Sistem Kontrol Uygulamaları 1.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları | Bilişim Konuları

Sistem Kontrol Uygulamaları 1.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları

S1. Aşağıdaki eleman yada birimlerden hangisi genel bir bilgisayar sisteminin donanımsal yapısında  yer almaz.

a)  Mikroişlemci (CPU)
b)  Bellek birimleri
c)  Giriş / Çıkış birimleri
d)  İletişim yolları
e)  Programlama dilleri

S2. Verinin alınacağı (okunacağı) veya verinin gönderileceği (yazılacağı) adres bölgesini temsil eden bilgilerin taşınmasında kullanılan hatlar, ne olarak isimlendirilir?

a) Veri yolu
b) Adres yolu            
c) Kontrol yolu
d)İletim yolu
e) Hepsi

S3. PIC kelimesinin Türkçe açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Programlanabilir Çevresel Denetleyicisi
b) Çevresel Arabirim Denetleyicisi
c) Bilgisayar kontrollü arabirim
d) Bilgisayar arabirim denetleyicisi
e) Programlanabilir bellek birimi

S4. PIC Mikro denetleyiciler hangi mimarileri kullanır?

a) Harvard ve RISC            
b) Von Neuman ve RISC
c) Von Neuman ve CISC
d) Harvard ve CISC
e) Hiçbiri

S5. PIC Mikro denetleyiciler hangi firma tarafından üretilmektedir?

a) Motorola
b)Intel
c)Microchip              
d)Microsoft
e)Atmel

S6. Mikroişlemci ile birlikte kullanılan giriş/çıkış ve bellek birimlerinin bir arada kullanılmasını sağlayacak şekilde bir yonga içerisine yerleştirilmesi ile ortaya çıkan eleman ‘…………………’ olarak isimlendirilir.

a) Harward
b) Von Neuman
c) Mikrodenetleyici  
d) RISC
e) CISC
S7. Aşağıdakilerden hangisi merkezi işlem biriminde gerçekleştirilen isimlerden birisi değildir?

a) Verilerin okunması ve saklanması
b) Basit aritmetik işlemlerin yapılması
c) Mantıksal işlemlerin gerçekleştirilmesi
d) Verilerin gösterilmesi
e) Program akışının denetlenmesi

S8. Aşağıdaki komut satırlarından hangisi PORTB nin 0. Bitine bağlı bir LED’i yakar?

a)BCF PORTB,0
b) BSF PORTB, 0    
c)BCF STATUS, 0
d)CLRF PORTB
e) CLRF LED,0

S9. Aşağıdaki komutlardan hangisi 2 komut saykılı (saat çevrimi) süresinde çalışır?

a)NOP
b) SLEEP
c) CALL       
d) BSF
e)MOVF

S10. Aşağıdakilerden hangisi program akışını değiştiren bir komuttur?

a) GOTO
b)CALL
c) BTFSC
d)DECFSZ
e) Hepsi

S11. PIC’ i uyku moduna geçiren komut hangisidir?

a)NOP
b) SLEEP     
c) CALL
d) BSF
e)MOVF

S12. Aşağıdakilerden hangisi “hiçbir işlem yapma” anlamındaki bir komuttur?

a)NOP           
b) SLEEP
c) CALL
d) BSF
e)MOVF
S13. Aşağıdakilerden hangisi şartlı dallanma komutudur?

a) GOTO
b)CALL
c) BTFSC     
d)SLEEP
e) RETURN

S14. Aşağıdakilerden hangisi Şartsız dallanma komutudur?

a) BSF
b)DECFSZ
c) BTFSC
d)SLEEP
e) RETURN

S15. Assembly programlama dilinin derleyicisinin ismi nedir?

a) MPASM   
b) MPLAB
c) PICC
d)MICROCHIP
e)MATLAB

S16. Dallanma haricindeki PIC assembly komutları kaç saat çevriminde çalışır?

a)1      
b) 2
c) 3
d) 4
e)5

S17. Assembly dili ile program yazmak için hangi editör/editörler kullanılır?

a) Not defteri
b) MPLAB
c)WordPad
d)Notepad++
e)Hepsi

S18. Hangisi Assembly dili yazım formatı/biçimi alanlarından biri değildir?

a)Etiket
b) Komut
c)İşlem
d) Açıklama
e)Derleme
S19. PIC Assembly dilinde açıklama satırları için hangi simge kullanılır?

a) //
b) ;     
c) %
d) *
e)?

S20. PIC Assembly komutlarının yanındaki işlenen alanında neler yazılır?

a) Komut
b) Sadece Veri
c) Veri, Değişken veya Kaydedici  
d) Adres ve Komut
e) Hiçbiri

S21. Yazılan programın bittiğini belirtmek için hangi komut kullanılır?

a) GOTO
b) END         
c) EXIT
d) RETURN
e) $

S22. Kullanacağımız PIC mikro denetleyicisini programa hangi komut ile tanıtırız?

a) INCLUDE b) IMPORT
c) CALL
d) LIST         
e)#define

S23. “MOVLW 0x23” şeklindeki komut satırının işlevini açıklayınız?

a) W kaydedicisine heksadesimal 23 sayısını taşır
b) W kaydedicisine desimal 23 sayısını taşır
c) W kaydedicisine octal 23 sayısını taşır
d) 23 nolu bellek alanına akümülatör içeriğini kopyalar
e) Hepsi

S24. Aşağıdakilerden hangisi bitsel işlem yapan bir komuttur?

a)BSF
b) GOTO
c) NOP
d) MOVWF
e)SLEEP
S25. Ortalama bir mikro denetleyici içerisinde hangi birimler bulunur?

a) Merkezi İşlem Birimi (CPU)
b) RAM
c) ROM
d) Giriş / Çıkış portları
e) Hepsi

S26. ‚PIC18F84/PIC16F877 için besleme geriliminin uygulandığı bacak ……………, toprak/şase ucunun bağlandığı bacak ise ……………… dır‛    Cümlesinde boşluklara sırası ile ne gelmelidir?

a) OSC1, OSC2
b) HS, LP
c) RP0, RP1
d) Vdd, Vss   
e) RC0, RC1

S27. PIC 16F84 mikro denetleyicisi kaç adet giriş/çıkış pinine/bacağına sahiptir?

a) 18   
b) 13
c) 33
d) 40
e)80

S28. PORTB nin      giriş     veya    çıkış olarak    programlanabilmesi için hangi kaydedici kullanılır?

a) TRISA
b)TRISB       
c) OPTION
d) PORTB
e) IUT

S29. Aşağıdakilerden hangisi micro denetleyiciyi oluşturan temel birimler arasında yer almaz?

a) Mikroişlemci (CPU)
b) Program belleği
c) Giriş / Çıkış (I/O) Portları
d) Veri belleği (RAM)
e) Kayan Nokta Birimi (FPU)

 S30. Mikro denetleyicilerde, programların depolanması / saklanması amacıyla kullanılan birim hangisidir?

a) RAM Bellek
b) ROM Bellek 
c) Working Register
d) ALU
e) Zamanlama ve Kontrol birimi
S31. Mikro denetleyiciler veri belleği olarak ne kullanır?

a) SFR ROM
b) PROM
c) RAM         
d) EPROM
e) Flash ROM

S32. Aşağıdakilerden hangisi mikro denetleyici üreten firmalardan biri değildir?

a) Intel
b) Atmel
c) Motorola
d) Microchip
e) PIC

S33. Makineye en yakın programlama dili hangisidir?

a) Assembly  
b) C
c) BASIC
d) PASCAL
e) JAVA

S34. CISC in Türkçe açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Karmaşık Komut Seti Kullanan Bilgisayarlar
b) Azaltılmış Komut Seti Kullanan bilgisayarlar
c) Mikro Komut Seti Kullanan Bilgisayarlar
d) Kompleks Azaltılmış Komut Setli Bilgisayarlar
e) Bilgisayarlı Komut Setli Mikro denetleyiciler

S35. Komutların karmaşık ve daha yetenekli olduğu, düşük ana belleğin daha etkili kullanımının sağlandığı mikroişlemci / mikro denetleyici mimarisi hangisidir?

a) Von Neuman
b) Princeton
c) CISC         
d) Harvard
e) RISC

S36. Bütün komutların aynı uzunlukta olmaları nedeniyle donanımı basit ve komutların icra süresinin kısa olduğu mikroişlemci / mikro denetleyici mimarisi hangisidir?

a) Von Neuman
b) Princeton
c) CISC
d) Harvard
e) RISC
S37. Veri ve program komutlarının farklı belleği kullandığı mikroişlemci /mikro denetleyici mimari yapısı hangisidir?

a) Von Neuman
b) Pentium
c) CISC
d) Harvard   
e) RISC

S38. Eğer bir sistemde adres hattı 8-bit ise o sistemin maksimum bellek kapasitesi nedir?

a)64byte
b)128byte
c)256 byte     
d)512 byte
e)1024 byte

S39. Assembly dilinde hangi yazı biçimi kullanılır?

a) İkili(Binary)
b) Onlu(Decimal)
c) Sekizli (Octal)
d) Onaltılı(Hexadecimal)
e) Hepsi

S40. Aşağıdakilerden hangisi  PIC Mikro denetleyicilerde kullanılan osilatör çeşididir?

a) LP Osilatör
b) RC Osilatör
c) HS Osilatör
d) XT Osilatör
e) Hepsi

S41.  PIC16F84  mikro  denetleyici  portlarında  bulunan  giriş  /  çıkış pinlerinin (uçlarının) her birisi, hangi kaydedici yardımı ile giriş veya çıkış olarak yönlendirilebilir?

a) PORTA, PORTB
b) TRISA, TRISB   
c) OSC1, OSC2
d) Durum kaydedicileri
e) Hiçbiri

S42. PIC 16F84 ‘ün veri belleği iki bölgeye (sayfaya) ayrılmıştır. Bu iki sayfanın isimleri nedir?

a) Bank0, Bank1      
b) Bank1, Bank2
c) Bölge0, Bölge1
d) Sayfa1, Sayfa2
e) GPR1, GPR2
S43. PIC mikro denetleyicisinin çalışabilmesi için minimum hangi devrelere ihtiyaç vardır?

a) Osilatör ve Zamanlayıcı devresine
b) Reset ve Besleme devresine
c) ADC, DAC ve PWM devrelerine
d) Yükselteç ve Besleme devrelerine
e) Besleme, Osilatör ve Reset devrelerine

 S44. PIC mikro denetleyicili devrede programın veya bir komutun islenmesi sırasında gerekli olan ‘saat’ sinyalinin üretimi hangi devre tarafından sağlanır?

a) Osilatör devresi    
b) PWM devresi
c) Reset devresi
d) Kontrol devresi
e) Besleme devresi

S45.     PIC     mikro  denetleyicilerin          saat     sinyali girişi    için      kullanılan uçlarının/pinlerinin ismi nedir?

a) OSC1 ve OSC2    
b) HS ve LP
c) RP0 ve RP1
d) Bank0 ve Bank1
e) Saat1 ve Saat2

S46. MPASM ile derlenmiş bir programın uzantısı ne olur?

a) .txt
b) .doc
c) .hex          
d) .err
e) .lst

S47. Aşağıdakilerden hangisi PIC Assembler derleyicisinde değişkene atama yapmak için kullandığımız bir operatördür?

a) =
b) :=
c) EQU         
d) :
e) = =

S48. Toplama, çıkarma, kaydırma (bir kaydedici içerisinde sağa veya sola) ve mantık (VE, VEYA, DEĞİL) işlemlerini gerçekleştiren kaydedicinin ismi nedir?

a) ALU   
b) W Kaydedicisi
c) Durum Kaydedicisi
d) Komut Kaydedicisi
e) Program Sayıcı
S49. Aşağıdakilerden hangisi PIC mikro denetleyici CPU’su içerisinde bulunmaz?

a) ALU
b) Working register
c) Komut kaydedicisi
d) Program Sayıcı
e) Giriş / Çıkış portu

S50. Microchip firması tarafından PIC mikro denetleyicileri programlamak, test ve simüle etmek amacıyla geliştirilen programın ismi nedir?

a) PIC
b) MPLAB   
c) Assembly
d) MPASM
e) PROTEUS

Lütfen Bu Yazıyı Değerlendirin
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları görüntüle
0
Düşüncelerinizi önemseriz, lütfen yorum yapınx
()
x