Veri Tabanı Organizasyonu 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

Veri Tabanı Organizasyonu 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları

1. Veri tabanında kullanıcı oluşturmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) CREATE GROUP

B) CREATE USER
C) DROP USER

D) ALTER USER


2. Mevcut bir gruba daha önceden tanımlanmış olan kullanıcı veya kullanıcılar eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) ADD USER

B) ADD GROUP
C) CREATE USER

D) CREATE GROUP


3. Kullanıcılara GRANT deyimi ile verilen ayrıcalıkların istenildiği zaman geri alınabilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) CREATE

B) SELECT
C) DELETE

D) REVOKE


4. CREATE VIEW deyimi hangi amaç için kullanılır?
A) Kullanıcı oluşturmak için

B) Görüntü oluşturmak için
C) Görüntü silmek için

D) Kullanıcı silmek için


5. Oluşturulan bir görünümü silmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) DELETE VIEW

B) CREATE VIEW
C) DROP VIEW

D) SELECT VIEW


6. Sorgu kullanarak tablo oluşturmak için kullanılan SQL deyimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) CREATE TABLE

B) INSERT TABLE
C) DELETE TABLE

D) DROP TABLE


7. ADD COLUMN deyiminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tabloya satır eklemek için kullanılır.
B) Tabloya yeni bir ad vermek için kullanılır.
C) Tabloyu silmek için kullanılır.
D) Tabloya sütun eklemek için kullanılır.


8. ÖĞRENCİLER tablosunda yer alan ADI ve BÖLÜMÜ alanlarını seçmek için kullanılan SQL kodu aşağıdakilerden hangisidir?
A) SELECT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİ
B) INSERT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER
C) SELECT AD, SOYAD, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER
D) SELECT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER


9. Büyük harfleri küçük harfe dönüştürmek için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) UCASE()

B) LCASE
C) MOD( )

D) CINT()


10. Herhangi bir sütunun içerdiği sayısal değerlerin aritmetik ortalamasını hesaplamak amacıyla kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) SUM()

B) STDEV()
C) AVG()

D) MAX()


11. SELECT DateAdd("yyyy",2,#11/22/2010#); komut satırı hangi sonucu üretir?
A) 2010 yılına 2 yıl ekler.
B) 11/22/2010 tarihine 2 gün ekler.
C) 11/22/2010 tarihine 2 hafta ekler.
D) Hiçbiri


12. Bilgisayardaki geçerli sistem tarih ve saatini bildirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) SELECT Now()

B) SELECT Day()
C) SELECT Tarih()

D) SELECT Zaman()


13. Sütunların içerdiği sayısal değerleri toplamak amacıyla kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) AVG()

B) STDEV()
C) SUM()

D) VARP()


14. Birden fazla sütun içinde gruplama yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) ORDER BY

B) GROUP BY
C) SELECT BY

D) FROM BY


15. Tabloların birleştirilmesi sırasında eşiti olan birleştirme yapılırken kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) INNER JOIN

B) LEFT JOIN
C) RIGHT JOIN

D) INSERT JOIN


16. Alt sorgudaki kayıtların değerine eşit olmayan ana sorgu kayıtlarını almak için kullanılan işleç aşağıdakilerden hangisidir?
A) SOME

B) ANY
C) ALL

D) IN


17. Bir tabloda bulunan kayıtların istenildiği zaman silinebilmesi için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) UPDATE

B) INSERT
C) DELETE

D) WHERE


18. Veri tabanının temelini oluşturan ve bilgilerin tutulduğu nesne aşağıdakilerden hangisidir?
A) Formlar

B) Tablolar
C) Sorgular

D) Raporlar


19. Aşağıdakilerden hangisi tablolarda kullanılan veri türlerinden değildir?
A) Metin

B) Sayı
C) Ek

D) Biçim


20. Üzerinde aritmetik işlemler yapılabilen ve içinde parasal bilgi bulunmayan veri türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sayı

B) Otomatik Sayı
C) Para Birimi

D) Not


21. Bir alana nasıl veri girileceğinin denetlenmesi gerektiği durumlarda kullanılan veri tipi alan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biçim

B) Giriş Maskesi
C) Resim Yazısı

D) Varsayılan Değer


22. Ardında bulun tüm karakterlerin küçük harfle görüntülenmesini sağlayan karakter aşağıdakilerden hangisidir?
A) ?

B) L
C) >

D) <


23. Bir alana veri girişini zorunlu hâle getirmek için aşağıdaki alan özelliklerinden hangisi kullanılır?
A) Gerekli

B) Geçerlilik Metni
C) Giriş Maskesi

D) Varsayılan Değer


24. 60’dan büyük ve 60’ a eşit kayıtları gösteren ölçüt hangisidir?
A) =>60

B) =<60
C) >=60

D) <=60


25. Veritabanında Tablolar grubu hangi sekmede yer alır?
A) Giriş

B) Oluştur
C) Dış Veri

D) Veri Tabanı araçları


26. Not veri türünün kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İki değerli durumlardan bir tanesini seçmek için
B) 255 karakteri geçmeyen metinler eklemek için
C) Ole nesnesi eklemek için
D) Birden fazla satırdan oluşan uzun metin eklemek için


27. Tıklandığı zaman kullanıcıyı belirtilen adrese yönlendirmek için kullanılan veri türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ek

B) Köprü
C) Metin

D) Evet/Hayır

 

28. Aşağıdakilerden hangisi bir “alan adı” değildir?
A) İl_kodu
B) Ders_adı
C) Ders_kodu
D) Ahmet


29. Bir tablodaki bir sütuna ait verilerin başka bir tablonun sütunundan getirilmesini sağlayan anahtar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birincil Anahtar
B) Yabancı Anahtar
C) Sütunlar
D) Unique kısıtlaması


30. Aşağıdakilerden hangisi “birincil anahtar” alanı için uygun değildir?
A) Doğum tarihi
B) T.C. kimlik numarası
C) Müşteri numarası
D) Bir otomatik sayı alanı


31. Veri girişlerinin belirtilen kriterlere göre yapılmasını sağlayan kısıtlayıcı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Not Null kısıtlaması
B) Default Kısıtlaması
C) Unique kısıtlaması
D) Check kısıtlaması

 


32. Tabloların satırlarının herhangi bir sütuna göre sıralanmasının istendiği durumlarda SELECT deyimi ………Order By…….…… ile birlikte kullanılır.


33. Bir dizenin içerdiği sayısal değerleri biçimlendirilerek sayısal veri türüne dönüştürmek için ………Cint………..….fonksiyonu kullanılır.


34. Veri tabanındaki bir tabloya yeni kayıt ekleme komutu ………………İnsert……………………….. dur.

 

35. Tablolarda satır ve sütunların kesiştiği noktaya……Bütünlük…..… adı verilir.


36. Veri tabanında depolanacak verileri kısıtlayan koşullar………Kısıtlamaları………………….olarak adlandırılır.

 
37. ( D ) Belirtilen tablodaki alanların değerlerini belirtilen ölçütlere göre değiştirecek bir güncelleme sorgusu oluşturmak için UPDATE deyimi kullanılır.


38. ( D ) Veri tabanında verilere erişebilmek için SELECT deyimi kullanılmaktadır.


39. ( D ) COUNT() fonksiyonu bir tablodaki kayıtların sayılması amacıyla kullanılan fonksiyondur.


40. ( D ) Sağ dış birleştirme oluşturmak için RIGHT JOIN kullanılır.


41. ( D ) Alt sorgu içerisinde ORDER BY sözcüğü kullanılamaz.


42. ( Y ) Values ifadesi ile ekleme yapılacak olan tablo ismi belirtilir.


43. ( Y ) Insert Into içinde fonksiyonlar kullanılamaz.


44. ( Y ) Tablolarda güncelleme işlemini gerçekleştirmek için Delete komutu kullanılır.


45. ( Y ) All işleci alt sorgudaki kayıtların değerine eşit olmayan ana sorgu kayıtlarını almak için kullanılır.


46. ( Y ) Alt sorgudan elde edilen sonuçta tek satırlık bir sonuç elde ediliyorsa bu işleme çoklu satır sorguları denir.

 

47. ( D ) Normalleştirme, taslak veri tabanı üzerinde birtakım işlemler yapılarak taslağı son haline yaklaştırma yöntemidir.


48. ( Y ) Veri tabanı tablolarında bir alana birden fazla veri girişi olabilir.


49. ( Y ) Tablolarda bir bilginin birden fazla tekrarlanması bellekte fazla yer kaplamaz.


50. ( Y ) Herhangi bir tablonun tekrarlı bilgiler içerdiği duruma 2NF denir.


51. ( D ) Tablodaki benzersiz değerler içeren her bir sütun ya da sütunlar grubu aday anahtar olarak adlandırılır.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
2
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap