Veri Tabanı 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

Veri Tabanı 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları

1. Ağ veri tabanı yazılımı kurulumuna başlamak için gerekli olan döküman ve araçlar hangi sekmede bulunur?

A) Planning
B) Installation
C) Maintenance
D) Tolls

2. Bağlı bulunan ağ veri tabanı yazılımı üzerinde bulunan tüm nesnelerin görüntülendiği pencere aşağıdakilerden hangisidir?

A) Objectx Explorer Details
B) Template Explorer
C) Object Explorer
D) Properties

3. Veri tabanına bağlanıp üzerinde işlemler yapmamızı sağlayan link aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deployment Wizard
B) Management Studio
C) Configuration Manager
D) Data Profile Viewer

4. Yeni bir veri tabanı oluşturulurken veri tabanı üzerinde yetkili olacak kullanıcı hangi bölümde belirlenir?

A) Database name
B) Owner
C) Database files
D) Filegroups

5. Veri tabanı üzerinde tüm yapılandırma ve bakım işlemlerini gerçekleştirme rolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) db_owner
B) db_accessadmin
C) db_securityadmin
D) db_datareader

6. Sunucu üzerinde veri tabanı oluşturma rolü aşağıdakilerden hangisidir?

A) bulkadmin
B) diskadmin
C) setupadmin
D) dbcreator

7. Bir tabloda değişiklik yapılan verinin ilişkili olduğu diğer tablo veya tablolarda da aynı işlemin yapılması işlemine ne denir?

A) Veri Tutarlılığı
B) Veri Bütünlüğü
C) Veri Güvenliği
D) Veri Bağımsızlığı
8. Aşağıdakilerden hangisi bir VTYS değildir?

A) MySQL
B) MSSQL
C) Oracle
D) XML

9. Farklı senaryolara göre ağ veri tabanı yazılımı kurulumu ile ilgili seçeneklerin bulunduğu sekme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Planning
B) Tools
C) Installation
D) Resources

10. Ağ veri tabanı yazılımı içerisinde gelen ve bazı işlemleri basit bir şekilde yapmamızı sağlayan sorgu şablonlarının bulunduğu pencere hangisidir?

A) Template Explorer
B) Object Explorer
C) Object Explorer Details
D) Template Utility

11. Veri tabanı üzerinde yetkili kullanıcılar tanımlayabilen veya tanımlı kullanıcıları silebilen rol aşağıdakilerden hangisidir?

A) db_securityadmin
B) db_accessadmin
C) db_ddladmin
D) db_datawriter

12. Sunucu üzerinde en yüksek yetkiye sahip rol aşağıdakilerden hangisidir?

A) processadmin
B) serveradmin
C) sysadmin
D) setupadmin

13. Sütuna veri girişini zorlamak için sütunun hangi özelliği kullanılır?

A) Column Name
B) Data Type
C) Allow Nulls
D) Enabled

14. Bir tablo oluşturmak için kullanılan Sql komutu hangisidir?

A) CREATE TABLE
B) ALTER TABLE
C) USER TABLE
D) NEW TABLE
15. Aşağıdakilerden hangisi yaklaşık sayısal veri tiplerindendir?

A) bit
B) int
C) decimal
D) float

16. 0-255 arasında bir değer tutabilen kesin sayısal veri tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) bit
B) tinyint
C) smallint
D) int

17. Dünya ülkeleri arasındaki saat farkını da tutabilen tarih ve zaman veri tipi hangisidir?

A) datetime2
B) time
C) date
D) timeday

18. A tablosundaki bir kaydın B tablosundan birden fazla kayda karşılık geldiği ilişki türü hangisidir?

A) Bire Bir
B) Bire Çok
C) Çoğa Çok
D) Hiçbiri

19. Veritabanının tüm bileşenleriyle birlikte yedeğinin almak için Backup type bölümünde hangi seçenek seçilmelidir?

A) Differential
B) Transaction Log
C) Full
D) Select All

20. Yedeği alınmış bir veri tabanını geri yükleme işlemine ne ad verilir?

A) Restore
B) Backup
C) Recovery
D) Generate

21. Bir görev oluşturmak için aşağıdaki yollardan hangisi izlenmelidir?

A) Script>Script Action to New Query Window
B) Script>Script Action to File
C) Script>Script Action to Clipboard
D) Script>Script Action to Job
22. Bir görevin belirttiğimiz aralıklarda tekrar etmesi için Schedule type seçeneklerinden hangisini seçmeliyiz?

A) Start automatically when SQL Server Agent starts
B) Starts whenever the CPUs become idle
C) Recurring
D) One time

23. Veritabanının sunucuyla ilişiğini kesme işlemine ne ad verilir?

A) Attach
B) Detach
C) Backup
D) Restore

24. Daha çok evet-hayır, doğru-yanlış gibi verileri tutmak için hangi veri türü kullanılmalıdır?

A) Evet/Hayır
B) Boolean
C) Bit
D) Int

25. decimal(5,2) şeklinde tanımlanmış bir sütunun tutacağı değer nasıl olmalıdır?

A) 5,2
B) 34262,23
C) 34,26223
D) 342,62

26. time(2) şeklinde tanımlanmış veri tipi bellekte ne kadar yer kaplar?

A) 2 byte
B) 3 byte
C) 4 byte
D) 5 byte

27. Aşağıdakilerden hangisi unicode karakter veri tiplerindendir?

A) nchar
B) float
C) char
D) binary

28. A tablosundaki bir kaydın B tablosunda tek bir kayda karşılık gelen ilişki türü hangisidir?

A) Bire Bir
B) Bire Çok
C) Çoğa Çok
D) Hiçbiri
29. Veritabanı yedeği almak için hangi yol izlenmelidir?

A) Tasks>Restore
B) Tasks>Back Up
C) Tasks>Script
D) Tasks>Database

30. Yedek alma işleminden sonra Sql sorgusu oluşturulmasını istiyorsak hangi yok izlenmelidir?

A) Script>Script Action to Job
B) Script>Script Action to Clipboard
C) Script>Script Action to File
D) Script>Script Action to New Query Window

31. Aşağıdakilerden hangisi SELECT ifadesi ile tanımlanmış sanal tablolardır?

A) Trigger
B) Table
C) Defaults
D) Desk

32. Görünümleri düzenlemek için sağ tuş menüsünden hangisi seçilmelidir?

A) Design
B) Edit
C) Modify
D) Repair

33. Bir tabloda ekleme işlemi yapıldığında diğer bir tablonun etkilenmesi istendiği durumlarda kullanılan tetikleyici türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) DELETE TRIGGER
B) UPDATE TRIGGER
C) INSERT TRIGGER
D) ALTER TRIGGER

34. Yeni bir kayıt eklenirken ağ veritabanı yazılımı tarafından otomatik oluşturulan tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A) deleted
B) inserted
C) insert
D) edited

35. Önceden tanımlanmış bir tetikleyiciyi silmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılmalıdır?

A) DELETE TRIGGER
B) DROP TRIGGER
C) ALTER TRIGGER
D) SIL TRIGGER
36. Aşağıdakilerden hangisi kısıtlayıcı türlerinden değildir?

A) Primary Key Constraint
B) View Constraint
C) Unique Constraint
D) Default Constraint

37. Default nesnesinin sütunla ilişkilendirmek için hangi store procedure kullanılır?

A) sp_bindefault
B) sp_insertdefault
C) sp_addefult
D) sp_storedefault

38. Yeni bir görünüm oluşturmak için hangi SQL komutu kullanılır?

A) ALTER VIEW
B) DROP VIEW
C) CREATE VIEW
D) INSERT VIEW

39. Sorgu penceresine yazdığımız SQL kod bloğunu çalıştırmak için hangi komut butonu kullanılmalıdır?

A) Execute
B) Debug
C) Parse
D) Build

40. Daha önceden tanımlanmış bir tetikleyiciyi güncellemek için hangi SQL komutu kullanılır?

A) EDIT TRIGGER
B) ALTER TRIGGER
C) UPDATE TRIGGER
D) DROP TRIGGER

41. Daha önceden tanımlanmış bir store procedure’yi çağırmak için hangi SQL komutu kullanılır?

A) Run
B) Debug
C) Build
D) Exec

42. Bir tablodaki bir sütuna ait verilerin başka bir tablonun belirli bir sütunundan gelmesini denetleyen kısıtlayıcı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Unique Constraint
B) Default Constraint
C) Foreign Key Constraint
D) Check Constraint
43. Aşağıdakilerden hangisi store procedure’ün özelliklerinden değildir?

A) Parametre alabilirler.
B) Başka prosedürleri çağıramazlar.
C) Önceden derlendiklerinden performansları yüksektir.
D) Hata nedenini bir durum değeri olarak döndürebilirler.

44. Bir kayıt silindiğinde ağ veritabanı yazılımı tarafından otomatik oluşturulan tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A) deleted
B) inserted
C) delete
D) edited

45. Bilgisayardaki geçerli sistem tarih ve saatini bildirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) SELECT Now()
B) SELECT Day()
C) SELECT Tarih()
D) SELECT Zaman()

46. Sütunların içerdiği sayısal değerleri toplamak amacıyla kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) AVG()
B) STDEV()
C) SUM()
D) VARP()

47. Birden fazla sütun içinde gruplama yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) ORDER BY
B) GROUP BY
C) SELECT BY
D) FROM BY

48. Tabloların birleştirilmesi sırasında eşiti olan birleştirme yapılırken kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A) INNER JOIN
B) LEFT JOIN
C) RIGHT JOIN
D) INSERT JOIN

49. Alt sorgudaki kayıtların değerine eşit olmayan ana sorgu kayıtlarını almak için kullanılan işleç aşağıdakilerden hangisidir?

A) SOME
B) ANY
C) ALL
D) IN

50. Bir tabloda bulunan kayıtların istenildiği zaman silinebilmesi için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) UPDATE
B) INSERT
C) DELETE
D) WHERE

51. ( D ) Bir tabloya satır eklemek için INSERT INTO deyimi kullanılır.

52. ( Y ) Values ifadesi ile ekleme yapılacak olan tablo ismi belirtilir.

53. ( Y ) Insert Into içinde fonksiyonlar kullanılamaz.

54. ( Y ) Tablolarda güncelleme işlemini gerçekleştirmek için Delete komutu kullanılır.

55. ( D ) Update komutu ile kullanılan SET ifadesi güncellenecek alanlar ve bu alanların alacakları yeni değerleri belirlemek için kullanılır.

1A 2C 3B 4B 5A 6D 7B 8D 9C 10A 11B 12C 13C 14A 15D 16B 17D 18B 19C 20A 21D 22C 23B 24C 25D 26B 27C 28A 29A 30D 31D 32A 33C 34B 35B 36B 37A 38C 39A 40B 41D 42C 43B 44A 45A 46C 47B 48A 49D 50C

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Yorum Yap