Veri Tabanı Organizasyonu Dersi Yazılı Soruları - Bilişim Konuları

Veri Tabanı Organizasyonu Dersi Yazılı Soruları

Veri Tabanı Organizasyonu Dersi 1.Dönem 1.Yazılı

1-) Microsoft Access Veritabanı dosyalarının uzantısı nedir? Yazınız. (10 puan)

mdb

2-) Microsoft Access Veritabanı programında kullanılan aşağıdaki kısa yolların görevlerini yazınız. (15 puan)

o Ctrl+O: Var olan bir veritabanı dosyasını açar
o Ctrl+N: Yeni bir veri tabanı dosyası oluşturur.
o Ctrl+S: Açık olan veri tabanı dosyasını kaydeder.

3-) Veritabanı nesnelerinden 5 tanesinin adını yazınız. .(15 puan)

Tablolar
Sorgular
Formlar
Raporlar
Sayfalar

4-) Veritabanında Tablo nedir? Tanımını yazınız. (15 puan)

Tablo: Kayıtların peş peşe birleşmesi ile oluşan verilerin saklandığı veri tabanı nesnesidir.

5-) Veritabanında Alan nedir? Tanımını yazınız. (15 puan)

Alan: Bir verinin kaydolması için gerekli biçimi ve türü belirlenmiş kısımdır.

6-) Veritabanında Kayıt nedir? Tanımını yazınız. (15 puan)

Kayıt: Verilerden oluşan birbiri ile ilgili veri tabanı yapısıdır.

7-) Veritabanında Veri nedir? Tanımını yazınız. (15 puan)

Veri: Veri tabanında saklanan en küçük bilgi parçasıdır.

 

Veri Tabanı Organizasyonu Dersi 1.Dönem 1.Yazılı

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (4*10=40 puan)

1. Veri tabanı nedir. Tanımını yapınız.

Bilgilerin düzenli ve sistemli şekilde bilgisayar ortamında tutulması için oluşturulan yapıya veritabanı denir.

2. Tablo nedir? Tanımını yapınız.

Verilerin belli bir düzen içerisinde saklanmasını sağlayan veritabanı öğesine tablo denir.

3. Kayıt nedir? Tanımını yapınız.

Birbiriyle bağlantılı bilgilerin bir araya gelmesiyle oluşan tablo öğesine kayıt denir.

4. Veri kısıtlamaları nelerdir isimlerini yazınız?

1) Not Null kısıtlaması
2)Default kısıtlaması
3)Unique kısıtlamsı
4) Check kısıtlamsı

B) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. (2*1=2 puan)

1. ( D ) Bir kişiye veya ürüne ait detaylı verilerin bir düzen çerçevesinde saklandığı ortamlar “Veri” olarak adlandırılır.

2. ( Y ) Birincil anahtar kısıtlayıcıda, bir sütuna aynı olan değerler girilebilir.

C) Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. (4*2=8 puan)

1. Aşağıdakilerden hangisi bir “alan adı” değildir?

A) İl_kodu
B) Ders_adı
C) Ders_kodu
D) Ahmet

2. Bir tablodaki bir sütuna ait verilerin başka bir tablonun sütunundan getirilmesini sağlayan anahtar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birincil Anahtar
B) Yabancı Anahtar
C) Sütunlar
D) Unique kısıtlaması

3. Aşağıdakilerden hangisi “birincil anahtar” alanı için uygun değildir?

A) Doğum tarihi
B) T.C. kimlik numarası
C) Müşteri numarası
D) Bir otomatik sayı alanı

4. Veri girişlerinin belirtilen kriterlere göre yapılmasını sağlayan kısıtlayıcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Not Null kısıtlaması
B) Default Kısıtlaması
C) Unique kısıtlaması
D) Check kısıtlaması

D) Aşağıdaki verilen 1NF özelliğindeki tabloyu normalizasyon kurallarına göre en normal hale getiriniz .(Tabloyu bölerek 2NF 3NF uygulayınız) (50 puan)

vto11-1

2NF Uygulandıktan sonra;

vto11-2

3NF Uygulandıktan sonra;

vto11-3

 

Veri Tabanı Organizasyonu Dersi 1.Dönem 2.Yazılı

1. Access’te aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

a) Çizim yapılabilir
b) çizim,metin,slayt gösterisi yapılabilir
c) slayt gösterisi yapılabilir
d) veri kaydı tutulabilir

2. Access için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Veri kaydı tutulabilir
b) Slayt gösterisi hazırlanabilir
c) Rapor alınabilir
d) Dışarıya veri gönderilebilir

3. Tablolarda metin türüne en fazla kaç karakter yazılabilir?

a) 255
b) 66
c) 205
d) 505

4. Hangisi access’te veri türü değildir?

a) Metin
b) Evet-hayır
c) Tarih-saat
d) Resim

5. Aşağıdakilerden hangisi birincil anahtar özelliklerinden değildir?

a) Kayıtlara hızla ulaşılır
b) Tek bir bilgidir
c) Verilmesi zorunludur
d) Diğer tablolarla ilişkiyi düzenler

6. Verilerin daha geniş olarak listelenmesini sağlayan bölüm hangisidir?

a) Rapor
b) Form
c) Sorgu
d) Tablolar

7. Aşağıdakilerden hangisi Access ile oluşturulmaz?

a) Tablo
b) Sorgu
c) Form
d) Dilekçe

8.Aşağıdakilerden hangisi veri tablosu nesnelerinden değildir?

a) Sorgu
b) Tablo
c) Dizayn
d) Form

9. Aşağıdakilerden hangileri oluşturulurken bir veri tablosu olması gereklidir?

1 form
2 rapor
3 tablo
4 query(sorgu)
a)1,2 b)2,3,4 c)1,2,3 d) yalnız 4

10.Tablonun bir alanında resim,ses veya grafik gibi nesneler saklanması aşağıdakilerden hangi veri tipiyle olur?

a) Tarih-saat
b) Para birimi
c) Otomatik sayı
d) Ole nesnesi

11. not türü bir alan için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Bu alana uzun metinler girilebilir
b) Bu alanda matematiksel işlemler yapılır
c) Bu alanda grafiksel işlemler yapılır
d) Bu alanda çizim yapılır

12. Tablolardaki sütunlara ne ad verilir?

A) Satır
B) Kayıt
C) Alan
D) Hücre

13. Hangi veri türü verilerini diğer tablodan almayı sağlar?

A) Metin
B) Köprü
C) Arama sihirbazı
D) Otomatik sayı

14. Bir veri tabanında mutlaka bulunması gereken nesne hangisidir?

A) Form
B) Tablo
C) Sorgu
D) Rapor

15.Belirli özelliklere göre seçim yapılmasını sağlayan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

a) Form
b) Rapor
c) Sorgular
d) Makrolar

16.Not türü en fazla kaç karakterdir?

a) 65535
b) 255
c) 36664
d) 4525

17.Bir tabloda bilgi girişini zorunlu kılmak için ne yapılmalıdır?

a) Gerekli olarak belirlemelidir
b) Sıfır uzunluk birimini değiştirmelidir
c) Sıralı seçilmelidir
d) Giriş maskesi verilmelidir

18.Formlar ne için kullanılır?

a) Tablo yaratmak için
b) Tablo veya sorgular için form düzenlemek için
c) Tabloları silmek için
d) Makro oluşturmak için

19. Raporlar ne için kullanılır?

a) Tablo ve sorguların yazıcıdan veya ekrandan çıktısını almak için
b) Oluşturulan tabloları görüntülemek için…
a) Tablo ve sorguları kopyalamak için
b) Tabloları formlarla değiştirmek için

20. veri türlerinde hangi tip veri girişleri sağlanır?

a) Metin
b) Not
c) Sayı
d) Hepsi

21. Access’te yeni bir veri tabanı açan kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Shift+o
b) Ctrl+o
c) Ctrl+n
d) Ctrl+y

22. Tarihi hangi veri tipi ile belirtiriz?

a) Zaman
b) Tarih/saat
c) Para birimi
d) Veri\zaman

23. tablonun bir alanında resim ses veya grafik gibi nesnelerin saklanması söz konusu ise veri tipi olarak aşağıdakilerden hangisi tanım olarak verilir?

a) Metin
b) Otomatik numara
c) Hafıza
d) Ole nesnesi

24. Access programında yapılan bir çalışma hangi uzantıda kaydedilir?

a) DSF
b) MDB
c) DLL
d) MOL

25. Aşağıdakilerden hangisi bir alan özelliği değildir?

A) Renk
B) Biçim
C) Alan boyutu
D) Sıralı

Cevap Anahtarı

1 D   11 A   21 C
2 B   12 C   22 B
3 A   13 C   23 D
4 D   14 B   24 B
5 C   15 C   25 A
6 A   16 A
7 D   17 A
8 C   18 B
9 D   19 A
10D   20 D

 

Veri Tabanı Organizasyonu Dersi 1.Dönem 2.Yazılı

1. (……) Veri Tabanı yazılımı bir işletim sistemidir.

2. (……) Veritabanında bulunan verileri dış ortamlara aktarabiliriz.

3. (……) Veritabanı nesneleri birbirleri ile bağımsızdır.

4. (……) Her veri tabanı en az bir tablodan oluşmak zorundadır.

5. (……) Formlar, verilerin ekranda, farklı programlarda veya kağıt üzerinde tablolar hâlinde sunulmasını sağlayan araçlardır

6. (……) Herhangi bir tabloya yeni sütunlar ekleyebilir veya istenilmeyen bir sütun silinebilir.

7. (……) Tablo tasarım görünümünde iken bir alanı silmek için Dış Veri sekmesindeki Araçlar grubunda yer alan Satır Sil düğmesine tıklanır.

8. (……) Tablolardaki alan adları en fazla 32 karakter olabilir.

9. (……) Tablolardaki alan adlarında boşluk bırakılabilir.

10. (……) otomatik sayı veri türü, ardışık veya rastgele olup benzersizdir.

11. (……) Metin veri türünde alan boyutu belirlenirken özellikler penceresinde yer alan varsayılan değer 60‘dır.

12. (……) Geçerlilik metni, yanlış veri girişlerinde karşınıza çıkmasını istediğiniz bir uyarı metni oluşturmak için kullanılır.

13. (……) Birincil anahtarlar hiçbir zaman NULL veya birbiri ile ayni olan değerleri içermezler.

14. (……) Normalleştirme, taslak veri tabanı üzerinde birtakım işlemler yapılarak taslağı son haline yaklaştırma yöntemidir.

15. (……) Veri tabanı tablolarında bir alana birden fazla veri girişi olabilir.

16. (……) Tablolarda bir bilginin birden fazla tekrarlanması bellekte fazla yer kaplamaz.

17. (……) Herhangi bir tablonun tekrarlı bilgiler içerdiği duruma 2NF denir.

18. (……) Tablodaki benzersiz değerler içeren her bir sütun ya da sütunlar grubu aday anahtar olarak adlandırılır.

19. (……) Bir veritabanında verilerin saklanmış olduğu nesneler tablo olarak adlandırılır.

20. (……) İlişkisel veri tabanında tablolarda birbirleri ile tamamen aynı olan iki kayıt kullanılabilir

21. (……) Birincil anahtarlar birbiri ile aynı olan değerler içerebilir.

22. (……) Tablolarda aynı tipte bilgiyi içerecek alanların bulunması mutlak veri fazlalığı sorunudur.

23. (……) Birinci normal formda hazırlanmış bir tabloda ekleme, silme ve güncelleme sırasında sorunlar olabilir.

24. (……) Birinci normal formdan ikinci normal forma geçişte kısmi bağımlılıkların ortadan kaldırılması gerekmektedir.

25. (……) Bir kişiye veya ürüne ait detaylı verilerin bir düzen çerçevesinde saklandığı ortamlar “Veri” olarak adlandırılır.

26. (……) Birincil anahtar kısıtlayıcıda, bir sütuna aynı olan değerler girilebilir.

27. (……) Default kısıtlaması, veri girişi sırasında bir alanın alabileceği varsayılan bir değer atamak için kullanılır.

28. Aşağıdakilerden hangisi bir “alan adı” değildir?

A) İl_kodu
B) Ders_adı
C) Ders_kodu
D) Ahmet

29. Bir tablodaki bir sütuna ait verilerin başka bir tablonun sütunundan getirilmesini sağlayan anahtar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birincil Anahtar
B) Yabancı Anahtar
C) Sütunlar
D) Unique kısıtlaması

30. Aşağıdakilerden hangisi “birincil anahtar” alanı için uygun değildir?

A) Doğum tarihi
B) T.C. kimlik numarası
C) Müşteri numarası
D) Bir otomatik sayı alanı

31. Veri girişlerinin belirtilen kriterlere göre yapılmasını sağlayan kısıtlayıcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Not Null kısıtlaması
B) Default Kısıtlaması
C) Check kısıtlaması
D) Unique kısıtlaması

32. Veri tabanının temelini oluşturan ve bilgilerin tutulduğu nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A) Formlar
B) Tablolar
C) Sorgular
D) Raporlar

33. Aşağıdakilerden hangisi tablolarda kullanılan veri türlerinden değildir?

A) Metin
B) Sayı
C) Ek
D) Biçim

34. Üzerinde aritmetik işlemler yapılabilen ve içinde parasal bilgi bulunmayan veri türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sayı
B) Otomatik Sayı
C) Para Birimi
D) Not

35. Bir alana nasıl veri girileceğinin denetlenmesi gerektiği durumlarda kullanılan veri tipi alan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biçim
B) Giriş Maskesi
C) Resim Yazısı
D) Varsayılan Değer

36. Ardında bulun tüm karakterlerin küçük harfle görüntülenmesini sağlayan karakter aşağıdakilerden hangisidir?

A) ?
B) L
C) >
D) <

37. Bir alana veri girişini zorunlu hâle getirmek için aşağıdaki alan özelliklerinden hangisi kullanılır?

A) Gerekli
B) Geçerlilik Metni
C) Giriş Maskesi
D) Varsayılan Değer

38. 60‘dan büyük ve 60‘ a eşit kayıtları gösteren ölçüt hangisidir?

A) =>60
B) =<60
C) >=60
D) <=60

39. Veritabanında Tablolar grubu hangi sekmede yer alır?

A) Giriş
B) Oluştur
C) Dış Veri
D) Veri Tabanı araçları

40. Not veri türünün kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İki değerli durumlardan bir tanesini seçmek için
B) 255 karakteri geçmeyen metinler eklemek için
C) Ole nesnesi eklemek için
D) Birden fazla satırdan oluşan uzun metin eklemek için

41. Tıklandığı zaman kullanıcıyı belirtilen adrese yönlendirmek için kullanılan veri türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ek
B) Köprü
C) Metin
D) Evet/Hayır

42. Tablolarda metin türüne en fazla kaç karakter yazılabilir?

A) 255
B) 66
C) 205
D) 505

43. Hangisi access’te veri türü değildir?

A) Metin
B) Evet-hayır
C) Tarih-saat
D) Resim

44. Aşağıdakilerden hangisi birincil anahtar özelliklerinden değildir?

A) Kayıtlara hızla ulaşılır
B) Tek bir bilgidir
C) Verilmesi zorunludur
D) Diğer tablolarla ilişkiyi düzenler

45. Aşağıdakilerden Hangisi Access ile oluşturulmaz?

A) Tablo
B) Sorgu
C) Form
D) Dilekçe

46. Tablonun bir alanında resim,ses veya grafik gibi nesneler saklanması aşağıdakilerden hangi veri tipiyle olur?

A) Tarih-saat
B) Para birimi
C) Ole nesnesi
D) Otomatik sayı

47. Not türü en fazla kaç karakterdir?

A) 65535
B) 255
C) 36664
D) 4525

48. Ctrl+A hangi işlemi yapar?

A) Tablo ekler
B) Tüm tabloyu seçimden çıkarır
C) Tüm tabloyu seçer
D) Bulunulan satırın tamamını seçer

49. not türü bir alan için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bu alanda matematiksel işlemler yapılır
B) Bu alana uzun metinler girilebilir
C) Bu alanda grafiksel işlemler yapılır
D) Bu alanda çizim yapılır

50. Bir tablo tasarımında alan özellikleri düzenlenirken belirli bir alana başlık veren özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alan boyutu
B) Biçim
C) Resim yazısı
D) Giriş maskesi

vto11-4

 

Veri Tabanı Organizasyonu Dersi 2.Dönem 2.Yazılı

1. ( D ) Tabloların satırlarının herhangi bir sütuna göre sıralanmasının istendiği durumlarda SELECT deyimi ORDER BY ile birlikte kullanılır.

2. ( Y ) MID() fonksiyonu bir karakter fonksiyonudur ve küçük harfleri büyük harfe dönüştürmek için kullanılır.

3. ( D ) COUNT() fonksiyonu bir tablodaki kayıtların sayılması amacıyla kullanılan fonksiyondur.

4. ( Y ) Bir tabloya satır eklemek için INSERT INTO deyimi kullanılır.

5. Sorgu kullanarak tablo oluşturmak için kullanılan SQL deyimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) CREATE TABLE
B) INSERT TABLE
C) DELETE TABLE
D) DROP TABLE

6. ADD COLUMN deyiminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tabloya satır eklemek için kullanılır.
B) Tabloya yeni bir ad vermek için kullanılır.
C) Tabloyu silmek için kullanılır.
D) Tabloya sütun eklemek için kullanılır.

7. ÖĞRENCİLER tablosunda yer alan ADI ve BÖLÜMÜ alanlarını seçmek için kullanılan SQL kodu aşağıdakilerden hangisidir?

A) SELECT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİ
B) INSERT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER
C) SELECT AD, SOYAD, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER
D) SELECT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER

8. Büyük harfleri küçük harfe dönüştürmek için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) UCASE()
B) LCASE
C) MOD( )
D) CINT()

9. Herhangi bir sütunun içerdiği sayısal değerlerin aritmetik ortalamasını hesaplamak amacıyla kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) SUM()
B) STDEV()
C) AVG()
D) MAX()

10. SELECT DateAdd(“yyyy”,2,#11/22/2010#); komut satırı hangi sonucu üretir?

A) 2010 yılına 2 yıl ekler.
B) 11/22/2010 tarihine 2 gün ekler.
C) 11/22/2010 tarihine 2 hafta ekler.
D) Hiçbiri

11. Bilgisayardaki geçerli sistem tarih ve saatini bildirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) SELECT Now()
B) SELECT Day()
C) SELECT Tarih()
D) SELECT Zaman()

12. Sütunların içerdiği sayısal değerleri toplamak amacıyla kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) AVG()
B) STDEV()
C) SUM()
D) VARP()

13. Birden fazla sütun içinde gruplama yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) ORDER BY
B) GROUP BY
C) SELECT BY
D) FROM BY

14. Tabloların birleştirilmesi sırasında eşiti olan birleştirme yapılırken kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A) INNER JOIN
B) LEFT JOIN
C) RIGHT JOIN
D) INSERT JOIN

15. Alt sorgudaki kayıtların değerine eşit olmayan ana sorgu kayıtlarını almak için kullanılan işleç aşağıdakilerden hangisidir?

A) SOME
B) ANY
C) ALL
D) IN

16. Bir tabloda bulunan kayıtların istenildiği zaman silinebilmesi için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) UPDATE
B) INSERT
C) DELETE
D) WHERE

17.Veri tabanının temelini oluşturan ve bilgilerin tutulduğu nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A) Formlar
B) Tablolar
C) Sorgular
D) Raporlar

18. Aşağıdakilerden hangisi tablolarda kullanılan veri türlerinden değildir?

A) Metin
B) Sayı
C) Ek
D) Biçim

19. Üzerinde aritmetik işlemler yapılabilen ve içinde parasal bilgi bulunmayan veri türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sayı
B) Otomatik Sayı
C) Para Birimi
D) Not

20. Bir alana nasıl veri girileceğinin denetlenmesi gerektiği durumlarda kullanılan veri tipi alan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biçim
B) GiriĢ Maskesi
C) Resim Yazısı
D) Varsayılan Değer

21. Ardında bulun tüm karakterlerin küçük harfle görüntülenmesini sağlayan karakter aşağıdakilerden hangisidir?

A) ?
B) L
C) >
D) <

22. Bir alana veri girişini zorunlu hâle getirmek için aşağıdaki alan özelliklerinden hangisi kullanılır?

A) Gerekli
B) Geçerlilik Metni
C) Giriş Maskesi
D) Varsayılan Değer

23. 60‘dan büyük ve 60‘ a eşit kayıtları gösteren ölçüt hangisidir?

A) =>60
B) =<60
C) >=60
D) <=60

24. Veritabanında Tablolar grubu hangi sekmede yer alır?

A) Giriş
B) Oluştur
C) Dış Veri
D) Veri Tabanı araçları

25. Not veri türünün kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İki değerli durumlardan bir tanesini seçmek için
B) 255 karakteri geçmeyen metinler eklemek için
C) Ole nesnesi eklemek için
D) Birden fazla satırdan oluşan uzun metin eklemek için

 

Veri Tabanı Organizasyonu Dersi 2.Dönem 2.Yazılı

1. Aşağıdakilerden hangisi veri tabanı bileşeni değildir?

A) Tablolar
B) Raporlar
C) Formlar
D) Bağlantılar

2. Bir karaktersel bilgide arama yaparken aşağıdaki operatörlerden hangisi kullanılır?

A) *
B) %
C) +
D) &

3. Aşağıdakilerden hangisi <> operatörü yerine geçen mantıksal operatördür?

A) AND
B) OR
C) BETWEEN
D) NOT

4. “Personel” tablosunun“Ad” sütununa göre adının içinde “A,B,C” olanları sergileyen SQL kodu aşağıdakilerden hangisidir?

A) select personel where ad like ‘A,B,C’
B) select* from personel where ad like ‘A’,’B’,’C’
C) select * personel where ad like‘%A,B,C%!!’
D) select*from personel where ad like ‘%A,B,C%’

5. Aşağıdakilerden hangisi 30 numaralı kayıtın soyadını ARSLAN olarak güncelleyen koddur?

A) UPDATE ogrenci SET soyad =’ARSLAN’ Where no = 30
B) UPDATE ogrenci SET soyad =’ARSLAN’ no = 30
C) Select ogrenci SET soyad =’ARSLAN’ Where no = 30
D) UPDATE ogrenci like soyad =’ARSLAN’ Where no = 30

6. Aşağıdaki sql komutlarından hangisi işleviyle yanlış ilişkilendirilmiştir?

A) While – Döngü
B) Desc – Azdan Çoğa sırala
C) Len – Metnin uzunluğunu veren komut
D) Update – Veri Tabanından veri alır

7. Aşağıdakilerden hangisi 30 numaralı kayıtın soyadını ARSLAN olarak güncelleyen koddur?

A) UPDATE ogrenci SET soyad =’ARSLAN’ Where no = 30
B) UPDATE ogrenci SET soyad =’ARSLAN’ no = 30
C) Select ogrenci SET soyad =’ARSLAN’ Where no = 30
D) UPDATE ogrenci like soyad =’ARSLAN’ Where no = 30

8. Aşağıdaki SQL kodlarından hangisi personel tablosunu maaşa göre küçükten büyüğe sıralatır?

A) Select * from personel order by maas desc
B) Select * from personel order by maas asc
C) Select * from order by maas asc
D) Select from order by maas desc

9. select * from ogrenci where soyad like ‘%b%’ komutu ne işe yarar ?

A) Soyadında ‘b’ bulunan kişileri listeler.
B) Adı ‘b’ ile başlayan kişileri listeler
C) Soyadı ‘b’ ile biten kişileri listeler
D) Soyadı ‘b’ ile başlayan kişileri listeler

10. SQL kulanılarak personel tablosuna 39226106852 T.C kimlik numarası nasıl eklenir?

A) Insert into personel (39226106852) values (tckimlik)
B) Insert into personel (tckimlik) values (39226106852)
C) Insert into (tckimlik) personel values (39226106852)
D) Insert into personel add (tckimlik) values (39226106852)

11. Update maaslar set maas =maas*1.20 where sicilno=267 sorgusu ne yapar?

A) Maaslar tablosundaki tüm personellerin maaşından %20 kesinti yapar.
B) Maaslar tablosundaki tüm personele %20 zam yapar.
C) Maaslar tablosundaki 267 numaralı personelin maaşından %20 kesinti yapar.
D-) Maslar tablosunda 267 numaralı personelin maasına %20 zam yapılmıştır

12. Aşağıdaki SQL kodlarından hangisi personel tablosundaki ismi ’Ayşe’ olanların yaşını 30, soyadını ‘Sümbül’ olarak değiştirir?

A) update SET personel where ad=’Ayşe’ and yas=30 , soyad=’Sümbül’
B) update SET personel soyad=’Sümbül’ , yas=’30’ where ad=’Ayşe’
C) update personel SET soyad=’Sümbül’ , yas=30 where ad=’Ayşe’
D) update personel SET where ad=’Ayşe’ soyad=’Sümbül’,yas=30

13. Aşağıdakilerden hangisi tabloya kayıt ekleme komutudur?

A) Select
B) Update
C) İnsert
D) Where

14. Aşağıdakilerden hangisi Access veritabanı uzantıdır?

A) mdm
B) mdf
C) mdb
D) mdc

15. Tablolarda metin türüne en fazla kaç karakter yazılabilir?

A) 255
B) 66
C) 2505
D) 505

16. Hangisi access’te veri türü değildir?

A) Metin
B) Evet-hayır
C) Resim
D) Tarih-saat

17. Aşağıdakilerden hangisi birincil anahtar özelliklerinden değildir?

A) Kayıtlara hızla ulaşılır
B) Verilmesi zorunludur
C) Tek bir bilgidir
D) Diğer tablolarla ilişkiyi düzenler

18. Verilerin daha geniş olarak listelenmesini sağlayan bölüm hangisidir?

A) Form
B) Rapor
C) Sorgu
D) Tablolar

19. Aşağıdakilerden Hangisi Access ile oluşturulmaz?

A) Tablo
B) Sorgu
C) Dilekçe
D) Form

20. sorgularda veri kriterleri bölümünde girilen A* ifadesi neyi gösterir?

A) Adı A ile başlayanları
B) Adı A olanları
C) Adı A ile bitenleri
D) Hiçbiri

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap