz ifadesinin karşılığıdır?

A) Console Application B) WCF Service Application C) WPF Application D) Class Library

9. Üzerinde, form tasarımında kullanılabilecek nesneleri bulunduran panel aşağıdakilerden hangisidir?

A) ToolBox B) Properties C) Solution Explorer D) Start Page

10. Form tasarımında kullanılan nesnelere ait özelliklerin değiştirildiği panel aşağıdakilerden hangisidir?

A) ToolBox B) Properties C) Solution Explorer D) Start Page

11. Form tasarımında kullanılan nesnelere ait kodlar aşağıdaki dosyalardan hangisinde tutulur?

A) App.xaml B) Program.cs C) App.xml D) Window1.xaml.cs

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi parantez içerisinde yazılan metni ekranda ileti olarak gösterir?

A) MsgBox.Show B) MessageBox C) MessageBox.Show D) MsgBox

13. Aşağıdaki nesnelerden hangisinin “Click” özelliği vardır?

A) Label B) Button C) TextBox D) Form

14. Aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?

A) textBox1.Text*textBox2.Text B) textBox1.Text+textBox2.Text

C) textBox1.Text-textBox2.Text D) textBox1.Text/textBox2.Text

15. 6.0/3 ifadesinin sonucu hangi veri türünde elde edilir?

A) Int B) Char C) String D) Double

16. 7 * 2 + 5 – 3 * 2 / 1=? İfadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A)15 B)18 C)13 D)21

17. Aşağıdakilerden hangisinde değişken önek azaltma şeklinde kullanılmıştır?

A) –i B)sayac++ C)++dakika D)miktar—

18. Aşağıdakilerden hangisinde ToString ifadesi doğru Kullanılmıştır?

A)ToString.i B)i.ToString() C)ToString(i) D)(i).ToString

19. textBox1.Text = “13”; ve textBox2.Text = “2”; ise textBox1.Text+textBox2.Text ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A)132 B)15 C)11 D)26

20. Üzerine buton, metin kutusu vb. nesneler yerleştirilen arabirime ne ad verilir?

A) Solution Explorer B) Form C) Properties D) ToolBox

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
2
+1
4
+1
1
+1
3
+1
1
+1
1
+1
3

Yorum Yap