Web Tasarımı ve Programlama 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları-3 - Bilişim Konuları

Web Tasarımı ve Programlama 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları-3

1. Aşağıdakilerden hangisi IDE (Tümleşik geliştirme Ortamı)’nin özelliklerinden değildir?

A)Sözdizimi renklendirmesi yapabilen kod yazım editörü sağlaması
B)Harici derleyici, yorumlayıcı ve hata ayıklayıcı sunması
C) Birçok ek işi yapmak amacıyla küçük inşa araçları sunması
D)Programlama sürecinde verimli kullanım sağlaması

2. Aşağıdakilerden hangisi Başlangıç sayfasında teknik makalelerin yer aldığı alandır?

A) Komut Bölümü
B) Son Projeler
C) İçerik Alanı
D) Gösterme Seçenekleri

3. Aşağıdaki panellerden hangisi uygulama dosya ve klasörlerinin gösterildiği paneldir?

A) Solution Explorer
B) Team Explorer
C) Server Explorer
D) Toolbox

4. Aşağıdaki hangisi .Net platformunun ortak tip ve programlama altyapısını tanımlayan listedir?

A) Ortak Çalışma Zamanı
B) Ortak Tip Sistemi
C) Ortak Dil Yönergesi
D) Temel Sınıf Kütüphanesi

5. Programlama yazılımı ile yeni web projesi oluşturma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Sadece bir programlama dili seçilebilir.
B).NET platformu sürümü seçilebilir.
C) Proje konumu belirlenebilir.
D)İsteğe bağlı proje seçilebilir.

6. Aşağıdakilerden hangi proje türü boş bir web sitesi oluşturur?

A)ASP.NET Web Forms Site
B)ASP.NET Web Site (Razor)
C) ASP.NET Dynamic Data Entities Web Site
D)ASP.NET Empty Web Site

7. Aşağıdakilerden hangisi programlama yazılımı proje oluşturma yöntemlerinden biri değildir?

A) File System
B) HTTP
C) FTP
D) Network

8. Aşağıdakilerden hangisi ASP.NET modeli için yanlıştır?

A)Sunucu taraflı çalışan kodlar içerebilir.
B)İstemci taraflı çalışan kodlar içerebilir.
C) Sunucuda çalışan kodlar istemci tarafından görülebilir.
D).NET Platformu üzerine inşa edilen bir modeldir.

9. ASP.NET sayfasında aşağıdakilerden hangisi kodlama dilinin belirtildiği yönergedir?

A) @Page
B) <HTML>
C) <form>
D) <asp:

10. Sayfa izleme için @Page yönergesine hangi kodun eklenmesi gerekir?

A) Language
B) Trace
C) CodeFile
D) Inherits

11. Uygulama izleme için hangi dosyanın değiştirilmesi gerekir?

A) Web.config
B) Global.asax
C) Default.aspx
D) Default.aspx.cs

12. Web sayfası yaşam döngüsünde aşağıdaki olaylardan hangisi önce tetiklenir?

A) Page_Init
B) Page_Load
C) Page_PreRender
D) Page_Unload

13. Aşağıdakilerden hangisi sık kullanılan kontrollerin yer aldığı Toolbox grubudur?

A) HTML
B) Standart
C) General
D) Data

14. Aşağıdaki HTML kontrollerinden hangisi yatay bir çizgi eklemek için kullanılır?

A) Hidden
B) Table
C) Select
D) Horizontal Rule

15. Aşağıdaki sunucu kontrollerinden hangisi metin göstermek için kullanılan kontroldür?

A) Label
B) TextBox
C) HyperLink
D) ListBox

16. Aşağıdakilerden hangi özellik TextBox kontrolünde girilen metin karakterini sınırlandırır?

A) Text
B) TextMode
C) MaxLength
D) ReadOnly

17. Aşağıdaki kontrollerinden hangisi bir resmi butona dönüştürür?

A) Button
B) LinkButton
C) ImageButton
D) HyperLink

18. Aşağıdaki kontrollerden hangisi birden fazla seçime olanak sağlar?

A) DropDownList
B) ListBox
C) RadioButton
D) BulletedList

19. Aşağıdaki kontrollerden hangisi sunucuya dosya yüklemek için kullanılır?

A) Literal
B) Calendar
C) Panel
D) FileUpload

20. ASP.NET web form dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) asax
B) ascx
C) asmx
D) aspx

21. Aşağıdakilerden hangisi ASP:NET özelliklerinin ve ayarlarının yer aldığı dosyadır?

A) Global.asax
B) Web.config
C) System.Web.Providers.dll
D) Site.master

22. Aşağıdakilerden hangisi Access veri tabanı uzantısıdır?

A) master
B) mdf
C) mdb 
D) resx

23. Aşağıdaki klasörlerden hangisi kullanıcı denetimlerinin yer aldığı dosyaları içerir?

A) Account
B) App_Data
C) App_Code
D) App_Browser

24. Aşağıdaki klasörlerden hangisi web uygulamalarında kullanılacak derlenmiş assembly dosyalarını (dll dosyaları) içerir?

A) Account
B) App_Data
C) Bin   
D) Scripts

25. Aşağıdakilerden hangisi programlama yazılımı görünüm modlarından biri değildir?

A) Design
B) Split
C) Code
D) Source

26. Aşağıdaki komutlardan hangisi bir tabloda seçili satırın altına satır eklemek için kullanılır?

A)Table > Insert > Column to the Left
B)Table > Insert > Column to the Right
C) Table > Insert > Row Above
D)Table > Insert > Row Below

27. AccessKey özelliği hangi tuş ile kombinasyon oluşturarak kontrole kısayol sağlar?

A) Alt
B) Ctrl
C) Shift
D) Enter

27. Aşağıdaki sunucu kontrolü özelliklerinden hangisi kenarlık rengini belirler?

A) BackColor
B) BorderColor
C) BorderStyle
D) BorderWidth

28. Format menüsünde numaralandırma işlemleri için hangi komut kullanılır?

A) New Style
B) Font…
C) Paragraph…
D) Bullets and Numbering

29. Breakpoint eklemek için aşağıdaki fonksiyon tuşlarından hangisi kullanılır?

A) F9      
B) F10
C) F11
D) F12

30. Try – Catch – Finally kullanırken hata üretebilecek kodlar hangi blok içine yazılmalıdır?

A) try    
B) catch
C) finally
D) try – catch

31. Kullanıcının belirtilen alanı başka bir alandaki değer ile karşılaştırmak için aşağıdaki doğrulama kontrollerinden hangisi kullanılır?

A) ReqiredFieldValidator
B) RangeValidator
C) CompareValidator         
D) RegularExpressionValidator

32. Kullanıcının belirtilen alana belirli bir söz dizimi ile değer girmesini sağlamak için aşağıdaki doğrulama kontrollerinden hangisi kullanılır?

A) ValidationSummary
B) RangeValidator
C) CompareValidator
D) RegularExpressionValidator

33. Doğrulama kontrollerinde hata mesajları hangi özelliğe yazılmalıdır?

A) ID
B) Type
C) ControlToValidate
D) ErrorMessage

34. ValidationSummary kontrolü kullanıldığında hata mesajının farklı yerlerde ekrana gelmesini engellemek için kontrollerin hangi özelliğine * vb. bir değer atanmalıdır?

A) Text 
B) ErrorMessage
C) ControlToValidate
D) ID

35. Web kullanıcı kontrollerinin dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) .aspx
B) .ascx  
C) .config
D) .asax

36. Web kullanıcı kontrolleri kodları hangi direktif ile başlar?

A) @Page
B) @Control
C) @Regiter
D) @uc

37. Aşağıdakilerden hangi web kullanıcı kontrolleri için söylenemez?

A) Sunucu taraflı çalışan bir form içermezler.
B) MasterPage sayfalarının geliştirilmesi ile kullanımı azalmıştır.
C) Tek başına bir sayfa gibi çalışabilir.
D) Birden fazla web form içinde kullanılabilir.

38. Web kullanıcı kontrolleri bir web formuna eklendikten sonra hangi direktif otomatik olarak sayfa kodlarına eklenir?

A) @Page
B) @Control
C) @Register       
D) @uc

39. ( D ) Tümleşik geliştirme ortamı (IDE) bilgisayar programcılarının hızlı ve rahat bir şekilde yazılım geliştirmesini amaçlar.

40. ( D ) Start Page (başlangıç sayfası) programlama yazılımı açıldığında varsayılan ayarlarda otomatik olarak açılır.

41. ( D ) Start Page (başlangıç sayfası)’in programlama yazılımı açıldığında yüklenmesi engellenebilir.

42. ( Y ) Solution Explorer panelinde aynı anda sadece bir proje dosya ve klasörleri görüntülenebilir.

43. ( D ) Team Explorer paneli, ekip halinde bir proje ile çalışırken projelere erişmek için kullanılır.

44. ( Y ) Properties panelinde özellikler sadece kategoriye göre gösterilir.

45. ( D ) Toolbox paneli, projelere eklenebilecek hazır ögelerin bulunduğu paneldir.

46. ( Y ) Server Explorer panelinde sadece sunucu bağlantıları gösterilir.

47. ( Y ) .NET platformu ile geliştirilen projeler işletim sistemlerine bağlı kalır.

48. ( D ) Ortak çalışma zamanı (CLR – Common Language Runtime) .NET tiplerinin yerini öğrenmek, bu tipleri yüklemek ve yönetmekten sorumludur.

49. ( D ) Temel Sınıf Kütüphanesi (BCL – Base Class Library) uygulama geliştirirken ihtiyaç duyulabilecek nesneye dayalı sınıfların yer aldığı kütüphanedir.

50. ( D ) Programlama yazılımında oluşturulan projeler derlenirken programlama diline bakılmaksızın ortak Ara Dile (CIL – Common Intermediate Language) çevrilir.

51. ( Y ) Programlama yazılımında sadece bir dilde programlama yapılabilir.

52. ( D ) ASP.NET Web Forms Site bir şablon üzerine web site projesi oluşturur.

53. ( D ) Programlama yazılımı ile doğrudan FTP üzerinde web site projesi geliştirilebilir.

54. ( D ) Recent Project alanından daha önceden oluşturulmuş web site projeleri açılabilir.

55. ( D ) ASP.NET web sayfaları sunucu taraflı çalışan uygulamalardır.

56. ( D ) Programlama yazılımı varsayılan olarak sayfa kodlarını ve sunucu kodlarını ayrı sayda tutar.

57. ( Y ) ASP.Net sayfalarında izleme varsayılan olarak True değerdedir.

58. ( D ) Uygulama izlemesi yapılacaksa Web.config dosyasına ilgili kodlar eklenmelidir.

59. ( D ) Olaylar, uygulamanın çalışması sırasında kullanıcıların uygulama ile etkileşime girmesinden sonra istenilen bir metodun çalışmasını sağlayan sınıf elemanlarıdır.

60. ( Y ) Page_Load olayı sayfa yüklenmeden tetiklenir.

61. ( D ) HTML kontrolleri istemci taraflı çalışan kontrollerdir.

62. ( D ) runat=”server” ifadesi kontrolün sunucuda çalışacağını belirtir.

63. ( D ) Global.asax dosyası Uygulama yaşam döngüsü içerisinde çeşitli noktalarda çalışan isteğe bağlı yöntemleri içerir.

64. ( Y ) ASP.NET web form sayfalarının uzantısı asp’dir.

65. ( D ) Web.config dosyası varsayılan olarak oluşturulur.

66. ( Y ) Web.config dosyası üzerinde değişiklik yapılamaz.

67. ( D ) cs uzantılı dosyalar sunucu kodlarını içeren dosyalardır.

68. ( D ) .Dll dosyaları bin klasörü altında tutulur.

69. ( D ) App_Data klasörü veritabanı dosyalarını içerir.

70. ( D ) Account klasörü kullanıcı denetimleri ile ilgili dosyaları barındırır.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sonraki Yazı >>

Yorum Yap