SQL Sorgu Örnekleri-5 - Bilişim Konuları

SQL Sorgu Örnekleri-5

SELECT KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1. Ögrenci tablosundaki tüm kayıtları listeleten SQL sorgu kodunu yazınız.

 

select * from ogrenci;

 

2.  Adı “E” ile başlayan kayıtları listeleyen SQL sorgu kodunuz yazınız.

 

select * from öğrenci_bilgileri where adi like ‘E%’

 

3. Soyadı “B” ile başlayan kayıtları SQL sorgu kodunuz yazınız.

 

*select * from öğrenci_bilgileri where soyadi like ‘B%’;

 

4. Adının içinde “A” olan kayıtları listeleyen SQL sorgu kodunuz yazınız.

 

select * from ogrenci where adi like ‘%a%’;

 

5. Soyadı “Z” ile biten kayıtları listeleyen sorguyu SQL kodunu yazınız.

 

select * from öğrenci_bilgileri where soyadi like ‘%z’;

 

6. Sınıfı “ATP_11A” olan kayıtları listeleyen sorguyu yapan SQL kodunu yazınız.

 

select * from ogrenci where sinifi=’ATP_11A;

 

7. Cinsiyeti “Kız” olan kayıtları listeleyen sorguyu yapınız.

 

select * from öğrenci_bilgileri where cinsiyeti=’Kız’;

 

8. Yıl, gün veya ay alanı için tarih yerine sayı kullanımı komutu örneği

 

"select * from MY_TABLE" +     " where status = 1" +  " and MONTH (start_date) = ? OR MONTH (end_date) = ?";

 

9. Müşteri tablosundaki soyadı “U” işe başlayan müşterileri listeleyin

 

SELECT * FROM Musteri WHERE Soyad like "U%"

 

10. Müşteri Tablosundaki adının ikinci karakteri “a” olan tüm kayıtları listeleyin.

 

SELECT * FROM Musteri WHERE Ad like "_a%"

 

DELETE KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1. Öğrenci Tablosunda Doğum yeri İzmir olan 11A sınıfındaki erkek öğrencileri silen sql kodu yazınız.

 

DELETE FROM ogrenci WHERE dogum_yeri=’izmir’ AND sinif=’11B’ AND cinsiyet=’E’;

 

2. Öğrenci Tablosunda 11B veya 11A sınıflarındaki öğrencilerden Tokat doğumlu erkek öğrencileri silin silen sql kodu yazınız.

 

DELETE FROM ogrenci WHERE (sinif=’11B’ OR sinif=’11A’) AND dogum_yeri=’İstanbul’ AND cinsiyet=’E’;

 

3. “tablo_adi” tablosundaki “Koşul 2”  sağlayan satırı silen SQL kodu yazınız.

 

 DELETE FROM tablo_adi WHERE kosul2

 

4. Cadde tablosundaki bütün kayıtların silinmesi sağlayan SQL kodu yazınız.

 

DELETE FROM Cadde

 

5. EmlakBina tablosunda BinaId si 1 olan kaydın silinmesi.burda where koşulu daha kompleks de yazılan SQL kodu yazınız.

 

DELETE FROM EmlakBina WHERE BinaId = 1

 

6. Personel Tablosundaki Muhasebe olan kayıtları silmesi gereken SQL kodu yazınız..

 

DELETE FROM personel WHERE bolum=’Muhasebe’

 

7. Personel tablosundan doğum tarihi 1975’ten büyük ve 1985’ten küçük (1975 ile 1985 yılları arasında) olan kayıtları silen SQL kodu yazınız.

 

DELETE FROM personel WHERE dTarihi>1975 AND dTarihi<1985

 

8. Üyeler Tablosunda 18’in altında olan tüm kayıtlar silen SQL Kodu yazınız.

 

DELETE FROM uyeler WHERE yas < 18;

 

9. Üyeler Tablosunda Tamamen Ortadan Kaldıran SQL Kodu yazınız.

 

DROP TABLE uyeler;

 

10. Veritabanını silmek için gereken SQL kodu yazınız..

 

DROP DATABASE veritabanim;

 

INSERT INTO KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1. Tabloya Bir Kaydın Eklenmesi için gereken SQL kodu yazınız.

 

insert into musteriler (tcno,isim,soyisim,yas,telefon,adres,kayittarihi) values(‘12345678901′,’Kutlay’,’Işık’,28,’0232-1234567′,’Torbalı’,’20141116′)

 

2.Default Değerleri Tabloya Eklemesi gereken SQL kodu yazınız.

 

insert into musteriler (tcno,isim,soyisim,yas,telefon,adres,kayittarihi) values(‘12345678901′,’Mehmet’,’Güzel’,28,’0232-1234567′,’İzmir’,default)

 

3.Guid (UniqueIdentifier) Değerlerin Tabloya Eklenmesi gereken SQL kodu yazınız.

 

insert into musteriler (tcno,isim,soyisim,yas,guidid) values(‘12345678901′,’Mehmet’,’Güzel’,35,NewId())

 

4.Insert ve Select Komutlarının Birlikte Kullanılan SQL kodu yazınız.

 

insert into musteriler (tcno,isim,soyisim,yas,telefon) values(‘12345678901′,’Ayşe’,’Çelik’,24,(select telefon from telefonBilgileri where id=1))

 

5.Tablo 1 adlı tablo içerisindeki isim, adres bilgilerini seç ve Tablo2 adlı tablo içerisine eklemesini sağlayan SQL kodu yazınız.

 

INSERT INTO Tablo2 ( isim, adres ) SELECT Tablo1.isim, Tablo1.adres FROM Tablo1;

 

6.isim_txt ve adres_txt adlı textbox denetimlerinde yazılı olan değerleri,Tablo2 adlı tablo içerisindeki isim ve adres alanları içerisine kaydeden SQL kodu yazınız).

 

"INSERT INTO Tablo2 ([isim],[adres]) VALUES (‘" & Me.isim_txt & "’,’" & Me.adres_txt &  “’)"

 

7. Tablo 1 adlı tablo içerisindeki isim, adres bilgilerini seç ve adres alanında İstanbul ifadesine EŞİT OLANLARI Tablo2 adlı tablo içerisine kaydeden SQL kodu yazınız.

 

INSERT INTO Tablo2 ( isim, adres ) SELECT Tablo1.isim, Tablo1.adres FROM Tablo1 WHERE (((Tablo1.adres)="istanbul"));

 

8. Tablo 1 adlı tablo içerisindeki isim, adres bilgilerini seç ve Adres alanı Form1 adlı formun üzerindeki adres_txt adlı textbox denetiminde yazılı olan ifadeye EŞİT OLMAYANLARI Tablo2 adlı tabloya kaydeden SQL kodu yazınız.

 

INSERT INTO Tablo2 ( isim, adres ) SELECT Tablo1.isim, Tablo1.adres FROM Tablo1 WHERE (((Tablo1.adres)<>[Forms]![Form1]![adres_txt]));

 

9. Tablo 1 adlı tablo içerisindeki isim, yasi bilgilerini seç ve yasi alanında 40 değerinden KÜÇÜK OLANLARI Tablo2 adlı tablo içerisine kaydeden SQL kodu yazınız.

 

INSERT INTO Tablo2 ( isim, yasi ) SELECT Tablo1.isim, Tablo1.yasi FROM Tablo1 WHERE (((Tablo1.yasi)<40));

 

10.isim_txt ve adres_txt adlı textbox denetimlerinde yazılı olan değerleri,Tablo2 adlı tablo içerisindeki isim ve adres alanları içerisine Tablo1 adlı tablodaki kid alan değeri form üzerindeki kid_txt textbox denetiminin değerine EŞİT OLANI kaydet.. SQL kodu yazınız.

 

"INSERT INTO Tablo2 ([isim],[adres]) VALUES (‘" & Me.isim_txt & "’,’" & Me.adres_txt & "’ WHERE kid=" & Me.kid_txt & ")"

 

UPDATE KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1. ogrno su 1 olan öğrencinin adını ve soyadını değişten SQL kodu yazınız,

 

UPDATE ogrenci SET ograd=”Ahmet”, ogrsoyad=”Cansever” WHERE ogrno=1

 

2. ogrno su 2 olan öğrencinin sınıfını 10B olarak değiştiren SQL kodu yazınız,

 

UPDATE ogrenci SET sinif=’10B’ WHERE ogrno=2

 

3. Öğrenci Tablosunda Sınıfı 10A olan öğrencilerin puanlarını 50 yapan SQL kodu yazınız,

 

UPDATE ogrenci SET puan=50 WHERE sinif=”10A”

 

4. Öğrenci Tablosunda 9A sınıfındaki öğrencilerin var olan puanlarına  20 ekleyen SQL kodunuz yazınız.

 

UPDATE ogrenci SET puan=puan+20 WHERE sinif=”9A”

 

5. Öğrenci Tablosunda Sınıfı 10B olan Erkek öğrencilerin var olan puanlarını 10 puan arttıran SQL kodu yazınız.

 

UPDATE ogrenci SET puan=puan+10 WHERE sinif=”10B” AND cinsiyet= ‘ E’

 

6. Elemanlar Tablosundan Maaşı 1400 TL den az olanların maaşlarını 1800 TL olarak güncelleyen SQL kodu yazınız.

 

update elemanlar set maas = 1800 where maas < 1400

 

7. Şirket çalışanlarından Leyla’nın maaşını 2000 tl olarak güncelleyiniz.

 

update elemanlar set maas=2000 where ad=’leyla’

 

8. Ali işten ayrıldığı için onun yerine gelen Hakanın bilgilerini şu şekilde güncelleyiniz Ad = Hakan Maaş = 2200 Tc = 6321456.

 

update elemanlar set ad=’Hakan’, maas=2200, tc=6321456 where ad=’Ali’

 

9. Poyrazın maaşını 100 tl artırın fakat set değerine direk maas=2700 yazmadan SQL kodu yazınız.

 

update elemanlar set maas=maas+100 where ad=’poyraz’

 

10. ‘Global Fast Foods’ mü şterisinin hem telefon numarasını hem de şehir bilgisini değiştirmektedir SQL kodu yazınız.

 

UPDATE copy_f_customers SET phone_number=”4475582344”,  City = “Chicago” WHERE id < 200;

 

ORDER BY KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1. Sehir alanındaki verilerden İ harfi ile başlayan kayıtları seçen SQL kodu yazınız.

 

SELECT * FROM Personel WHERE Sehir LIKE ‘İ%’

 

2.Personel Tablosunda Bolum alanının herhangi bir yerinde (başında, ortasında veya sonunda) Yönetici kelimesini ekran çıktısı olan SQL kodu yazınız.

 

SELECT * FROM Personel WHERE Bolum LIKE ‘%Yönetici%’

 

3. Personel Tablosunda Herhangi bir yerinde Yönetici yazmayan SQL kodu yazınız.

 

 SELECT * FROM Personel WHERE Bolum NOT LIKE ‘%Yönetici%’

 

4.Öğrenci Tablosundaki öğrencilerden ismi "d" harfi ile başlayanları sıralayan SQL kodu yazınız.

 

SELECT * FROM Ogrenci WHERE ogrenciAd LIKE ‘d%’;

 

5. Öğrenci Tablosuda OgrenciID ‘si 1 olan öğrenciyi ekrana getiren SQL kodu yazınız .

 

SELECT * FROM Ogrenci WHERE ogrenciID LIKE ‘1’;

 

LIKE KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1. Üyeler Tablosunda  Kayıtları Ters Sıradan Alan SQL kodu yazınız.

 

SELECT * FROM Uye order by Ad desc

 

2. Sorguda Sınıflar Tablosunda yaşı büyük olandan küçüğe olana doğru sıralayan SQL kodu yazınız.

 

select * from sinifler order by yas desc

 

3. Personel tablosundaki tüm kayıt ve alanları, üniversitenotu alanına göre azalan şekilde sıralayan SQL kodu yazınız.

 

SELECT * FROM personel ORDER BY universiteotu DESC

 

4. Öğrenciler tablosundaki tüm kayıtların adi ve soyadi alanlarını, diplomanotu alanına göre artan şekilde sıralayan SQL kodunu yazınız.

 

SELECT adi, soyadi FROM ogrenciler WHERE cinsiyeti=”E” ORDER BY diplomanotu DESC

 

5. Haberler Tablosunda id, baslik, icerik, tarih kolonları ve 10 kayıt ekleyen SQL kodunuz yazınız.

 

SELECT id,baslik,icerik,tarih from haberler order by tarih limit 10;

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

<< Önceki Yazı

Sonraki Yazı >>

Yorum Yap