Web Dalı İşletmelerde Beceri Eğitimi Yıl Sonu Sınavı - Bilişim Konuları

Web Dalı İşletmelerde Beceri Eğitimi Yıl Sonu Sınavı

1. Asp.Net web user control sayfalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) .aspx
B) .ascx  
C) .master
D) .config

2. Aşağıdakilerden hangi web kullanıcı kontrolleri için söylenemez?

A) Sunucu taraflı çalışan bir form içermezler.
B) MasterPage sayfalarının geliştirilmesi ile kullanımı azalmıştır.
C) Tek başına bir sayfa gibi çalışabilir.
D) Birden fazla web form içinde kullanılabilir.

3. Stil sayfalarının dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) .aspx
B) .css   
C) .master
D) .config

4. Aşağıdakilerden hangi özellik TextBox kontrolünde girilen metin karakterini sınırlandırır?

A) Text
B) TextMode
C) MaxLength   
D) ReadOnly

5. Doğrulama kontrollerinde hata mesajları hangi özelliğe yazılmalıdır?

A) ID
B) ErrorMessage
C) ControlToValidate
D) Type

6. Aşağıdakilerden hangisi programlama yazılımı görünüm modlarından biri değildir?

A) Design
B) Split
C) Code    
D) Source

7. Aşağıdakilerden hangi proje türü boş bir web sitesi oluşturur?

A) ASP.NET Web Forms Site
B) ASP.NET Empty Web Site
C) ASP.NET Dynamic Data Entities Web Site
D) ASP.NET Web Site (Razor)

8. Aşağıdaki sunucu kontrolü özelliklerinden hangisi kenarlık rengini belirler?

A) BackColor
B) BorderColor  
C) BorderStyle
D) BorderWidth

9. Format menüsünde numaralandırma işlemleri için hangi komut kullanılır?

A) New Style
B) Font…
C) Paragraph…
D) Bullets and Numbering

10. Kullanıcının belirtilen alana belirli bir söz dizimi ile değer girmesini sağlamak için aşağıdaki doğrulama kontrollerinden hangisi kullanılır?

A) ValidationSummary
B) RangeValidator
C) CompareValidator
D) RegularExpressionValidator

11. ASP.NET web form dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) asax
B) ascx
C) asmx
D) aspx

12. Web kullanıcı (web user) kontrollerinin dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) .aspx
B) .ascx    
C) .config
D) .asax

13. Stil sayfası kuralları belirlenirken kuralın isminin önünde aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi kullanılır?

A) Nokta (.)
B) Virgül (,)
C) Ünlem (!)
D) Noktalı Virgül (;)

14. Aşağıdaki komutlardan hangisi bir tabloda seçili satırın altına satır eklemek için kullanılır?

A) Table > Insert > Column to the Left
B) Table > Insert > Column to the Right
C) Table > Insert > Row Above
D) Table > Insert > Row Below

15. Aşağıdaki panellerden hangisi uygulama dosya ve klasörlerinin gösterildiği paneldir?

A) Toolbox
B) Team Explorer
C) Server Explorer
D) Solution Explorer

16. Kaç tane CSS seçici türü vardır?

A)1
B)2
C)3   
D)4

17. Web sayfalarımıza resim eklemek için aŞağıdaki etiketlerden hangisi kullanılır?

A)<a href=  >
B)<embedsrc=  >
C)<imgsrc=  >    
D)<bgsoundsrc=  >

18.AŞağıdakilerden hangisi üst kenar boşluğu 5px, alt kenar boşluğu 4 px, sol kenar boşluğu 3 px, sağ kenar boşluğu 2px yapar?

A)margin:5px 4px 3px 2px
B)margin:5px 2px 4px 3px
C)margin:5px 3px 4px 2px
D)margin:4px 5px 3px 2px

19. AŞağıdakilerden hangisi h1 etiketinin uygulandığı tüm metinleri italik yapar?

A)h1{font-style:italic}    
B)h1{text-size:italic}
C)h1{text-style:italic}
D)< h1style=”font-size:bold”>

20. Bağlantıların altındaki çizgiyi kaldırmak için aŞağıdaki hangi özellik ve değeri kullanılır?

A)text-trans:none;
B)text-transformation:none;
C)text-decoration:none; 
D)text-decor:none;

21. Kenar içi sol boşluğu, hangi özellik yardımıyla ayarlanır?

A)margin-left
B)left-padding
C)left-margin
D)padding-left

22. AŞağıdaki CSS söz dizimlerinden hangisi doğrudur?

A)p {color:red: text-align:center};
B)p {color-red; text-align-center}
C)p (color:red; text-align:center;)
D)p {color:red; text-align:center;}

23. AŞağıdakilerden hangisi “baslik” isimli sınıf seçicisininbir html dosyasında kullanımı doğru olarak yazılmıştır?

A)id= “#baslik”
B)id=”baslik”
C)class=”baslik”       
D)class=”.baslik “

24. Aşağıdaki kenar çizgisi biçemlerinden hangisi noktalı çizgi oluşturur?

A)solid
B)dotted   
C)inset
D)dashed

25. # operatörü hangi tip CSS seçicisi oluştururken kullanılır?

A)ID 
B)Global
C)Sınıf(class)
D)Etiket(tag)

26-Ekrandaki  piksel sayısına ne denir?

A) Çözünürlük     
B) Renk derinliği
C) Görüntü Arayüzü
D) Cps

27-Plazma ekranlarda üretim hatası sonucu oluşan noktalara ne ad verilir?

A) Nokta aralığı(Dot Pitch)
B) Renk derinliği (Bit Depth)
C) Ölü nokta (BadPixel)      
D) Tazeleme oranı(Refresh Rate)

28- Bir Ethernet kartında üretim sırasında karta yazılan ve değiştirilemeyen, başka bir eşi olmayan numaraya ne denir?

A) MAC  
B)CRC
C) BNC
D)CSMA/CD

29-Aşağıda verilen veri yollarından hangisi veriyollarının EN YENİ olanıdır ?

A)AGPB
B)ISA
C) PCI
D) PCIe

30- Aşağıdakilerden hangisi çıkış birimidir?

A) Yazıcı   
B) Tarayıcı
C)Fare
D)Klavye

31- Aşağıdakilerden hangisi harddisklerin bağlantısı için kullanılan bağdaştırıcı (konektör) çeşididir?

A)SATA 
B)    Fan konektörleri
C) PS/2  konnektörleri
D)    Güç kaynağı konektörü

32.Aşağıdakilerden hangisi bir monitör çeşidi değildir ?

A)LCD
B)CRT
C)Plazma
D)Tarayıcı

33. Aşağıdakilerden hangisi bir yazıcı çeşidi değildir ?

A)Nokta vuruşlu yazıcılar
B)Lazer yazıcılar
C)Mürekkep püskürtmeli yazıcılar
D)Perdeli yazıcılar

34. Kâğıt üzerine baskı yapabilmek için sıvı mürekkep kullanan yazıcı çeşidi hangisidir?

A)Nokta vuruşlu yazıcılar
B)Lazer yazıcılar
C)Mürekkep püskürtmeli yazıcılar 
D)Termal yazıcılar

35. Toner hangi tip yazıcıda kullanılır?

A)Nokta vuruşlu yazıcılar
B)Lazer yazıcılar
C)Mürekkep püskürtmeli yazıcılar
D)Termal yazıcılar

36. dur.addEventListener(MouseEvent.CLICK, durdur); Komut  satırındaki durdur ifadesi nedir?

A) Fonksiyon ismi 
B) Buton ismi
C) Film klibi ismi
D) Düğme ismi

37. if(e.keyCode == Keyboard.RIGHT ) komut satırının anlamı nedir? Yazınız.

A) Sol yön tuşuna basıldıysa
B) Üst yön tuşuna basıldıysa
C) Sağ yön tuşuna basıldıysa     
D) Alt yön tuşuna basıldıysa

38. Adobe Flash programının proje dosyasının uzantısı nedir?

A) swf
B) exe
C) fla  
D) flv

39. Saniyede akan kare sayısına ne denir?

A) fpa
B) fps  
C) kps
D) bps

40. Adobe Flash programının programlamama dilinin ismi nedir?

A) Action script  
B) Javascript
C) php
D) asp
                                       
41. t nesnesi ne aracı olarak kullanılır?

A) Movie
B) Sembol
C) Grafik
D) Metin
42. Adobe Flash programında  secim simgesinin adı nedir?

A) Alt seçim aracı
B) Üst seçim aracı
C) Seçim aracı      
D) Genel seçim aracı

43. Adobe Flash programında, klavyeden yeni kare hangi tuş ile eklenir?

A) F4
B) F5    
C) F6
D) F7

44. Adobe Flash’ta maskeyandaki simge   neyi temsil etmektedir?

A) Maske     
B) Maskelemeyi Göster
C) Katman
D) Klasik Ara Oluştur

45. FPS hangi terimin kısaltmasıdır?

A) Full Play Screen
B) Frame Per Screens
C) Frame Per Seconds      
D) File Per Screen

46. Adobe Flash programında çizilen bir  şeklin başka bir şekle dönüştürülmesi için zaman çizelgesinde hangi flash eylemi oluşturulur ?

A) Klasik Ara Oluştur
B) Şekil Arası Oluştur  
C)Doğru Ara Oluştur
D)Ara Hareket Oluştur

47. Adobe Flash içerisinde yer alan düğmelere, seslere, sınıflara gitmek için menüden hangi yolu kullanırız ?

A) PanelàOrtak Kütüphaneler
B) PencereàOrtak Kütüphaneler
C) YardımàOrtak Kütüphaneler
D) GörünümàOrtak Kütüphaneler

48.  Adobe Flash programının çalıştırılabilir dosyasının uzantısı nedir?

A) swf    
B) fla
C) fps
D) asp

49. Adobe Flash programında, nesnelerin hareketine dayalı canlandırmalar,  ……………………………….. oluşturularak yapılır. Noktalı yere hangisi gelir.

A) Klasik Ara  
B) Şekil Arası
C)Doğru Ara
D)Ara Hareket

50. Adobe Flash programında, kareler hangi klavye tuşları ile silinir.

A) Shift+F5  
B) Ctrl+F5
C) Alt+F5
D) Alt Gr+F5

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Yorum Yap

2 Yorum